Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
11. Likumpārkāpumu un sabiedrībai nevēlamu parādību, tiesu statistika
11.1.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits Iekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojums kopā Latvijā
11.2.Notiesāto personu skaits un tām noteikto sodu veidi un apmēri, no tiem nepilngadīgo personu skaits; notiesāto sieviešu skaits  –  ANO pieprasījumsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, pēc vecuma; pēc dzimuma
11.3.Ieslodzījuma vietās ieslodzīto personu skaits, no tiem nepilngadīgo personu skaits – ANO pieprasījumsIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā pa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām un atsevišķi pa katru ieslodzījuma vietu, iekavās norādot ieslodzījuma vietas adresi un personas, kuras atrodas konkrētajā ieslodzījuma vietā, norādot dzimumu, vecumu (izmeklēšanas cietumos esošajām personām tikai - pilngadīgs vai nepilngadīgs) un pilsonību
11.4.Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem un republikas pilsētām
11.5.No noziedzīgiem nodarījumiem cietušo nepilngadīgo skaits sadalījumā pa noziedzīgo nodarījumu veidiemIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
11.6.Bērnu skaits sociālās korekcijas iestādēs Izglītības un zinātnes ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pēc dzimuma un vecuma
11.7.No prettiesiskām darbībām cietušo bērnu sociālā rehabilitācija (institūciju skaits, klientu skaits, kas saņem minēto pakalpojumu gan institūcijās, gan dzīvesvietā dalījumā pēc dzimuma, pa vecuma grupām, pa identificētām vardarbības formām, bērnu pavadoņu skaits minētā pakalpojuma saņemšanai institūcijās), izlietotais finansējums Labklājības ministrijagadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām
11.8.Krimināllietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās (iesniegtās un izskatītās krimināllietas, lietu izskatīšanas ilgums) sadalījumā pa pantu grupāmTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.9.Ieslodzījuma vietu darba pamatrādītāji (vietu skaits ieslodzījuma vietās, notiesāto skaits un sastāvs)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, sadalījumā pēc ieslodzījuma vietas tipa, soda termiņa;  vecuma, pilsonības, pa noziedzīga nodarījuma veidiem
11.10.Valsts probācijas dienesta kopējais klientu skaitsValsts probācijas dienests gadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma un dzimuma ( nosaka, summējot probācijas klientus, ar kuriem darbs uzsākts atskaites periodā ar klientiem, ar kuriem darbs turpinās no iepriekšējā perioda)
11.11.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits kriminālsoda - piespiedu darbs izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienests gadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc soda veida - pamatsods, papildsods, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.12.Tiesai nosūtīto iesniegumu īpatsvars (%) par piespiedu darba aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu no kopējā probācijas klientu skaita, kuriem nodrošināta piespiedu darba izpildeValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.13.Valsts probācijas dienesta probācijas klientu skaits audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa (sabiedriskais darbs) izpildes organizēšanas jomāValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma, pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.14.Valsts probācijas dienestā saņemto pieprasījumu skaits izvērtēšanas ziņojumu sniegšanaiValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā saņemto pieprasījumu skaits - pēc pieprasītāja (tiesa vai prokurors, vai brīvības atņemšanas iestādes administrācija), pēc kategorijas (pilngadīgs, nepilngadīgs, dzimumnoziedznieks)
11.15.Valsts probācijas dienestā ierosināto izlīgumu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā ierosināto izlīgumu skaits – pēc pieprasītāja (likumpārkāpējs, cietušais, policija, prokuratūra, tiesa, tiesnesis), pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs), pēc noziedzīgā nodarījuma kvalifikācijas veidiem (kriminālpārkāpums, mazāk smags, smags, sevišķi smags noziegums)
11.16.Valsts probācijas dienesta klientu skaits, kuriem nodrošināta uzraudzībaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā apritē esošais probācijas klientu skaits Latvijā, pēc vecuma (pilngadīgi, nepilngadīgi), pēc kategorijas veida – nosacīti notiesāts, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots bez elektroniskās uzraudzības, nosacīti pirmstermiņa no soda izciešanas atbrīvots ar elektronisko uzraudzību, snosacīti atbrīvots no kriminālatbildības, notiesāts ar papildsodu – probācijas uzraudzība,  pēc noziedzīga nodarījuma veida (Krimināllikuma pants)
11.17.Tiesai/ prokuroram nosūtīto iesniegumu  par pamatsoda/neizciestās soda daļas izpildi/ kriminālprocesa atjaunošanu/ pārbaudes laika pagarināšanu/ probācijas uzraudzības aizstāšanu ar brīvības atņemšanu īpatsvars (%) attiecībā pret probācijas klientu skaitu, kuriem attiecīgajā periodā tiek nodrošināta uzraudzība.Valsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.18.Probācijas programmās gada laikā iesaistīto Valsts probācijas dienesta klientu skaitsValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumsKopā Latvijā,  pēc vecuma (pilngadīgs, nepilngadīgs) 
11.19.Probācijas programmas pabeigušo Valsts probācijas dienesta klientu īpatsvars (%) no tajās iesaistīto skaitaValsts probācijas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.20.Civillietu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instancē apgabaltiesās: iesniegtās un izskatītās civillietas, lietu izskatīšanas ilgumsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.21.Informācija par prokuratūras darbu pirmstiesas kriminālprocesā un prokuratūras darbu, kas nav saistīts ar pirmstiesas kriminālprocesa virzībuĢenerālprokuratūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.22.Ugunsgrēku skaits, cietušo un bojā gājušo skaits pēc dzimuma un vecumaValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsgadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
11.23.Likumpārkāpumi mežu izmantošanas un apsaimniekošanas, medību un meža ugunsapsardzības jomā, to nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzība un soda sankcijasValsts meža dienests gadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.24.Administratīvie pārkāpumi dabas aizsardzības jomāDabas aizsardzības pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa novadiem
11.25.Reģistrēto administratīvo pārkāpumu protokolu skaitsIekšlietu ministrijas Informācijas centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.26.Izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās un apelācijas instances tiesāsTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā, izskatīto administratīvo pārkāpumu materiālu skaits pirmās instances tiesās - pa Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantiem; kopā Latvijā izskatīto pārsūdzēto administratīvo pārkāpumu lietu skaits apelācijas instancē apgabaltiesās
11.27.Zvērinātu tiesu izpildītāju nolēmumu izpilde civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņāmLatvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomepusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
11.28.Zvērinātu tiesu izpildītāju izpildu lietu izpildes ilgums civillietās, krimināllietās daļā par mantiskajām piedziņām un administratīvo pārkāpumu lietās daļā par mantiskajām piedziņām Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome pusgadszvērinātu tiesu izpildītāju pilns apsekojums kopā Latvijā, pa izpildu lietu kategorijām
11.29.Administratīvo lietu skaits un izskatīšanas ilgums pirmajā instancē un apelācijas instancēTiesu administrācija gadsaktualizēta datubāzes informācijakopā Latvijā
11.30.Augstākās tiesas darbības rādītāji kasācijas instancē (saņemto un pabeigto krimināllietu, civillietu un administratīvo lietu skaits) Augstākā tiesa gadsapkopota Tiesu informatīvās sistēmas informācijakopā Latvijā
11.31.Augstākās tiesas darbības rādītāji apelācijas instancē (saņemto un pabeigto civillietu skaits)Augstākā tiesa gadsapkopota Tiesu infomatīvās sistēma informācijakopā Latvijā
11.32.Nodarbināto (strādājošo) ieslodzīto skaits  (tūkst.)Ieslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumspa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām kopējais  skaits, komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē
11.33.Ceļu satiksmes negadījumu skaits, bojā gājušo un ievainoto skaits pēc ceļu satiksmes dalībnieka statusa (vadītāji, pasažieri, gājēji u.c.)Valsts akciju sabiedrība "Ceļu satiksmes drošības direkcija"ceturksnis
gads
pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1
11.34.Informācija par dienesta darbu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai vai iztiesāšanaiNoziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestsgadspilns apsekojumskopā Latvijā
11.35.Vidēja mēnešalga (pēc nodokļu nomaksas un citu ieturējumu veikšanas), ko saņem nodarbinatie ieslodzītie ieslodzījuma vietāIeslodzījuma vietu pārvaldegadspilns apsekojumspa visām Latvijā esošajām ieslodzījuma vietām komersantu izveidotajās darba vietās un ieslodzījuma vietu saimnieciskajā apkalpē