Lauksaimniecības statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
16. Lauksaimniecības statistika
16.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā
16.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums kopā Latvijā 
16.4.Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
16.5.1.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
16.5.2.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Lauksaimniecības datu centrspusgads
gads
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pagastiem
16.6.1.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; gaļa pa veidiem, piens, olas
16.6.2.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
16.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informāciju kopā Latvijā
16.8.Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gadsaprēķinikopā Latvijā
16.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums kopā Latvijā
16.10.Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma datiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gadsaprēķinikopā Latvijā
16.11.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode kopā Latvijā 
16.12.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”mēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode kopā Latvijā
16.13.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts liellopiem – pusgads
cūkām – ceturksnis
aprēķinikopā Latvijā
16.14.Graudu iepirkums (iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums kopā Latvijā
16.15.Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
16.16.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
16.17.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
16.18.Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
16.19.Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācija Centrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijadati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
16.20.Informācija par bioloģisko lauksaimniecību Lauksaimniecības datu centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadiem un republikas pilsētām
16.21.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošanas un nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.22.2016.gada lauku saimniecību struktūras apsekojums4Centrālā statistikas pārvalde3 gadiizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācija, bioloģiskās lauksaimniecības reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem1
16.23.Piena produktu ražošana Centrālā statistikas pārvaldemēnesispiena pārstrādes nozares uzņēmumu izlases apsekojumskopā Latvijā
16.24.Piena un piena produktu ražošana, piena tauku un olbaltumvielu saturs piena produktosCentrālā statistikas pārvalde gadspiena pārstrādes nozares uzņēmumu pilns apsekojums kopā Latvijā