Lauksaimniecības statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
17. Lauksaimniecības statistika
17.1.Lauksaimniecības produkcija salīdzināmajās un faktiskajās cenāsLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts ceturksnis
gads
aprēķinikopā Latvijā
17.2.Lauksaimniecības kultūru sējumu platības, kopraža un ražībaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums kopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.3.Puķu, dekoratīvo koku, krūmu, augļu koku un ogulāju un meža stādāmā materiāla audzēšana un realizācija (platības, realizētie apjomi) Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums kopā Latvijā 
17.4.Lauksaimniecības produkcijas ražošana un realizācija naturālā un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinidati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
17.5.1.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums, Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa dzīvnieku sugām un vecumu grupām
17.5.2.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits Lauksaimniecības datu centrspusgads
gads
Lauksaimniecības datu centra ganāmpulku un dzīvnieku reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa pagastiem
17.6.1.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; gaļa pa veidiem, piens, olas
17.6.2.Galveno lopkopības produktu ražošana (gaļa, piens, olas)Centrālā statistikas pārvaldeceturksnisizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā
17.7.Lauksaimniecības dzīvnieku kaušana un gaļas iepirkums daudzuma un vērtības izteiksmē Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums, aprēķini, izmantojot Lauksaimniecības datu centra Kautuvju elektroniskās ziņojumu sistēmas informāciju kopā Latvijā
17.8.Lauksaimniecības produktu standarta produkcija (standart output)Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gadsaprēķinikopā Latvijā
17.9.Informācija par inkubatoru darbību (iegūto cāļu skaits inkubatoros)Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums kopā Latvijā
17.10.Lauku saimniecību uzskaites datu tīkla SUDAT kopsavilkuma datiLatvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts gadsaprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem
17.11.Lauksaimniecības kultūru sējumu platību prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) Zemkopības ministrijamēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode kopā Latvijā 
17.12.Lauksaimniecības kultūru kopražas prognoze (graudaugi, eļļas augi un kartupeļi) SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”mēnesis (no maija līdz oktobrim)ekspertu metode kopā Latvijā
17.13.Nokauto liellopu un cūku skaita prognozes Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts liellopiem – pusgads
cūkām – ceturksnis
aprēķinikopā Latvijā
17.14.Graudu iepirkums (iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums kopā Latvijā
17.15.Linu un kaņepju iepirkums (linu un kaņepju stiebru iepirktais apjoms)Centrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojumskopā Latvijā
17.16.Minerālmēslu un organiskā mēslojuma iestrādāšanaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa galvenajām lauksaimniecības kultūru grupām
17.17.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes izmantošanaCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojums, aprēķinikopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc lietošanas veida (aramzeme, ilggadīgie stādījumi, pļavas un ganības)
17.18.Informācija par lauku saimniecību skaitu un zemju platībāmCentrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijakopā Latvijā; pa visām valsts administratīvajām teritorijām
17.19.Lauku saimniecību galvenie ekonomiskie rādītāji – ekonomiskais lielums, specializācija Centrālā statistikas pārvaldegadsCentrālās statistikas pārvaldes Statistiskā lauku saimniecību reģistra informācijadati netiks publicēti, tikai Centrālās statistikas pārvaldes iekšējai lietošanai
17.20.Pesticīdu pielietojums lauksaimniecības kultūrām (kartupeļi, kukurūza skābbarībai, kāposti, burkāni, sīpoli, galda bietes, ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes, avenes, zemenes) 2014.gada ražai - datu pielietošana un analīzeCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa galvenajām lauksaimniecības kultūrām; pa pesticīdu veidiem
17.21.Informācija par bioloģisko lauksaimniecību Lauksaimniecības datu centrsgadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa novadiem un republikas pilsētām
17.22.Lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdošanas un nomas cenaCentrālā statistikas pārvaldegadsizlases apsekojums, aprēķini, izmantojot Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas nekustamā īpašuma tirgus datu bāzes datuskopā Latvijā; pa 6 statistiskajiem reģioniem