Kvalitātes politika

Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Kvalitātes politika un mērķi ik gadu tiek pārskatīti un pēc nepieciešamības aktualizēti.

Lejuplādēt PDF formātā     

 

 

 

 

 

 

 

CSP kvalitātes vadlīnijas ir informatīvs dokuments, kas raksturo CSP un tās darbības galvenos aspektus: valsts statistikas sagatavošanas posmus, metodes un organizatoriskos principus, datu aizsardzības un izplatīšanas politiku. Šo vadlīniju mērķis ir sekmēt CSP darbības stratēģijas īstenošanu, iesaistot šajā procesā ikvienu CSP darbinieku, attīstīt komunikāciju ar sabiedrību un paplašinot ikviena interesenta – respondenta, datu lietotāja un visas sabiedrības – zināšanas par CSP darbību.
Dokumenta 1.nodaļa atspoguļo CSP organizatorisko struktūru un darbības tiesiskos aspektus, bet 2.nodaļā ir aprakstīti kvalitātes raksturlielumi un minēti galvenie normatīvie akti. 3.nodaļa raksturo statistisko datu sagatavošanas procesu: sākot ar datu pieprasījuma identificēšanu un datu iegūšanas projekta izstrādi, turpinot ar datu ieguves, apstrādes un analīzes metodēm, un beidzot ar datu publicēšanu. 4.nodaļā lasītājam tiek atklāti datu izplatīšanas veidi, bet 5.nodaļā ir aprakstīti datu aizsardzības administratīvie, tehniskie un organizatoriskie pasākumi. 6.nodaļa satur CSP datu revīzijas politiku, kas paskaidro iepriekš publiskoto statistikas datu izmainīšanas iemeslus. 7.nodaļa atspoguļo CSP dialogu ar sabiedrību un datu lietotājiem.
 

Lejuplādēt PDF formātā