KOMISIJAS IETEIKUMS

par valsts un Kopienas statistikas iestāžu neatkarību, saliedētību un atbildību

(Eiropas Ekonomiskās zonas nozīmes teksts)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 211. pantu,

tā kā:

(1) Oficiālajai statistikai ir izšķirīga nozīme demokrātiskā sabiedrībā, jo tā valsts iestādēm, politikas veidotājiem, ekonomikas un sociālajiem dalībniekiem, kā arī visiem iedzīvotājiem sniedz objektīvu un neitrālu informāciju, uz kuru pamatojoties var pieņemt kompetentus lēmumus un atklāti apspriest jautājumus.

(2) Lai izpildītu šo uzdevumu, oficiālā statistika jāveido un jāizplata saskaņā ar vienotiem standartiem, garantējot atbilstību neitralitātes, ticamības, objektivitātes, zinātniskās neatkarības, rentabilitātes un statistikas konfidencialitātes principiem.

(3) Eiropas statistika kļūst aizvien nozīmīgāka saistībā ar atjaunoto Lisabonas stratēģiju[1] un Integrētajām izaugsmes un nodarbinātības vadlīnijām (2005.–2008. gads)[2]. Augstas kvalitātes statistika arī vajadzīga, lai uzraudzītu un izvērtētu citu svarīgu politikas pasākumu īstenošanu Eiropas līmenī, piemēram, ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, kopējo imigrācijas un patvēruma politiku utt.

(4) Ievērojot iepriekš minēto, fiskālo datu un valstu valdību pārskatu nozīme tikai palielinās ekonomiskās un monetārās uzraudzības, kā arī Stabilitātes un izaugsmes pakta atbilstošas īstenošanas aspektā; pēc iespējas kvalitatīvākiem jābūt tiem statistikas datiem, kurus izmanto pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūrā.

(5) Komisija 2004. gada 22. decembrī pieņēma paziņojumu Padomei un Eiropas Parlamentam „Par Eiropas pārvaldes stratēģiju fiskālajai statistikai”[3], kurā ierosināja vienotu Eiropas Savienības fiskālās statistikas pārvaldes stiprināšanas stratēģiju saskaņā ar trim rīcības virzieniem.

(6) Pirmkārt, saskaņā ar Padomes aicinājumu jāstiprina Komisijas veiktā paziņoto fiskālo datu kvalitātes uzraudzība; tādēļ Komisija 2005. gada 2. martā pieņēma un šobrīd apspriež priekšlikumu Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 3605/93 par to, kā piemērot Eiropas Kopienas dibināšanas līgumam pievienoto Protokolu par pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru[4].

(7) Otrkārt, jāstiprina Komisijas darbības spējas statistikas jomā; īpašos statistikas uzraudzības gadījumos pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras laikā nepieciešami regulāri apmeklējumi ar mērķi uzturēt dialogu un īstenot pastiprinātu uzraudzību, kā arī jāizmanto visa esošā pieredze, tostarp arī valsts līmenī.

(8) Treškārt, jānosaka Eiropas standarti valsts statistikas iestāžu neatkarībai, saliedētībai un atbildībai, atbildot uz Padomes 2004. gada 2. jūnija aicinājumu Komisijai līdz 2005. gada jūnijam iesniegt priekšlikumus par obligāto Eiropas standartu izstrādi statistikas iestāžu institucionālajai struktūrai, kas pastiprina dalībvalstu statistikas iestāžu neatkarību, saliedētību un atbildību.

(9) Atbildot uz šo aicinājumu, dalībvalstis 2004. gada 17. novembrī Statistikas programmu komitejā apsprieda prakses kodeksā izstrādājamos pamatprincipus un vienojās turpināt principu izpēti un noteikt rādītājus, kas ļautu uzraudzīt kodeksa īstenošanu.

(10) Tādēļ Statistikas programmu komiteja darba grupai uzticēja uzdevumu pabeigt priekšlikumu Eiropas statistikas prakses kodeksam.

(11) Sagatavoto prakses kodeksu Statistikas programmu komiteja vienprātīgi pieņēma 2005. gada 24. februārī, tādējādi norādot, ka tajā ietvertajiem principiem piekrīt visi statistikas institūti, kuri pēc tam jāaicina ievērot kodeksu kā vadošo instrumentu.

(12) Statistikas iestāžu pašreizējā institucionālā struktūra dalībvalstīs būtiski atšķiras dalībvalstu dažādo un dažreiz atšķirīgo juridisko vai administratīvo nosacījumu dēļ, kas atspoguļo to politiskās un kultūras tradīcijas.

(13) Ņemot vērā statistikas iestāžu panākumus, pieņemot kodeksu kā pašregulējošu instrumentu, un kodeksa iespējamas ieviešanas prognozes šajās iestādēs, šo ieteikumu var uzskatīt par atbilstošu un samērojamu.

(14) Šim prakses kodeksam ir divkāršs mērķis, no vienas puses, uzlabot uzticēšanos un paļāvību statistikas iestādēm, ierosinot noteiktus institucionālus un organizatoriskus pasākumus, un, no otras puses, stiprinot to sagatavotās un izplatītās statistikas kvalitāti, censties panākt to, lai visi oficiālās statistikas sagatavotāji Eiropā konsekventi piemēro labākos starptautisko statistikas principus, metodes un praksi.

(15) Tādēļ dalībvalstīm jāiesaka atzīt prakses kodeksa nozīmi un veikt nepieciešamos pasākumus, lai attiecīgās iestādes to pareizu īstenotu, kā arī veicinātu tā izmantošanu lietotāju un datu sniedzēju vidū.

(16) Jānorāda, ka Komisija plāno īstenot līdzīgus pasākumus paralēli savai kompetencei un jo īpaši, lai uzraudzītu prakses kodeksa ievērošanu Eiropas Statistikas sistēmā.

I AR ŠO IESAKA DALĪBVALSTĪM:

A. pievienoto kodeksu uzskatīt par Eiropas statistikas iestāžu standartu kopumu;

B. nodrošināt to, lai statistikas iestādes ievērotu kodeksā iekļautos principus, sagatavojot un izplatot augstas kvalitātes saskaņotu Kopienas statistiku un kopumā veicinātu visas Eiropas statistikas sistēmas pareizu darbību;

C. nodrošināt, lai to statistikas dienesti būtu profesionāli organizēti un nodrošināti ar Kopienas statistikas sagatavošanai vajadzīgajiem resursiem, lai saskaņā ar kodeksā sniegtajām vadlīnijām garantētu neatkarību, saliedētību un atbildību;

D. palielināt respondentu un statistikas datu sniedzēju, kā arī visu statistikas lietotāju informētību par kodeksu un tā saturu, izmantojot atbilstošus informācijas un ziņu izplatīšanas kanālus;

E. veicināt plašu informācijas un pieredzes apmaiņu Eiropas Statistikas sistēmā, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta kodeksa ieviešanas gaitā;

F. atbalstīt un vajadzības gadījumā pastiprināt plašu sadarbību statistikas iestāžu starpā Eiropas Statistikas sistēmā, kā arī ar starptautisko organizāciju un institūciju sastāvā statistikas struktūrvienībām un iestādēm;

G. sniegt informāciju, kas nepieciešama, lai Komisija varētu uzraudzīt kodeksā noteikto principu stingru ievērošanu.

II. PIEVIENOTO KODEKSU UZSKATĪT PAR EIROPAS STATISTIKAS IESTĀŽU STANDARTU KOPUMU UN SAISTĪBĀ AR ŠO:

A. nodrošinās to, lai Eurostat ievēro kodeksa principus, lai sagatavotu un izplatītu augstas kvalitātes saskaņotu Kopienas statistiku un kopumā veicinātu visas Eiropas statistikas sistēmas pareizu darbību;

B. nodrošinās, lai Eurostat kā Eiropas Savienības statistikas iestāde ir profesionāli organizēta un nodrošināta ar Kopienas statistikas veidošanai nepieciešamiem resursiem , lai garantētu neatkarību, saliedētību un atbildību, un saskaņā ar organizācijas iekšējo kompetenci veiks atbilstošus pasākumus;

C. veiks atbilstošus pasākumus, lai veicinātu kodeksa ieviešanu Eiropas Statistikas sistēmā, uzlabotu Kopienas oficiālo statistiku un panāktu saskaņā ar šo kodeksu sagatavotās informācijas atpazīstamību lietotāju vidū.

III. TURPMĀK PAREDZ:

A. izstrādāt līdzekļus Kopienas statistikas uzlabošanai Eiropā, ņemot vērā to lietderīgumu no izmaksu viedokļa;

B. izveidot ziņošanas sistēmu, lai uzraudzītu kodeksa stingru ievērošanu Eiropas Statistikas sistēmā atbilstīgi samērīguma principam;

C. apsvērt priekšlikumu par ārējo padomdevēju institūciju, kuru iespējams izveidot, pārveidojot Eiropas Ekonomiskās un sociālās statistikas informācijas konsultatīvo komiteju, lai šai institūcijai piešķirtu uzdevumu uzraudzīt kodeksa īstenošanu un neatkarības, saliedētības un atbildības palielināšanu un izteikt atzinumus par statistikas programmu prioritāšu līdzsvarošanu;

D. apspriežoties ar Statistikas Programmu komiteju un iepriekš minēto iespējamo ārējo padomdevēju institūciju, trīs gadu laikā pēc ieteikuma pieņemšanas iesniegt Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par paveikto kodeksa īstenošanā Eiropas Statistikas sistēmā, ko sagatavo saskaņā ar pašnovērtējumu un ekspertu veiktas salīdzinošas izvērtēšanas pārskatiem un vajadzības gadījumā ietver priekšlikumus palielināt neatkarību, saliedētību un atbildību.

Briselē,

Komisijas vārdā ––

priekšsēdētājs[1] KOM(2005) 24, 2.2.2005.: Sadarbība izaugsmei un darbavietu radīšanai – atjaunotā Lisabonas stratēģija.

[2] KOM(2005) 141, 2.2.2005.: Integrētās vadlīnijas izaugsmei un darba vietu veidošanai (2005.–2008. gads), kas ietver Komisijas ieteikumu par plašām vadlīnijām dalībvalstu un Kopienas ekonomikas politikai un priekšlikumu Padomes lēmumam par vadlīnijām dalībvalstu nodarbinātības politikai.

[3] KOM(2004) 832.

[4] OV C , lpp.. .