Klasifikācijas

Nosaukums Saīsinājums Kategorija Saturs
1. Izglītības un mācību nozaru klasifikācija - Classification of fields of education and training ISCED - F 2013 Starptautiskās klasifikācijas
2. Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4.redakcija - Classification by Broad Economic Categories, Revision 4 BEC 4. red. Starptautiskās klasifikācijas
3. Individuālā patēriņa veidu klasifikācija – Classification of Individual Consumption According to Purpose COICOP Starptautiskās klasifikācijas
4. Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija - Classification of the Purposes of Non – Profit Institutions Serving Households COPNI Starptautiskās klasifikācijas
5. Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija, ar atvasināto klasifikāciju – International Classification of Functioning, Disability and Health, with derived classification SFK Starptautiskās klasifikācijas
6. Starptautiskā likumpārkāpumu klasifikācija, 1.versija - International Classification of Crime for Statistical Purposes, Version 1.0 ICCS Starptautiskās klasifikācijas
7. Starptautiskā nodarbinātības statusu klasifikācija – International Classification by Status in Employment ICSE -93 Starptautiskās klasifikācijas
8. Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija - International Standard Classification of Education ISCED-2011 Starptautiskās klasifikācijas
9. Starptautiskā standartizētā profesiju klasifikācija - International Standard Classification of Occupations ISCO – 08 Starptautiskās klasifikācijas
10. Starptautiskā standartizētā tirdzniecības klasifikācija, 4.redakcija - Standard International Trade Classification, Revision 4 SITC 4. red. Starptautiskās klasifikācijas
11. Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija, 10. redakcija, ar atvasinātajām klasifikācijām – International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, with derived classifications SSK - 10 Starptautiskās klasifikācijas
12. Valdības funkciju klasifikācija - Classification of the Functions of Government COFOG Starptautiskās klasifikācijas
13. Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes finansēšanas shēmu klasifikācija - System of Health Accounts: Classification of Health Care Financing ICHA-HF Starptautiskās klasifikācijas
14. Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes funkcionālā klasifikācija - System of Health Accounts: Functional Classification of Health Care ICHA-HC Starptautiskās klasifikācijas
15. Veselības kontu sistēma: Veselības aprūpes sniedzēju klasifikācija - System of Health Accounts: Classification of Health Care Providers ICHA-HP Starptautiskās klasifikācijas