Klasifikācijas

Nosaukums Saīsinājums Kategorija Saturs
1. Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
2. Atkritumu saraksts - Eiropas Savienības klasifikācijas
3. Atkritumu statistikas nomenklatūra - Eiropas Savienības klasifikācijas
4. Balansposteņu klasifikācija - Classification of balancing items - Eiropas Savienības klasifikācijas
5. Būvju klasifikācija - Classification of Types of Construction CC Eiropas Savienības klasifikācijas Apskatīt
6. Darījumu un citu plūsmu klasifikācija - Classification of transactions and other flows - Eiropas Savienības klasifikācijas
7. Darījumu veidu klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
8. Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija – European Classification of Individual Consumption according to Purpose ECOICOP Eiropas Savienības klasifikācijas
9. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma: vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā ESSPROS Eiropas Savienības klasifikācijas
10. Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija - Classification of Financial assets/liabilities - Eiropas Savienības klasifikācijas
11. Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata. Datu vārdnīca. - The Injury Database Coding Manual. Data dictionary. IDB Eiropas Savienības klasifikācijas
12. Institucionālo sektoru klasifikācija - Classification of institutional sectors - Eiropas Savienības klasifikācijas
13. Kombinētā nomenklatūra - Combined Nomenclature CN Eiropas Savienības klasifikācijas
14. Muitas procedūru klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
15. Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1.redakcija – Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1 CPA 2.1.red. Eiropas Savienības klasifikācijas Apskatīt
16. Ražošanas pamatgrupējumu klasifikācija - Main industrial grouping MIG 2009 Eiropas Savienības klasifikācijas
17. Rūpniecības produkcijas klasifikācija (2017) - PRODCOM List 2017 PRODCOM 2017 Eiropas Savienības klasifikācijas
18. Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.redakcija - Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Revision 2 NACE 2. red. Eiropas Savienības klasifikācijas Apskatīt
19. Statistiski teritoriālo vienību klasifikācija - Nomenclature of Territorial Units for Statistics NUTS 2016 Eiropas Savienības klasifikācijas
20. Transporta statistikas standartizētā preču klasifikācija, 2007. gads - Standard Goods Classification for Transport Statistics, 2007 NST 2007 Eiropas Savienības klasifikācijas
21. Transporta veidu klasifikators (muitas uzskaitē) - Eiropas Savienības klasifikācijas
22. Valstu un teritoriju nomenklatūra Savienības ārējās tirdzniecības statistikai un statistikai par tirdzniecību starp dalībvalstīm - Nomenclature of Countries and Territories for the External Trade Statistics of the Community GEONOM 2013 Eiropas Savienības klasifikācijas
23. Zinātnisko programmu un budžetu analīzes un salīdzināšanas klasifikators - Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets NABS 2007 Eiropas Savienības klasifikācijas