Klasifikācijas

Nosaukums Saīsinājums Kategorija Saturs
1. Izglītības un mācību nozaru klasifikācija - Classification of fields of education and training ISCED - F 2013 Starptautiskās klasifikācijas
2. Administratīvo teritoriju un teritoriālo vienību klasifikators ATVK Nacionālās klasifikācijas Apskatīt
3. Ārējās tirdzniecības statistiskā klasifikācija pa plašām ekonomiskām kategorijām, 4.redakcija - Classification by Broad Economic Categories, Revision 4 BEC 4. red. Starptautiskās klasifikācijas
4. Atkritumu klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
5. Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators - Nacionālās klasifikācijas
6. Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas veidu klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
7. Atkritumu saraksts - Eiropas Savienības klasifikācijas
8. Atkritumu statistikas nomenklatūra - Eiropas Savienības klasifikācijas
9. Balansposteņu klasifikācija - Classification of balancing items - Eiropas Savienības klasifikācijas
10. Budžetu finansēšanas klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
11. Budžetu ieņēmumu klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
12. Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši ekonomiskajām kategorijām - Nacionālās klasifikācijas
13. Budžetu izdevumu klasifikācija atbilstoši funkcionālajām kategorijām - Nacionālās klasifikācijas
14. Būvju klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
15. Būvju klasifikācija - Classification of Types of Construction CC Eiropas Savienības klasifikācijas Apskatīt
16. Darījumu un citu plūsmu klasifikācija - Classification of transactions and other flows - Eiropas Savienības klasifikācijas
17. Darījumu veidu klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
18. Eiropas individuālā patēriņa veidu klasifikācija – European Classification of Individual Consumption according to Purpose ECOICOP Eiropas Savienības klasifikācijas
19. Eiropas integrētās sociālās aizsardzības statistikas sistēma: vispārīgie principi un pamatsistēma; pabalstu klasifikācija pamatsistēmā ESSPROS Eiropas Savienības klasifikācijas
20. Finanšu aktīvu/saistību klasifikācija - Classification of Financial assets/liabilities - Eiropas Savienības klasifikācijas
21. Ievainojumu datubāzes kodēšanas rokasgrāmata. Datu vārdnīca. - The Injury Database Coding Manual. Data dictionary. IDB Eiropas Savienības klasifikācijas
22. Individuālā patēriņa veidu klasifikācija – Classification of Individual Consumption According to Purpose COICOP Starptautiskās klasifikācijas
23. Institucionālo sektoru klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
24. Institucionālo sektoru klasifikācija - Classification of institutional sectors - Eiropas Savienības klasifikācijas
25. Kombinētā nomenklatūra - Combined Nomenclature CN Eiropas Savienības klasifikācijas
26. Latvijas izglītības klasifikācija - Nacionālās klasifikācijas
27. Mājsaimniecības apkalpojošo bezpeļņas institūciju veidu klasifikācija - Classification of the Purposes of Non – Profit Institutions Serving Households COPNI Starptautiskās klasifikācijas
28. Muitas procedūru klasifikators - Eiropas Savienības klasifikācijas
29. Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija NĪLM Nacionālās klasifikācijas
30. Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm, 2.1.redakcija – Statistical Classification of Products by Activity, Version 2.1 CPA 2.1.red. Eiropas Savienības klasifikācijas Apskatīt