Šī gada 6.- 8.jūnijā Varšavā, Polijā norisināsies SCORUS konference "Jauni mērogi – Jaunas vajadzības – Jauna statistika".

Konferenci rīko Polijas statistika (GUS) sadarbībā ar Starptautiskās Oficiālās statistikas asociācijas (IAOS), Reģionālās un urbānās statistikas pastāvīgo komiteju (SCORUS) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD). 

Detalizētāku informāciju var apskatīt saitēs:
http://scorus.org/index.php/home/
http://scorus2018.stat.gov.pl/ 


Oficiālās statistikas vispārīgās kvalitātes prasības

Lai noteiktu vienotas vispārīgās kvalitātes prasības visai oficiālajai statistikai, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – Pārvalde) ir izdevusi rīkojumu, ka oficiālā statistika jānodrošina, ievērojot Eiropas Statistikas prakses kodeksa (turpmāk – Prakses kodekss) prasības.

Par rīkojuma izpildi atbildīgas ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).

Lai veicinātu vienotu izpratni par Prakses kodeksa prasībām, Pārvalde ir izstrādājusi Prakses kodeksa piemērošanas rokasgrāmatu (turpmāk – Rokasgrāmata). Rokasgrāmatā, atbilstoši Latvijas situācijai, skaidroti Prakses kodeksa principi, rādītāji un statistikas termini, kā arī prasības ir papildinātas ar saistošām Latvijas normatīvo aktu prasībām, skaidrojošu informāciju un labās prakses piemēriem.

Lai Pārvalde uzraudzītu šī rīkojuma izpildi, Statistikas iestādēm ik gadu būs jāsniedz informācija par Prakses kodeksa prasību ievērošanu, atbilstoši Pārvaldes izdotajiem rīkojumiem un pieprasījumiem. 2016. gada beigās un 2017. gada sākumā savu atbilstību Prakses kodeksa prasībām novērtēja Statistikas iestādes, kas nodrošina Eiropas statistiku (Pārvaldes rīkojums), pārējās Statistikas iestādes novērtēšanu sāka 2017. gada septembrī (Pārvaldes rīkojums). Novērtēšanu Statistikas iestādes veic, aizpildot atbilstošo pašvērtējuma anketu (anketa statistikas iestādēm, kas nodrošina: oficiālo Eiropas statistiku, oficiālo statistiku - primāri, sekundāri).

Papildus informējam, ka Pārvalde katru gadu rīko sanāksmes un sniedz metodoloģisku atbalstu statistikas iestādēm par Prakses kodeksa jautājumiem.  Informācija par turpmākām aktivitātēm tiek publicēta Pārvaldes mājaslapā un elektroniski nosūtīta statistikas iestādēm.

Informācijas apmaiņai par Prakses kodeksu un tā ieviešanu oficiālās statistikas sistēmā aicinām izmantot e-pastu: oficiala [dot] statistika [at] csb [dot] gov [dot] lv