Oficiālās statistikas vispārīgās kvalitātes prasības

Lai noteiktu vienotas vispārīgās kvalitātes prasības visai oficiālajai statistikai, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir izdevusi rīkojumu, ka oficiālā statistika jānodrošina, ievērojot Eiropas Statistikas prakses kodeksa (turpmāk – Prakses kodekss) prasības.

Par rīkojuma izpildi atbildīgas ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).

Lai Pārvalde uzraudzītu šī rīkojuma izpildi, Statistikas iestādēm ik gadu būs jāsniedz informācija par Prakses kodeksa prasību ievērošanu, atbilstoši Pārvaldes izdotajiem rīkojumiem un pieprasījumiem. Informācija par turpmākām aktivitātēm tiks publicēta Pārvaldes mājaslapā un elektroniski nosūtīta statistikas iestādēm.

Papildus informējam, ka 2016. gada trešajā ceturksnī Pārvalde plāno rīkot sanāksmi par Prakses kodeksa jautājumiem.

Informācijas apmaiņai par Prakses kodeksu un tā ieviešanu oficiālās statistikas sistēmā aicinām izmantot e-pastu: oficiala [dot] statistika [at] csb [dot] gov [dot] lv