Oficiālās statistikas vispārīgās kvalitātes prasības

Lai noteiktu vienotas vispārīgās kvalitātes prasības visai oficiālajai statistikai, Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk - Pārvalde) ir izdevusi rīkojumu, ka oficiālā statistika jānodrošina, ievērojot Eiropas Statistikas prakses kodeksa (turpmāk – Prakses kodekss) prasības.

Par rīkojuma izpildi atbildīgas ir visas valsts institūcijas, kuras saskaņā ar Statistikas likumu nodrošina oficiālo statistiku (turpmāk – Statistikas iestādes).

Lai Pārvalde uzraudzītu šī rīkojuma izpildi, Statistikas iestādēm ik gadu būs jāsniedz informācija par Prakses kodeksa prasību ievērošanu, atbilstoši Pārvaldes izdotajiem rīkojumiem un pieprasījumiem. Informācija par turpmākām aktivitātēm tiks publicēta Pārvaldes mājaslapā un elektroniski nosūtīta statistikas iestādēm.

Papildus informējam, ka 2016. gada trešajā ceturksnī Pārvalde plāno rīkot sanāksmi par Prakses kodeksa jautājumiem.

Informācijas apmaiņai par Prakses kodeksu un tā ieviešanu oficiālās statistikas sistēmā aicinām izmantot e-pastu: oficiala [dot] statistika [at] csb [dot] gov [dot] lv


Eiropas konference par kvalitāti oficiālajā statistikā (Q2016)

Spānijas Nacionālais statistikas institūts sadarbībā ar Eiropas Savienības Statistikas biroju Eurostat aicina statistiķus, zinātniekus, pētniekus, akadēmiķus, starptautisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus uz Eiropas konferenci par kvalitāti oficiālajā statistikā (2016), kura notiks “Circulo de Bellas Artes” ēkā Madridē, Spānijā 2016. gada 1.–3. jūnijā.

Konferencē tiks apskatītas dažādas ar kvalitāti statistikā saistītas tēmas – izaicinājumi attiecībā uz nacionālās statistikas sistēmas pārvaldību, statistikas ražošanas inovatīvie aspekti (piemēram, liela apjoma datu [big data] izmantošana), Eiropas Statistikas sistēmas attīstība, kvalitātes aktivitātes u.c. Konferencē darbs norisināsies vairākās paralēlās sesijās un arī speciālās sesijās.

Papildus, dienu pirms konferences – 31. maijā, tiks rīkoti vienas dienas kursi par šādām tēmām:

  • Kvalitātes vadība statistikā,
  • Datu vizualizācija,
  • Daudzavotu statistika: metodes un kvalitāte,
  • Liela apjoma datu izmantošana,
  • Statistikas ražošanas sistēmas modernizācija.

Kursi norisināsies paralēli.

Konferences galvenās tēmas:

I. Institucionālā vide un pārvaldība (detalizētā ekspertīze, Eiropas Regulas Nr. 223/2009 grozījumu ieviešana; uzlabojumi Eiropas statistikas prakses kodeksā, sadarbība ar pētniekiem, Eiropas statistikas produktu saraksts, cilvēkresursu aspekti).

II. Statistikas procesu un rezultātu kvalitāte, kvalitātes nodrošināšana (jaunas kvalitātes novērtēšanas metodes, kvalitātes ziņojumi, lietotāju informēšana par statistikas kvalitāti, metadatu standartizācija, integrētas statistikas ražošanas metodes, statistikas standarti, datu konfidencialitāte, statistikas salīdzināmība, kvalitāte uzņēmumu un sociālajā statistikā, ESA  2010, globalizācija un IKP).

III. Eiropas statistikas sistēmas Vīzija 2020 (vīzijas ieviešanas projekti, uzņēmuma arhitektūra, datu revolūcija un liela apjoma dati, daudzavotu statistikas kvalitāte, administratīvie dati un kvalitāte, validācijas, mikrodatu apmaiņa).

IV. Oficiālās statistikas ražošana (izmaiņas, modernizācija, statistiskās un ģeotelpiskās informācijas integrācija, datu zinātnieku un oficiālās statistikas loma, modelēšana, publiskā privātā partnerība).

Pieteikšanās konferencei par pazeminātu maksu –  līdz 2016. gada 1. aprīlim. Pieteikšanās noslēdzas 2016. gada 15. maijā.

Saite uz mājaslapu: http://www.q2016.es/

Konferences buklets (angliski)