Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
29. Informācijas sabiedrības procesu statistika
29.1.Uzņēmumu nodrošinātība ar IKT un e-komercija  (datoru, interneta, mājaslapas lietošana, interneta pieslēguma  ātrums, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, e-komercija, drošība internetā)Centrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā; pa NACE 2.red. pēc pamatdarbības un pēc uzņēmuma lieluma 
29.2.Datoru un interneta lietošana mājsaimniecībā  (mājsaimniecību īpatsvars, kurās ir dators, interneta pieslēgums, iedzīvotāju īpatsvars, kuri lieto datoru/internetu, iedzīvotāju interneta izmantošanas mērķi, sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām, izmantojot internetu, mobilā interneta lietošana, mākoņdatošana, drošība internetā) Centrālā statistikas pārvalde gadsmājsaimniecību un personu izlases apsekojumsmājsaimniecībām: kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pēc mājsaimniecības tipa; ienākumu līmeņa;
personām: pēc personas dzimuma; vecuma; izglītības līmeņa; nodarbinātības statusa 
29.3.Publisko bibliotēku skaits, kurās ir publiski pieejami datori ar pieeju internetam – Eurostatpieprasījums Latvijas Nacionālā bibliotēka gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pilsētās un laukos 
29.4.Izglītības iestāžu nodrošinātība ar datortehniku, interneta pieslēgumu (skolu skaits, kurās ir interneta pieslēgums, interneta izmantošana mācību procesā, vietu skaits un absolventu skaits augstskolu programmās, kas saistītas ar IKT, u.c.) Izglītības un zinātnes ministrija
Centrālā statistikas pārvalde 
gadspilns apsekojumspa visām valsts administratīvajām teritorijām
29.5.Televīzijas un skaņas apraides staciju un raidītāju skaits; Televīzijas un skaņas apraides staciju skaits, kopā; tajā skaitā:  ar raidītāju jaudu 1 kW un vairāk, ar raidītāju jaudu zem 1 kW. Televīzijas raidītāju skaits, kopā; tajā skaitā:  ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW. Skaņas apraides raidītāju skaits, kopā;  tajā skaitā: ar jaudu 1 kW un vairāk, ar jaudu zem 1 kW Valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" gadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.6.Valsts un pašvaldību iestāžu E-iepirkumu darījumu, kas veikti Elektronisko iepirkumu sistēmā, kopējais apjoms Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.7.Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēto dalībnieku skaits Valsts reģionālās attīstības aģentūragadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.8.Droša elektroniskā paraksta lietotāju skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.9.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - galīgie dati par 2013.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini kopā Latvijā 
29.10.Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu imports un eksports - provizoriskie  dati par 2014.gaduCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķini kopā Latvijā 
29.11.Informācija par numerācijas lietošanas tiesībāmValsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari"gadspilns apsekojums atbilstoši Nacionālā numerācijas plāna numerācijas veidu sadalījumam
29.12.Izmantoto laika zīmogu skaits Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā
29.13.Dokumentu, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, veikto pārbaužu skaitsValsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs"gadspilns apsekojumskopā Latvijā