Statistikas datu vērtība ir to ieguves savlaicīgumā un to precizitātē, kas bieži ir savstarpēji konfliktējoši jēdzieni – lietotāji ir ieinteresēti iegūt datus pēc iespējas ātrāk, kad vēl nav pieejama visa aprēķiniem nepieciešamā informācija vēlamajā detalizācijas pakāpē. Tāpēc objektīvi veidojas situācija, ka iepriekš publicētie dati tiek pārskatīti, saņemot pirms tam nepieejamu papildu informāciju vai novēršot kļūdas, kas radušās aprēķinu procesā vai konstatētas, rūpīgāk pārbaudot saņemto informāciju.

Revīzija ir jebkura publiskoto statistikas datu pārskatīšana, neatkarīgi no tā, vai dati ir izplatīti elektroniski (publiski pieejamās datu bāzēs vai Centrālās statistikas pārvaldes (turpmāk – CSP) preses izlaidumos) vai drukātā veidā (CSP publikācijās).

Revīzijas politika ir labas pārvaldības svarīga sastāvdaļa, kam tiek pievērsta arvien lielāka uzmanība starptautiskajā statistikas sabiedrībā. Revīzijas politikas mērķis ir noteikt, kā notiek sagatavoto un publiskoto datu pārskatīšana jeb revīzija.

Šā dokumenta pirmajā nodaļā ir paskaidroti populārākie revīzijas politikas termini, otrajā nodaļā īsi raksturota CSP revīzijas politika, bet trešajā nodaļā sniegts CSP sagatavoto statistikas datu revīzijas cikls.

Informācija otrajā un trešajā nodaļā ir strukturēta atbilstoši datu izvietojumam CSP Interneta datubāzēs.
 

Pilnu dokumenta tekstu var lejupielādēt šeit: