Enerģētikas statistika

Nr.p.k.
Oficiālās statistikas (apsekojuma vai aprēķina) nosaukums un publicējamie rādītāji
Statistikas iestāde, kura ir atbildīga par oficiālās statistikas nodrošināšanuOficiālās statistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas veids un avotiPublicējamā rādītāja detalizācija
123456
20. Enerģētikas statistika
20.1.Dabas gāzes izmantošana, krājumi Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
20.2.Elektroenerģijas ražošana  koģenerācijas stacijās Centrālā statistikas pārvalde mēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojums  kopā pa koģenerācijas stacijām
20.3.Elektroenerģijas ražošana, imports un eksportsCentrālā statistikas pārvalde  mēnesispilns apsekojums  kopā pa elektrostaciju veidiem
20.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija  Centrālā statistikas pārvalde mēnesisogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojums  kopā Latvijā
20.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
20.6.Naftas produktu patēriņš, ražošana un apriteValsts ieņēmumu dienests  mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
20.7.Naftas produktu drošības rezerves Ekonomikas ministrijamēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
20.8.Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasEkonomikas ministrijanedēļaaprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datuskopā Latvijā pa naftas produktu veidiem
20.9.Dabas gāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums  kopā Latvijā; NACE  2.red. 2 zīmju līmenī
20.10.Energoresursu apsekojums mājsaimniecībāsCentrālā statistikas pārvalde gadsizlases apsekojumskopā Latvijā
20.11.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana Centrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo komersantu  izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
20.12.Elektroenerģijas piegādes patērētājiem  Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
20.13.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
20.14.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – Eurostat pieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
20.15.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
20.16.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
20.17.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā Centrālā statistikas pārvaldegads aprēķini, izmantojot Eurostat aprēķina programmaskopā Latvijā pa enerģijas izmantošanas veidiem (siltumenerģija, elektroenerģija, transports)
20.18.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanaiCentrālā statistikas pārvalde gadsenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem1,   NACE 2.red. 2 zīmju līmenis pa resursu veidiem
20.19.Kopējā enerģētikas bilance Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
20.20.Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jaudaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums  kopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
20.21.Elektroenerģijas un siltuma ražošana augstas un zemas efektivitātes koģenerācijas režīmā attiecībā pret kopējo siltuma un elektroenerģijas ražošanas jaudu, un koģenerācijai izmantoto kurināmoCentrālā statistikas pārvalde gadsaprēķinikopā Latvijā, pa resursu veidiem; pa tehnoloģiju veidiem
20.22.Primārais enerģijas ietaupījumu, kas sasniegts, izmantojot koģenerācijuCentrālā statistikas pārvalde gadsaprēķinikopā Latvijā
20.23.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumskopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits