Enerģētikas statistika

Nr.p.k.Informācijas satursAtbildīgā institūcijaStatistikas publicēšanas periodiskumsDatu iegūšanas metodePublicējamo kopsavilkumu detalizācija
123456
21. Enerģētikas statistika
21.1.Dabas gāzes izmantošana, krājumi Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
21.2.Elektroenerģijas ražošana  koģenerācijas stacijās Centrālā statistikas pārvalde mēnesiskoģenerācijas staciju pilns apsekojums  kopā pa koģenerācijas stacijām
21.3.Elektroenerģijas ražošana, imports un eksportsCentrālā statistikas pārvalde  mēnesispilns apsekojums  kopā pa elektrostaciju veidiem
21.4.Cieto kurināmo imports, ražošana un realizācija  Centrālā statistikas pārvalde mēnesisogļu importētāju un kurināmās kūdras ražotāju izlases apsekojums  kopā Latvijā
21.5.Naftas produktu piegāde kuģiem un lidmašīnām Centrālā statistikas pārvalde mēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
21.6.Naftas produktu patēriņš, ražošana un apriteValsts ieņēmumu dienests  mēnesispilns apsekojumskopā Latvijā
21.7.Naftas produktu drošības rezerves Ekonomikas ministrijamēnesispilns apsekojums  kopā Latvijā
21.8.Naftas produktu mazumtirdzniecības vidējās cenasEkonomikas ministrijanedēļaaprēķini, izmantojot naftas produktu informācijas sistēmas (NAPRO) datuskopā Latvijā pa naftas produktu veidiem
21.9.Dabas gāzes piegāde patērētājiemCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums  kopā Latvijā; NACE  2.red. 2 zīmju līmenī
21.10.Enerģētisko resursu ražošana, iegāde un izlietošana Centrālā statistikas pārvalde gadsekonomiski aktīvo komersantu  izlases apsekojums kopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.11.Elektroenerģijas piegādes patērētājiem  Centrālā statistikas pārvaldegadspilns apsekojumskopā Latvijā, pa sektoriem (rūpniecība, lauksaimniecība, transports, enerģētika, pakalpojumi)
21.12.Elektroenerģijas ražošana un ražošanas jaudas – EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem; pa enerģijas veidiem (hidroenerģija, vēja enerģija u.c.)
21.13.Lielākā ražotāja tirgus daļa elektrības tirgū (SI) – EurostatpieprasījumsCentrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
21.14.Dabasgāzes vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
21.15.Elektroenerģijas vidējās cenasCentrālā statistikas pārvaldepusgadsaprēķinikopā rūpnieciskajiem galalietotājiem; mājsaimniecībām
21.16.Atjaunojamās enerģijas īpatsvars kopējā enerģijas bruto galapatēriņā Centrālā statistikas pārvaldegads aprēķini, izmantojot Eurostataprēķina programmaskopā Latvijā pa enerģijas izmantošanas veidiem (siltumenerģija, elektroenerģija, transports)
21.17.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana  koģenerācijas režīmā Centrālā statistikas pārvalde gadsaprēķini  kopā Latvijā, pa resursu veidiem; NACE 2.red. 2 zīmju līmenī
21.18.Siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana un sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai; siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana koģenerācijas režīmāCentrālā statistikas pārvalde gadsenerģētikas nozares komersantu, kuri ražo siltumenerģiju un piegādā to patērētājiem, kā arī izlieto savām vajadzībām pilns apsekojumskopā Latvijā, pa 6 statistiskajiem reģioniem, pa visām valsts administratīvajām teritorijām;  NACE 2.red. 2 zīmju līmenī; pa resursu veidiem; kopā Latvijā augstas efektivitātes koģenerācijā 
21.19.Kopējā enerģētikas bilance Centrālā statistikas pārvaldegadsaprēķinikopā Latvijā
21.20.Elektroenerģijas ražošana, sadale, kurināmā patēriņš tās ražošanai un elektrostaciju jaudaCentrālā statistikas pārvalde gadspilns apsekojums  kopā Latvijā, pa elektrostaciju tipiem
21.21.Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves licenču laukumi un licencesEkonomikas ministrijagadspilns apsekojumskopā ģeogrāfiskie apgabali – licenču laukumi ogļūdeņražu meklēšanai vai ogļūdeņražu izpētei un ieguvei, kopā ogļūdeņražu meklēšanas vai izpētes un ieguves licenču turētāju skaits