A. EKONOMIKA UN FINANSES

Cenas | Valdības finanses | Uzņēmējdarbības finanses | Iekšzemes kopprodukts | Investīcijas |

A1. Cenas
Plānotās revīzijas netiek veiktas.

A2. Valdības finanses
1. Vispārējās valdības sektora nefinanšu statistika
1.1. Galvenie vispārējās valdības sektora rādītāji – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

90 dienas pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors bez sadalījuma pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija - 90 dienas pēc nākamā ceturkšņa beigām
2.revīzija – 3 mēnešus pēc pārskata gada beigām

apjoms

pārskata gada ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

1.1.2. Galvenie vispārējās valdības sektora rādītāji – gada dati

Publicēšanas termiņš:

3 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

CSP datubāzēs
Statistikas datu krājumā “Latvijas valsts finanses”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija – 9 mēnešus pēc pārskata gada
2.revīzija – reizē ar nākamo pārskata gadu datu publicēšanu

apjoms

Iepriekš publiskoto datu rinda

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskas izmaiņas

 

2. Vispārējās valdības sektora finanšu statistika
2.1. Vispārējās valdības ceturkšņa finanšu konti - ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

90 dienas pēc ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Statistikas datu krājumā “Latvijas valsts finanses”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

9 mēnešus pēc pārskata gada beigām

apjoms

Pārskata gada ceturkšņi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskas izmaiņas

 

2.2. Vispārējās valdības parāds – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

90 dienas pēc ceturkšņa beigām

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

CSP datubāzēs
Statistikas datu krājumā “Latvijas valsts finanses”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija – 90 dienas pēc nākamā ceturkšņa beigām
2.revīzija - 9 mēnešus pēc pārskata gada beigām

apjoms

Pārskata gada ceturkšņu dati

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskas izmaiņas

 

3. Vispārējās valdības sektora budžeta deficīts un parāds (EDP notifikācija)

Publicēšanas termiņš:

Līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.aprīlim

Publicēšanas apjoms:

Vispārējās valdības sektors sadalījumā pa apakšsektoriem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Datu krājumā „Latvijas valsts finanses”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija - līdz pārskata gadam sekojošā gada 1.oktobrim
Nākamās revīzijas – divreiz gadā: 1.aprīlī un 1.oktobrī, reizē ar nākamo EDP notifikāciju

apjoms

Četri iepriekšējie gadi

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, metodoloģiskas izmaiņas

 

A3.Uzņēmējdarbības finanses
1.Komersantu (komercsabiedrību) gada finansiālie rādītāji.

Publicēšanas termiņš:

10 mēneši pēc pārskata gada

Publicēšanas apjoms:

Komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi
Komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem
Komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem
Komersantu (komercsabiedrību) akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) aktīvi gada beigās
Komersantu (komercsabiedrību) pasīvi gada beigās

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas gadagrāmatā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Reizē ar nākamā pārskata gada datiem

apjoms

Visa iepriekš publiskotā datu rinda

Revīziju iemesli

Administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

A4. Iekšzemes kopprodukts
1. Iekšzemes kopprodukta (IKP) raksturojums – ceturkšņa dati
1.1. IKP tempa ātrais novērtējums

Publicēšanas termiņš:

40. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP temps kopā par valsti, bez dalījuma pa ekonomiskās darbības veidiem

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

70.dienā pēc pārskata ceturkšņa

apjoms

Pārskata ceturksnis

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana

 

1.2. IKP dinamika un apjoms – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

70. diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP no ražošanas, ienākumu un izlietojuma aspekta

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā (ražošanas un izlietojuma aspekts)
Datubāzēs CSP interneta mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa biļetenā “Latvijas makroekonomiskie rādītāji”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija – 70. dienā pēc nākamā ceturkšņa, reizē ar nākamā ceturkšņa datu publiskošanu
2.revīzija – 9 mēnešus pēc pārskata gada, reizē ar gada kontu pirmo novērtējumu
3.revīzija – 18. mēnesī pēc pārskata gada, reizē ar gada kontu precizēto novērtējumu
4.revīzija – 36 mēnešus pēc pārskata gada, reizē ar gada kontu galīgo novērtējumu

apjoms

Visa iepriekš publiskotā datu rinda

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

2. IKP dinamika un apjoms – gada dati

Publicēšanas termiņš:

70. diena pēc pārskata gada pēdējā ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

IKP no ražošanas, ienākumu un izlietojuma aspekta

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP interneta mājaslapā (ražošanas un izlietojuma aspekts)
Datubāzēs CSP interneta mājas lapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa biļetenā “Latvijas makroekonomiskie rādītāji”
Krājumā “Latvijas nacionālo kontu sistēma”

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

1.revīzija – 9 mēnešus pēc pārskata gada
2.revīzija – 18. mēnesī pēc pārskata gada
3.revīzija - 36 mēnešus pēc pārskata gada, reizē ar ielaides – izlaides tabulām

apjoms

Pamatā četri pēdējie gadi, bet korekcijas iespējamas visā iepriekš publiskotajā datu rindā

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, jaunu administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas

 

A5. Investīcijas
1. Nefinanšu investīcijas – ceturkšņa dati

Publicēšanas termiņš:

75.diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām un nodaļām

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Preses izlaidumā CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Nākamajā publiskošanas periodā

apjoms

Iepriekšējais ceturksnis

Revīziju iemesli

Operatīvo datu precizēšana, , metodoloģiskās izmaiņas

 

2. Nefinanšu investīcijas – gada dati

Publicēšanas termiņš:

330.diena pēc pārskata ceturkšņa

Publicēšanas apjoms:

Kopā valstī, sadalījumā pa NACE red.2. sadaļām un nodaļām

Dati publiskoti:

Datubāzēs CSP mājaslapā
Preses izlaidumā CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā

Turpmākās revīzijas:

 

grafiks

Publiskojot galīgos datus - 18 mēnešus pēc pārskata perioda

apjoms

Pēdējais publiskotais gads

Revīziju iemesli

Provizorisko datu precizēšana, administratīvo datu saņemšana, metodoloģiskās izmaiņas