A. EKONOMIKA UN FINANSES

A1. Cenas

Patēriņa cenu indeksi (PCI)
Publicētie PCI parasti netiek pārskatīti un laboti.

Saskaņotā PCI pārskatīšana ir noteikta ar “Komisijas Regulu (EK) Nr. 1921/2001 (2001. gada 28. septembris), ar ko paredz sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz minimālajiem standartiem saskaņoto patēriņa cenu indeksu pārskatīšanai un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2602/2000”.

Ja rastos nepieciešamība uzlabot PCI datu precizitāti, tiktu ievēroti Regulā Nr.1921/2001 noteiktie principi un procedūra.

Ražotāju cenu indeksi rūpniecībā, būvizmaksu indeksi un ārējās tirdzniecības vienības vērtības indeksi
Publicētie sākotnējie dati nākošajā mēnesī var tikt pārskatīti. Šādas neplānotās datu revīzijas var tikt veiktas, ja respondents ir kļūdījies vai labojis iesniegto pārskatu citu iemeslu dēļ un datus par iepriekšējo periodu precizē. Tad cenu indeksus par šo periodu pārrēķina un publicē nākamajā preses izlaidumā un “Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā” ar norādi par labojumu.

Ja tiek veiktas plānotās publicēto indeksu revīzijas, kas saistītas ar izmaiņām metodoloģijā, datu lietotāji tiek savlaicīgi brīdināti. Pēdējā šāda publicēto cenu indeksu pārskatīšana notika 2009.gada februārī, sakarā ar NACE 2.red. Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas (turpmāk – NACE 2.red.) ieviešanu rūpniecības ražotāju cenu indeksu aprēķinos.

A2. Valdības finanses

Ar plānotajām statistikas datu revīzijām valdības finanšu statistikā galvenokārt saprot:

- publiskoto ceturkšņa datu precizēšanu pēc gada datu ieguves un apstrādes.

  • Piemērs: Vispārējās valdības sektora rādītāji ceturkšņos tiek koriģēti atbilstoši budžeta deficīta un parāda notifikācijai, kas jāsastāda par gadu kopumā.

Neplānotās datu revīzijas izpaužas kā iepriekš publiskoto datu pārskatīšana atbilstoši izmaiņām klasifikācijās vai to pielietojumā.

  • Piemērs: Pieejamo datu padziļinātas analīzes rezultātā tiek konstatēts, ka uzskaitē ir pieļauts nekorekts datu kodējums, dati tiek pārrēķināti, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgās klasifikācijas principiem.

A3. Uzņēmējdarbības finanses
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām uzņēmējdarbības gada finanšu statistikā saprot:

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās;

  • Piemērs: Komersantu finansiālo rādītāju datu rindas mainītas ieviešot NACE 2.red.

- publiskoto datu precizēšanu, saņemot papildu administratīvos datus.

  • Piemērs: Komersantu finansiālo rādītāju datu rindas mainītas pēc precizētas informācijas saņemšanas no Valsts ieņēmumu dienesta.

A4. Iekšzemes kopprodukts
Ar plānotajām makroekonomiskās statistikas datu revīzijām saprot:

- publiskoto augstāka agregācijas līmeņa datu turpmāko precizēšanu, pievienojot detalizētāka agregācijas līmeņa informāciju;

  • Piemērs: Iekšzemes kopprodukta ceturkšņa pieauguma tempa ātrais novērtējums tiek pārskatīts, publiskojot ceturkšņa operatīvo informāciju; atsevišķo ceturkšņu novērtējumi tiek pārskatīti, iegūstot informāciju par gadu kopumā

- publiskoto datu pārskatīšanu sezonālās izlīdzināšanas rezultātā vai mainot bāzes perioda definīciju;

  • Piemērs: turpinot IKP sezonāli izlīdzinātu laikrindu, katrs nākamais pievienotais periods var ietekmēt iepriekš aprēķinātās skaitliskās vērtības; visu ceturkšņu un gadu novērtējumi tiek pārskatīti, mainot bāzes gadu salīdzināmajām cenām

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās

  • Piemērs: Nacionālo kontu laika rindas tiks mainītas 2011.gadā, ieviešot NACE 2 red.

A5. Investīcijas
Ar plānotajām statistikas datu revīzijām ceturkšņa investīciju statistikā saprot:

- publiskoto datu pārskatīšanu atbilstoši izmaiņām metodoloģijā vai klasifikācijās;

  • Piemērs: Investīciju ceturkšņa apjomu datu rindas tika mainītas 2009.gada maijā, ieviešot NACE 2.red.

- publiskoto datu turpmāko precizēšanu, saņemot papildu vai precizētu informāciju no respondentiem vai administratīvo datu avotiem.

  • Piemērs: Investīciju gada statistikas provizoriskie dati tiek pārskatīti, precizējot uzņēmumu sniegto informāciju pa investīciju veidiem vai datu apstrādes gaitā konstatējot uzņēmumam nepareizi noteiktu saimnieciskās darbības veidu.