Eiropas Savienības atbalstīti projekti

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” gada pārskati

Par 2017. gaduLejupielādēt PDF formātā 504 KB 
Par 2016. gaduLejupielādēt PDF formātā 664 KB 
Par 2015. gaduLejupielādēt PDF formātā 681 KB 
Par 2014. gaduLejupielādēt PDF formātā 521 KB 
Par 2013. gaduLejupielādēt PDF formātā 455 KB 
Par 2012. gaduLejupielādēt PDF formātā 480 KB
Par 2011. gaduLejupielādēt PDF formātā 565 KB

Eiropas Sociālā fonda projekts

Centrālā statistikas pārvalde ir sadarbības partneris Izglītības un zinātnes ministrijai, kas īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos". Projekta mērķis – Dalība starptautiskos izglītības pētījumos un starptautisku organizāciju īstenoti pētījumi izglītības politikas izstrādei, kā arī rīcībpolitikas ieviešanas un ietekmes izvērtēšanai.

Centrālā statistikas pārvalde projekta ietvaros no 2016. gada februāra līdz decembrim piedalās OECD SCDH (Survey on the Careers of Doctorate Holders/Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojums) pētījumā, kas ļaus iegūt starptautiski salīdzināmu informāciju par zinātņu doktoriem Latvijā (vecumā līdz 69 gadiem), kas doktora grādu (Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas ISCED 2011 8. līmenis) ieguvuši Latvijā vai ārpus tās. Apsekojumā tiks iegūta  informācija par zinātņu doktoru karjeras attīstību, zinātnisko darbību, mobilitāti, ekonomisko aktivitāti, ienākumiem u.c.  un sagatavots ziņojums par apsekojuma rezultātiem.

Vairāk par projektu "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos"

 

Eiropas Sociālā fonda aktualitātes

 

20.01.2017

Noslēgusies dalība Eiropas Sociālā fonda projektā

Centrālā statistikas pārvalde ir pabeigusi Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu, kas ir  viena no Eiropas Sociālā fonda projekta (Nr. 8.3.6.1/16/I/001 "Dalība starptautiskos izglītības pētījumos") aktivitātēm.

Centrālā statistikas pārvalde projekta laikā no 2016. gada februāra līdz decembrim veica apsekojuma sagatavošanās darbus, īstenoja apsekojumu, kā arī apkopoja iegūto informāciju kopsavilkuma tabulās, kas tika nosūtītas Izglītības un zinātnes ministrijai un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai (OECD). Projekta vadošais partneris (Izglītības un zinātnes ministrija) saņēma arī apsekojuma datubāzi kopā ar metodoloģisko aprakstu.

Izglītības un zinātnes ministrija turpina darbu pie apsekojuma, veicot iegūto datu analīzi. 2017. gada pirmajā ceturksnī plānots informatīvs seminārs par Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojuma rezultātiem.Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – CSP) turpina Zinātņu doktoru tālākās karjeras apsekojumu, šobrīd ir noslēgusies respondentu aptauja.  

 

7.11.2016

Apsekojuma izlasē iekļauti 1 500 zinātņu doktori vecumā līdz 69 gadiem, kuri ieguvuši doktora grādu Latvijā vai ārpus tās. Visi respondenti no CSP saņēma informatīvu vēstuli par apsekojuma mērķiem, gaitu un aptaujas anketas aizpildīšanas iespējām.

Pirms apsekojuma CSP veica sagatavošanas darbus: zinātņu doktoru datubāzes analīze, iepazīšanās ar OECD metodoloģiskajiem materiāliem, apsekojuma metodoloģisko materiālu sagatavošana – veidlapas tulkošana no angļu latviešu valodā un no latviešu krievu valodā, veidlapas dizaina sagatavošana, interneta aptaujas metodoloģisko materiālu tulkošana no latviešu krievu valodā, Intervētāja rokasgrāmatas sagatavošana. CSP speciālisti izstrādāja arī datu ievades kontroles aprakstu un datu ievades programmu, lai respondenti varētu aizpildīt apsekojuma anketu tiešsaistē.

No 3. līdz 15. septembrim respondentiem bija iespēja aizpildīt elektronisko aptaujas anketu (CAWI) CSP mājaslapā, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt speciālista konsultāciju anketas aizpildīšanai pa bezmaksas tālruni. Lai pamudinātu piedalīties apsekojumā, respondentiem tika nosūtīts atgādinājums gan pa e-pastu, gan atgādinājuma kartīte. Internetā aptaujas anketu aizpildīja 557 respondenti jeb 40 %.

No 19. septembra līdz 31. oktobrim tika veiktas telefonintervijas un klātienes intervijas, ko nodrošināja četri CSP telefonintervētāji un 22 intervētāji, kuri veica intervijas klātienē. Telefonintervijās atbildes sniedza 527 respondenti jeb 84 % no plānotā skaita, intervijās klātienē atbildēja attiecīgi 138 respondenti jeb 44 %. Kopējais atbildējušo zinātņu doktoru skaits ir 1222 jeb 81,4 % no visiem izlases sarakstā iekļautajiem. 

 

Respondentu aptaujas rezultātā iegūtā informācija tiks pārbaudīta, analizēta un iesniegta Izglītības un zinātnes ministrijai kopā ar gala ziņojumu.