CSP nolikums

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETS

 

30.11.2004

Noteikumi nr. 994

Rīgā


Centrālās statistikas pārvaldes nolikums

 


Grozījumi:
MK 13.11.2007. not. nr.770 (L.V., 23.nov., nr.189; Ziņotājs, 2008, nr.4)
MK 12.01.2010. not. nr.21 (L.V., 15.janv., nr.8)


(prot. Nr.68 41.§)
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas likuma
16.panta pirmo daļu

I.Vispārīgie jautājumi

1. Centrālā statistikas pārvalde (turpmāk – pārvalde) ir ekonomikas ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

2. Pārvaldes darbības mērķis ir, ievērojot starptautiski atzītus principus, veidot un attīstīt Latvijā vienotu valsts statistikas sistēmu par ekonomiskajām, demogrāfiskajām un sociālajām parādībām, procesiem un vidi.

 

II. Pārvaldes funkcijas, uzdevumi un tiesības

3. Pārvalde veic Statistikas likumā noteiktās funkcijas.

4. Lai nodrošinātu funkciju izpildi, pārvalde:

4.1. atbilstoši kompetencei un pārvaldes finanšu līdzekļiem īsteno valsts statistiskās informācijas programmu;

4.2. vāc, apstrādā un analizē statistisko informāciju par tautsaimniecību un sociālajā un ekonomiskajā jomā notiekošajiem procesiem, kas iegūta, veicot statistiskos apsekojumus un skaitīšanu, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus;

4.3. publicē un izplata iekšzemes un ārvalstu datu lietotājiem nepieciešamo kopsavilkuma statistisko informāciju;

4.4. uztur statistisko pirmdatu informatīvās bāzes;

4.5. atbilstoši kompetencei nodrošina Eiropas Savienības statistikas biroju, Apvienoto Nāciju Organizācijas statistikas biroju un citas starptautiskās institūcijas ar statistisko informāciju;

4.6. izveido un uztur starptautiskajiem standartiem atbilstošu vienotās ekonomiskās informācijas klasifikācijas sistēmu;

4.7. koordinē jautājumus par valsts institūciju izstrādātajās valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapās iekļaujamās informācijas saturu;

4.8. izstrādā priekšlikumus valsts reģistros un citās informācijas sistēmās iekļaujamo rādītāju saskaņošanai;

4.9. pilnveido statistikas metodoloģiju un nodrošina statistiskās informācijas starptautisku salīdzināmību, lietojot starptautiski atzītas, zinātniski pamatotas un atzītai praksei atbilstošas datu vākšanas un vispārināšanas metodes;

4.10. pēc vienošanās ar valsts institūcijām vai privātpersonām veic papil­du statistikas darbus, kas nav iekļauti valsts statistiskās informācijas programmā;

4.11. atbilstoši kompetencei un pārvaldes finanšu līdzekļiem izstrādā un lieto jaunus tehnoloģiskos risinājumus statistisko datu vākšanā, apstrādē un izplatīšanā;

4.12. uzlabo un pilnveido statistikas pakalpojumu kvalitāti, konsultē statistiskās informācijas sniedzējus un lietotājus par valstī izveidoto valsts statistiskās informācijas sistēmu un metodoloģiju;

4.13. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ierosina un izskata administratīvo pārkāpumu lietas par noteiktās statistiskās informācijas sagatavošanas kārtības neievērošanu, statistiskās informācijas savlaicīgu nesniegšanu vai atteikšanos to sniegt;

4.14. piedalās Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu izstrādē statistikas jomā;

4.15. sniedz priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektu izstrādi un atzinumiem par citu institūciju sagatavotajiem normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu projektiem;

4.16. veic zinātniskos pētījumus statistikas jomā, īstenojot nacionālos un starptautiskos projektus un programmas;

4.17. veic konjunktūras pētījumus (tai skaitā regulāri vāc datus, veido un analizē datubāzes) rūpniecības, būvniecības, investīciju, mazumtirdzniecības, pakalpojumu un citās jomās un informē par pētījumu rezultātiem valsts institūcijas un starptautiskās organizācijas atbilstoši Eiropas Savienības vienotajai harmonizētajai konjunktūras un patērētāju aptauju programmai;

4.18. (svītrots ar MK 12.01.2010. noteikumiem nr.21);

4.19. (svītrots ar MK 12.01.2010. noteikumiem nr.21);

4.20. veic citas normatīvajos aktos statistikas jomā noteiktās funkcijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.11.2007. noteikumiem nr.770 un MK 12.01.2010. noteikumiem nr.21)

5. Pārvaldei ir šādas tiesības:

5.1. atbilstoši kompetencei sadarboties ar valsts institūcijām un privātpersonām;

5.2. atbilstoši kompetencei apmainīties ar informāciju un pieredzi ar citu valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām;

5.3. izteikt viedokli un priekšlikumus par Eiropas Savienības un citu starptautisko institūciju sagatavotajiem dokumentu projektiem statistikas jomā, kā arī piedalīties šādu dokumentu izstrādē;

5.4.atbilstoši kompetencei piedalīties starptautisku projektu īstenošanā;

5.5. valsts pārvaldes darbību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts institūcijām un privātpersonām pārvaldes uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju;

5.6. valsts vārdā veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami pārvaldes darbības nodrošināšanai;

5.7. sniegt maksas pakalpojumus normatīvajos aktos maksas pakalpojumu sniegšanas jomā noteiktajā kārtībā;

5.8. izveidot darba grupas pārvaldes kompetencē esošo jautājumu risināšanai un uzaicināt tajās piedalīties valsts institūciju amatpersonas un privātpersonas;

5.9. saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu uzlikt administratīvos sodus par statistikas pārskatu vai statistiskās informācijas savlaicīgu nesniegšanu, nepilnīgu sniegšanu vai izvairīšanos to sniegt;

5.10. saņemt ziedojumus, dāvinājumus un ārvalstu finansiālo palīdzību.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar MK 13.11.2007. noteikumiem nr.770 un MK 12.01.2010. noteikumiem nr.21)

 

III. Pārvaldes struktūra

6. Pārvaldi vada pārvaldes priekšnieks. Pārvaldes priekšnieku pēc tā kandidatūras apstiprināšanas Ministru kabinetā ieceļ amatā un atbrīvo no amata ekonomikas ministrs.

7. Pārvaldes priekšnieks veic Valsts pārvaldes iekārtas likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās tiešās pārvaldes iestādes vadītāja funkcijas.

8. Pārvaldes priekšnieks veido pārvaldes iekšējo organizatorisko struktūru.

 

IV.Pārvaldes darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskata sniegšana

9. Pārvaldes darbības tiesiskumu nodrošina pārvaldes priekšnieks. Pārvaldes priekšnieks ir atbildīgs par iestādes iekšējās kontroles un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

10. Pārvaldes priekšnieks pieņem lēmumu par privātpersonas apstrīdētu pārvaldes amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai amatpersonas vai darbinieka faktisko rīcību.

11. Pārvaldes priekšnieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā administratīvo procesu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ekonomikas ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

12. Pārvalde reizi gadā sniedz Ekonomikas ministrijai pārskatu par pārvaldes funkciju izpildi un valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.

 

Ministru prezidents I.Emsis

Ekonomikas ministrs J.Lujāns