CSP datu izplatīšanas politika

Atbilstoši valsts statistikas uzdevumiem LR Centrālā statistikas pārvalde (CSP):

  • veido vienotu, uz starptautiski atzītiem metodoloģijas principiem pamatotu statistisko informāciju par sabiedrībā notiekošajiem ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem un sociālajiem procesiem;
  • apkopo un analizē savākto statistisko informāciju;
  • publicē šo informāciju, darot to pieejamu visai sabiedrībai;
  • sniedz Saeimai, valsts institūcijām un plašākai sabiedrībai statistisko informāciju, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai, kā arī pētījumu un domu apmaiņas veicināšanai.

Izplatīšanas politika attiecas uz visu CSP veidoto statistiku, un tai ir saistoši Valsts statistikas likumā noteiktie objektivitātes, ticamības, lietderības, efektivitātes un statistiskās konfidencialitātes un atklātības principi. Valsts statistiskā informācija ir objektīva un neatkarīga no politiskajiem procesiem un interešu grupām.

Statistikas izplatīšanas politika nosaka statistisko datu izplatīšanas vispārīgos principus, datu lietotājiem pieejamos CSP produktus un pakalpojumus, komunikāciju ar datu lietotājiem, sadarbību ar medijiem, individuālo datu pieejamību zinātniskiem un mācību mērķiem, kā arī attīstības pasākumus 2014. gadā.

Datu izplatīšanas politika ir veidota, ievērojot šādus principus:

  • Neitralitāte un objektivitāte

Statistiskie dati, analīze un citi materiāli tiek sagatavoti un publicēti, balstoties tikai uz secinājumiem, kas izriet no statistikas datiem, un nesatur politiskās vai ekonomiskās intereses.

Visi statistiskie dati tiek publicēti iepriekš noteiktā laikā un par to tiek informēta sabiedrība. Piekļuve statistiskiem datiem pirms oficiālā publicēšanas laika tiek nodrošināta ierobežotam amatpersonu skaitam, lai nodrošinātu tām laiku datu analīzei, izpratnei un viedokļa sagatavošanai, un pirms šādas informācijas nodrošināšanas CSP izvērtē nepieciešamību un sabiedrības ieguvumu, kā arī noslēdz līgumu par datu konfidencialitātes ievērošanu. Informācija par priviliģētu pieeju statistikas datiem ir publiskota CSP mājaslapā.

  • Statistikas atbilstība lietotāju vajadzībām

Lai nodrošinātu statistikas datu izplatīšanu atbilstoši lietotāju vajadzībām, tiek organizētas lietotāju aptaujas un tikšanās ar datu lietotājiem. Statistiskās informācijas pieprasījumu analīze tiek izmantota, lai izvērtētu nepieciešamību paplašināt statistikas datubāzēs publicējamo rādītāju loku.

  • Statistikas datu pieejamība

CSP apkopotie statistikas dati tiek publicēti CSP mājaslapā un ir pieejami visai sabiedrībai. Lai veicinātu statistikas datu atpazīstamību, tiek sagatavotas arī papīra publikācijas, infografikas, animācijas un citi produkti par sabiedrībai aktuālām tēmām. Visu publikāciju elektroniskās versijas ir pieejamas CSP mājaslapā un ir lejupielādējamas bez maksas.

Papildus statistikas datiem tiek publicēti arī metadati, kas ļauj pareizi saprast datus. Tie tiek regulāri pārskatīti un atjaunoti. Statistisko datu publicēšana bez metodoloģiskās informācijas nodrošināšanas nav pieļaujama.

  • Precizitāte un uzticamība

Publicētie statistikas dati ir precīzi un ticami. Tiklīdz tiek atklātas kļūdas iepriekš publicētajos datos, CSP veic labojumus un par to informē sabiedrību.

Statistiskās informācijas kļūdainas vai apzināti nepareizas izmantošanas gadījumos CSP veic nepieciešamos atbildes pasākumus. Gadījumā, ja kļūdaina vai tendencioza statistisko datu izmantošana var radīt draudus CSP tēlam, CSP ir pienākums uz to reaģēt.

  • Konfidencialitātes nodrošināšana un sabiedrības vajadzības

Pirms statistiskās informācijas publicēšanas tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu respondentu sniegtās individuālās informācijas aizsardzību. Datus, kuri var radīt apdraudējumu privātumam, ir aizliegts publicēt vai izpaust jebkādā citā veidā.

Tiek nodrošināta anonimizētas individuālās statistiskās informācijas izmantošana zinātniskiem mērķiem, informācijas izmantošanas pieprasījumi tiek izvērtēti, lai izslēgtu nepamatotus datus pieprasījumus un informācijas izmantošanu neatbilstošiem mērķiem. Individuālo statistikas datu sagatavošanas, nodošanas un uzraudzības procesā tiek nodrošināta respondentu individuālās informācijas aizsardzība, piemērojot atbilstošas datu izpaušanas kontroles metodes.

Pilnu dokumenta tekstu var lejupielādēt šeit: