E. ĀRĒJĀS TIRDZNIECĪBAS STATISTIKA

Preču eksports un imports – mēneša dati

Publicēšanas termiņš:

40. dienā pēc pārskata mēneša

Publicēšanas apjoms:

Dati par Latvijas ārējo tirdzniecību tiek publicēti, apkopojot informāciju par tirdzniecību ar ES dalībvalstīm un trešajām valstīm sadalījumā pa valstu grupām, svarīgākajiem tirdzniecības partneriem un Kombinētās nomenklatūras sadaļām

Dati publiskoti:

Preses izlaidumā CSP mājaslapā
Latvijas statistikas ikmēneša biļetenā
Ceturkšņa informatīvi analītiskajā izdevumā par ārējo tirdzniecību
Datubāzēs CSP mājaslapā

Turpmākās revīzijas:

grafiks

1.revīzija - pēc 3 mēnešiem, publicējot datus par kārtējo mēnesi
2.revīzija – atkarībā no savākto datu apjoma, bet ne vēlāk kā nākamā pārskata gada jūlijā

apjoms

Iepriekš publicēta laika rinda (par iepriekšējiem 12 mēnešiem)

Revīziju iemesli

Datu pārskatīšana nepieciešama pieaugot respondentu atbildētības līmenim dinamikā, kā arī konstatējot datos kļūdas un neprecizitātes. Revīziju avoti ir INTRASTAT pārskati, pierēķins neatbildējušiem uzņēmumiem un uzņēmumiem, kuru tirdzniecības apjoms nepārsniedz robežlielumu, kā arī labojumi muitas kravas deklarācijās.