Statistikas datubāzes

 

Vispārējā statistika
Dabas resursi - ikgadējie dati»

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu dati»  ikgadējie dati»
Politiskā dzīve un reliģija ikgadējie dati»


Ekonomika un finanses

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Investīcijas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Konjunktūras rādītāji - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»
Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»

Valdības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»


Iedzīvotāji un sociālie procesi
Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Arodizglītība uzņēmumos - 1999., 2005.g. apsekojumu dati»

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Darba samaksas struktūra - 2006.g. apsekojuma dati»  2010.g. apsekojuma dati»

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: mirstība -  ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati»

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Izglītība - ikgadējie dati»
Kultūra - ikgadējie dati»

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati»

Mājokļa apstākļi - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību budžets - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati»
Materiālā nenodrošinātība - mājsaimniecību līmenis»  personu līmenis»
Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība - ikgadējie dati»
Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Pieaugušo izglītība - 2007., 2011.gada apsekojuma dati»
Sociālā drošība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati»

Veselības pašnovērtējums - ikgadējie dati»


Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati»

Būvniecība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Mājokļi - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati»


Statistikas uzņēmumu reģistrs
Uzņēmumu demogrāfija - ikgadējie dati»

Uzņēmumu grupas - ikgadējie dati»

Uzņēmumu skaits -  ikgadējie dati»


Transports un tūrisms
Transports - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»


Ārējā tirdzniecība
Ārējā tirdzniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   ikgadējie dati sadalījumā pa preču sadaļām un pēc uzņēmuma darbības veida»
Detalizēti dati - 2 zīmju līmenī»   4 zīmju līmenī»   8 zīmju līmenī»


Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Augkopība - mēnešu dati»   ikgadējie dati»

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati»
Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005.un 2007.gada apsekojumu dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2010. un 2013.gada dati: lauku saimniecību raksturojums» zemes izmantošana» lauksaimniecības dzīvnieki» tehniskais nodrošinājums» lauksaimniecībā nodarbinātie»
Lopkopība - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Mežsaimniecība - ikgadējie dati»
Zivsaimniecība - ikgadējie dati»


Vide un enerģētika 
Enerģētika - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās - 1996., 2001., 2006., 2010.g. apsekojumu dati»

Vides aizsardzība - ikgadējie dati»


Zinātne un tehnoloģijas 
Informācijas tehnoloģijas - IKT lietošana mājsaimniecībās» IKT lietošana uzņēmumos» IKT sektora statistika» Uzņēmumu IKT izdevumi»

Inovācijas - ikgadējie dati»

Inovācijas - 2008.-2010.g. apsekojuma dati»

Zinātne - ikgadējie dati


Tautas skaitīšanas rezultāti - 2000.g.dati»

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati»
 

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2001.g.dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati»


20.gadsimta 20.-30.gadu statistika
Ekonomika (cenas, ārējā tirdzniecība)»
Iedzīvotāji»

Lauksaimniecība»
Sociālie procesi»
Rūpniecība un tirdzniecība»
Transports un sakari»
 

 

Datu publicēšanas kalendārs

 

 

Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi

 

Datubāzu pamācība

 

R skripts valstu ārējās tirdzniecības datu (2000.–2015. gads) atlasei un CSV datnes izveidošanai

 

R skripts ārējās tirdzniecības datiem HS4 zīmēs par norādīto valstu grupu un periodu un CSV datnes par darījumiem katrā valstī un valstu grupā izveidošanai

 

 

R programmu var lejupielādēt https://cran.rstudio.com/