Statistikas datubāzes

 

Vispārējā statistika
Dabas resursi - ikgadējie dati»

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu dati»  ikgadējie dati»
Politiskā dzīve un reliģija ikgadējie dati»


Ekonomika un finanses

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Investīcijas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   arhīvs»

Konjunktūras rādītāji - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»
Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»

Valdības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»


Iedzīvotāji un sociālie procesi
Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Arodizglītība uzņēmumos - 1999., 2005.g. apsekojumu dati»

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Darba samaksas struktūra - 2006.g. apsekojuma dati»  2010.g. apsekojuma dati»

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: dzimstība - ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: mirstība -  ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Iedzīvotāji: migrācija - ikgadējie dati»

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Izglītība - ikgadējie dati»  arhīvs»
Kultūra - ikgadējie dati»

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati»

Mājokļa apstākļi - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību budžets - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati»
Materiālā nenodrošinātība - mājsaimniecību līmenis»  personu līmenis»

Minimālā ienākuma līmenis - ikgadējie dati»
Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība - ikgadējie dati»
Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Pieaugušo izglītība - 2007., 2011.gada apsekojuma dati»
Sociālā drošība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati»

Veselības pašnovērtējums - ikgadējie dati»


Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati»

Būvniecība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Mājokļi - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati»


Statistikas uzņēmumu reģistrs
Uzņēmumu demogrāfija - ikgadējie dati»

Uzņēmumu grupas - ikgadējie dati»

Uzņēmumu skaits -  ikgadējie dati»


Transports un tūrisms
Transports - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»


Preču ārējā tirdzniecība

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām  - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   arhīvs»

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras  - 2 zīmju līmenī»    4 zīmju līmenī»     8 zīmju līmenī»


Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība
Augkopība - mēnešu dati»   ikgadējie dati»

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati»
Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005.un 2007.gada apsekojumu dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2010. un 2013.gada dati: lauku saimniecību raksturojums» zemes izmantošana» lauksaimniecības dzīvnieki» tehniskais nodrošinājums» lauksaimniecībā nodarbinātie»
Lopkopība - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Mežsaimniecība - ikgadējie dati»
Zivsaimniecība - ikgadējie dati»


Vide un enerģētika 
Enerģētika - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās - 1996., 2001., 2006., 2010.g. apsekojumu dati»

Vides aizsardzība - ikgadējie dati»


Zinātne un tehnoloģijas 
Informācijas tehnoloģijas - IKT lietošana mājsaimniecībās» IKT lietošana uzņēmumos» IKT sektora statistika» Uzņēmumu IKT izdevumi»

Inovācijas - ikgadējie dati»

Inovācijas - 2008.-2010.g. apsekojuma dati»

Zinātne - ikgadējie dati


Tautas skaitīšanas rezultāti - 2000.g.dati»

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati»
 

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2001.g.dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati»


20.gadsimta 20.-30.gadu statistika
Ekonomika (cenas, ārējā tirdzniecība)»
Iedzīvotāji»

Lauksaimniecība»
Sociālie procesi»
Rūpniecība un tirdzniecība»
Transports un sakari»
 

 

Datu publicēšanas kalendārs

 

Datubāzēs lietotie nosacītie apzīmējumi

 

Datubāzu pamācība

 

 

Jaunumi datubāzēs

 

Datubāzes īstermiņa statistikas tabulas pakāpeniski tiek pārstrukturētas, izmaiņas tiks veiktas 2016. gada februārī vai martā. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).

 

No 07.04.2016 datubāzes sadaļā "Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji" atsevišķas tabulas ir apvienotas un rādītāji tabulās pārstrukturēti.

 


R skripts valstu ārējās tirdzniecības datu (2000.–2015. gads) atlasei un CSV datnes izveidošanai

 

R skripts ārējās tirdzniecības datiem HS4 zīmēs par norādīto valstu grupu un periodu un CSV datnes par darījumiem katrā valstī un valstu grupā izveidošanai

 

 

R programmu var lejupielādēt  https://cran.rstudio.com/