Statistikas datubāze

 

Vispārējā statistika
Dabas resursi - ikgadējie dati»   arhīvs»

Ģeogrāfiskās ziņas - mēnešu dati»  ikgadējie dati»
Politiskā dzīve un reliģija ikgadējie dati»


Ekonomika un finanses

Iekšzemes kopprodukts - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Investīcijas - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   arhīvs»

Konjunktūras rādītāji - mēnešu dati»   ikgadējie dati»
Patēriņa cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»
Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»
Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»

Valdības finanses - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»


Iedzīvotāji

Dzimstība - ikgadējie dati»

Migrācija - ikgadējie dati»

Mirstība -  ikgadējie dati»

Noslēgtās un šķirtās laulības - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Paredzamais mūža ilgums -  ikgadējie dati»

Skaits un tā izmaiņas - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Teritoriālā statistika (eksperimentālā statistika) - ikgadējie dati»


Dzīves apstākļi (EU-SILC apsekojums)

Mājokļa apstākļi - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību sastāvs - ikgadējie dati»
Materiālā nenodrošinātība - ikgadējie dati»

Minimālā ienākuma līmenis - ikgadējie dati»
Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība - ikgadējie dati»

Veselības pašnovērtējums - ikgadējie dati»

EU-SILC moduļi - Labsajūta»  Līdzdalība sociālajā un kultūras dzīvē» Pieaugušo un bērnu veselība»


Sociālie procesi

Aizņemtās un brīvās darbvietas, apmaksātais darba laiks - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Arodizglītība uzņēmumos - 1999., 2005.g. apsekojumu dati»

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»
Darba samaksas struktūra - 2006.g. apsekojuma dati»  2010.g. apsekojuma dati» 2014.g. apsekojuma dati»

Darbaspēka izmaksas - ceturkšņu dati» ikgadējie dati»

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Izglītība - ikgadējie dati»  arhīvs»
Kultūra - ikgadējie dati»  arhīvs»

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma - ikgadējie dati»

Mājsaimniecību budžets - ikgadējie dati»

Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati» arhīvs»
Pieaugušo izglītība - 2007., 2011., 2016. gada apsekojuma dati»
Sociālā drošība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Veselības aprūpe un sports - ikgadējie dati»


Rūpniecība, būvniecība, nekustamais īpašums, tirdzniecība un pakalpojumi, uzņēmējdarbības rādītāji

Ārvalstu kontrolēto uzņēmumu darbības rādītāji - ikgadējie dati»

Būvniecība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»

Nekustamais īpašums - ikgadējie dati»  arhīvs»

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   arhīvs»

Tirdzniecība un pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»  arhīvs»

Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - ikgadējie dati»


Statistikas uzņēmumu reģistrs

Uzņēmumu grupas - ikgadējie dati»

Uzņēmumu skaits -  ikgadējie dati»  arhīvs»


Transports un tūrisms
Transports - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»  arhīvs»


Preču ārējā tirdzniecība

Preču ārējā tirdzniecība atbilstoši NACE klasifikācijai; sadalījumā pa nacionālo kontu galvenajām sastāvdaļām un pa BEC klasifikācijas kategorijām - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm, valstu grupām un teritorijām  - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»   arhīvs»

Preču ārējā tirdzniecība pa valstīm pēc Kombinētās nomenklatūras  - 2 zīmju līmenī»    4 zīmju līmenī»     8 zīmju līmenī»


Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Agro-vides rādītāji - ikgadējie dati»

Augkopība - ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»    arhīvs»

Lauksaimniecības cenas un indeksi - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2003., 2005.un 2007.gada apsekojumu dati»

Lauku saimniecību struktūra - 2010., 2013. un 2016.gada dati: lauku saimniecību raksturojums» zemes izmantošana» lauksaimniecības dzīvnieki» tehniskais nodrošinājums» lauksaimniecībā nodarbinātie» lauksaimnieciskās ražošanas metodes»

Lopkopība - mēnešu/ceturkšņu dati»   ikgadējie dati»
Mežsaimniecība - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»
Zivsaimniecība - ceturkšņu dati»  ikgadējie dati»


Vide un enerģētika 
Enerģētika - mēnešu dati»  ikgadējie dati»  arhīvs»
Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās - 1996., 2001., 2006., 2010., 2015.g. apsekojumu dati»

Vides aizsardzība - ikgadējie dati»


Zinātne un tehnoloģijas 

Datoru un interneta lietošana - iedzīvotāji»  mājsaimniecības»  uzņēmumi»  arhīvs»

E-komercija - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

IKT drošība - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

IKT sektora statistika - uzņēmumi»

IKT speciālisti un e-prasmes - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

Interneta izmantošana sadarbībai ar valsts un pašvaldības institūcijām- iedzīvotāji»  uzņēmumi»   arhīvs»

Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana - iedzīvotāji»  uzņēmumi»

Uzņēmumu IKT izdevumi - uzņēmumi»

Inovācijas - ikgadējie dati»

Inovācijas - 2008.-2010.g. apsekojuma dati»

Zinātne - ikgadējie dati


Tautas skaitīšanas rezultāti - 2000.g.dati»

Tautas skaitīšanas rezultāti - 2011.g.dati»
 

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2001.g.dati»

Lauksaimniecības skaitīšanas rezultāti - 2010.g.dati»


20.gadsimta 20.-30.gadu statistika
Ekonomika (cenas, ārējā tirdzniecība)»
Iedzīvotāji»

Lauksaimniecība»
Sociālie procesi»
Rūpniecība un tirdzniecība»
Transports un sakari»
 

 

Datu publicēšanas kalendārs

 

Datubāzē lietotie nosacītie apzīmējumi

 

Datubāzes pamācība

 

 

Jaunumi datubāzē

 

2016. gada februārī un martā tika pārstrukturētas datubāzes īstermiņa statistikas tabulas. Turpmāk, atlasot vērtības, periodu rādītāji vairs netiks sakārtoti atsevišķi (gadi, ceturkšņi un mēneši), bet apvienoti vienā dimensijā (gads/ceturksnis vai gads/mēnesis). Laika dimensijas struktūra turpmāk tiks veidota atbilstoši PX datņu specifikācijai (skatīt timeval).

 

 

No 22.05.2018. datubāzes sadaļā "Nodarbinātība un bezdarbs - mēnešu/ceturkšņu dati" atsevišķas tabulas ir apvienotas un rādītāji tabulās pārstrukturēti. Kā arī ir mainīta tabulu numerācija.

 

R funkcija Intrastat_datu_izguve veic ārējās tirdzniecības datu izvadi no CSP datubāzes 3, 4, 5, 6, 7 vai 8 zīmēs par norādītām valstīm, periodiem un saglabā XLSX datu formātā.

Darbības programmas R un Rtools uzstādīšanai
Skripta ārējās tirdzniecības datu izguvei - “Intrastat_datu_izguve” apraksts

 

 

R programmu var lejupielādēt  https://cran.rstudio.com/