Statistika skolēniem un skolotājiem

Centrālā statistikas pārvalde ir apkopojusi dažādu jomu svarīgākos datus, kuri būs noderīgi kā skolotājiem, tā skolēniem.

Tēmas ir sakārtotas atbilstoši noteiktajam 9. klases pamatizglītības mācību saturam ģeogrāfijā un prasībām tā apguvei.

2010. gada e-prasmju nedēļas ietvaros veidotā video prezentācija par šo materiālu.

 

 

LATVIJAS VALSTS ĢEOGRĀFISKAIS STĀVOKLIS
            Latvijas valsts ģeogrāfiskais stāvoklis

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJI, TO TERITORIĀLAIS IZVIETOJUMS
            Iedzīvotāju skaita dinamika
            Iedzīvotāju dabiskā kustība
            Dzimstības, mirstības un dabiskā pieauguma koeficienti

            Dzimumstruktūra. Vecumstruktūra

            Demogrāfiskā slodze
            Cilvēka mūža ilgums
            Latvijas iedzīvotāju nacionālais sastāvs
            Iedzīvotāju izvietojums (blīvums) un urbanizācija
            Migrācija


CILVĒKA DZĪVES UN DARBĪBAS ĢEOGRĀFISKĀ VIDE LATVIJĀ
            Teritorijas augstākie punkti
            Derīgie izrakteņi
            Latvijas klimats
            Latvijas iekšējie ūdeņi
            Mežu resursi un teritorijas mežainums
            Latvijas nacionālie parki un rezervāti

LATVIJAS SAIMNIECĪBAS ĢEOGRĀFIJA
            Iekšzemes kopprodukts un nacionālais kopienākums
            Darbspējas vecums
            Iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte

SAIMNIECĪBAS PRIMĀRAIS SEKTORS
            Lauksaimniecība. Lauku saimniecības
            Dārzeņkopība un augļkopība
            Augkopība
            Lopkopība
            Zivju nozveja

SAIMNIECĪBAS SEKUNDĀRAIS SEKTORS
            Rūpniecības nozīmīgums tautsaimniecībā
            Rūpniecības svarīgākās nozares
            Rūpniecības produkcija
            Enerģētika
            Būvniecība

SAIMNIECĪBAS TERCIĀRAIS SEKTORS
            Transports
            Pasažieru un kravu pārvadājumi
            Informācijas tehnoloģiju lietošana Latvijā
            Izglītība
            Tūrisms

LATVIJA PASAULĒ
            Ārējā tirdzniecība

LATVIJA UN EIROPAS SAVIENĪBA
            Baltijas valstis
            Demogrāfiskie rādītāji ES
            Eiropas Savienības valstis
            Platība un iedzīvotāji ES
            Ekonomikas apjomi ES
            Ekonomikas stabilitāte - Māstrihtas kritēriji
            Darbs un atalgojums ES
            Izglītība ES

            Informācijas tehnoloģijas ES
            Tūrisms ES
            Transports, pasažieru un kravu apgrozījums ES

            Lauksaimniecība un lauku saimniecības ES Jauns

            Augkopība ES Jauns

Lopkopība ES Jauns

Bioloģiskā lauksaimniecība

            Vide, enerģija un ilgtspējīga attīstība


INFORMĀCIJAS AVOTI
            Citas pasaules valstis
            Vairāk informācijas

 

Piezīmes un ierosinājumus satura pilnveidošanai lūdzam sūtīt liga [dot] reinfelde [at] csb [dot] gov [dot] lv