A-B-CD-E-FG-H-I-J
K-L-MN-O-PR-S-T
U-V-Z  

 

A-B-C

Akvakultūra - Aquaculture
Algas - Salaries
Ārējā tirdzniecība - International trade
- pakalpojumi - services
- preces - goods

Arodslimības - Occupational diseases
Ārvalstu kontrolētie uzņēmumi - Foreign-controlled enterprises
Ārzonu uzņēmumi - International sourcing
Atkritumi - Waste (Environmental data centre on Waste)
Aviācija - Aviation (air transport)
Bezdarbs - Unemployment
Brīvās darba vietas - Job vacancies
Bruto ienākumi - Gross earnings
Cauruļvadi - Pipelines (oil pipeline transport)
Ceļi - Road
Cenas - Prices (inflation/ HICP)

 

 

D-E-F

Darba tirgus - Labour market (including LFS)
Darbaspēka apsekojums - Labour Force Survey (LFS)
Darbaspēka izmaksas - Labour costs
Darbinieku un darba devēju strīdi - Labour disputes (source: ILO)
Demogrāfija - Demography
Dzelzceļš - Rail transport
Dzimumatšķirības atalgojumā - Gender pay gap
Dzīves apstākļi - Living condition (Income, social inclusion and living conditions)
Eiro indikatori - Euro indicators/PEEIS
EiroGrupu reģistrs - EuroGroups register
Eiropas sektorālie konti - European sector accounts
EKA izmaksu un izlaides tabulas - ESA Input-Output tables
Enerģija - Energy
Finanšu konti - Financial accounts

 

G-H-I-J
Globalizācija - Globalisation (Globalisated business)
Harmonizētais patēriņa cenu indekss - Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP)
Iedzīvotāji - Population 
Iedzīvotāju skaita prognozes - Population projections
Iekšzemes ūdensceļi - Inland waterways
Ienākumi - Earnings
Ilgtspējīgas attīstības rādītāji - Sustainable Development Indicators
Inflācija - Inflation
Informācijas sabiedrība - Digital economy and society
Infrastruktūra (ceļi, ostas, lidostas, dzelzceļa līnijas) - Infrastructure (roads, ports, airports, tracks…)
Inovācijas - Innovation
Īstermiņa uzņēmējdarbības rādītāji - Short-term business statistics (STS)
Izdevumi veselības aprūpei - Health care expenditure
Izglītība un mācības - Education and training
Jūras transports - Maritime transport (sea)

K-L-M
Kravas (preces) - Freight (transport of goods, commodities)
Kultūra - Culture
Lauksaimniecība - Agriculture
Lauku saimniecību struktūras apsekojums - Farm Structure Survey
Mācības - Training
Mājsaimniecību budžeta apsekojums - Household Budget Surveys
Maksājumu bilance - Balance of payments
Mazie un vidējie uzņēmumi - Small and medium-sized enterprises (SMEs)
Mežsaimniecība - Forestry
Migrācija - Migration
Minimālās algas - Minimum wages

N-O-P
Nacionālie konti (iesk. IKP) - National accounts (incl. GDP)
Nāves cēloņi - Causes of death
Neto ienākumi - Net earnings
Nodarbinātība un sociālā politika - Employment and social inclusion indicators
Nodarbinātības politika - Labour market policy
Nodokļu likmes - Tax rate indicators
Noziegumi un krimināltiesības - Crime and criminal justice
Nozveja - Catches (fishery)
Pakalpojumu pieprasījums - Demand for services
Paredzamie veselīgas dzīves gadi - Healthy life years
Pasažieri - Passengers
Pasta pakalpojumi - Postal services
Patēriņa cenas - Consumer prices - HICP)
Pētniecība un attīstība - Research and development
Pilsētas - Cities
Pirktspējas paritātes - Purchasing power parities(PPPs)
Procentu likmes - Interest rates

R-S-T
Reģioni - Regions 
Sabiedrības veselība - Public health
Saražotā rūpniecības produkcija - Manufactured goods (Prodcom)
Sociālā aizsardzība - Social protection (ESSPROS)
Sociālā iekļaušana un dzīves apstākļi - Social inclusion and living conditions
Starptautiskā sadarbība - International statistical co-operation
Streiki - Strikes (source: ILO)
Svarīgākie ekonomiskie rādītāji - Principal Economic Indicators(PEEIs)
Tautas skaitīšana - Census
Transporta līdzekļi - Means (vehicles, trailers, containers)
Transports - Transport
Tūrisms - Tourism

U-V-Z
Uzņēmējdarbība Eiropā - European business
Uzņēmējdarbības rādītāji - Entrepreneurship indicators
Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - Structural Business Statistics (SBS)
Uzņēmējdarbības veiksmes faktori - Factors of business success
Uzņēmumu demogrāfija - Business demography
Uzņēmumu reģistri - Business registers
Uzņēmumu sadarbība - Inter-enterprise relations
Valūtas kursi - Exchange rates
Veselība (sabiedrības veselība/veselība un drošība darbā) - Health (Public health/ Health and safety at work)
Veselība un drošība darbā - Health and safety at work
Veselības aprūpe - Health care
Vide - Environment
Vides konti - Environmental accounts
Vispārējās valdības finanses - Government finance statistics
Zinātne, tehnoloģijas un inovācijas - Science technology and innovation
Zinātniskās pētniecības, reklāmas un citi profesionālie pakalpojumi - Business services
Zivju izkrāvumi - Fish landings
Zivsaimniecība - Fisheries
Zvejas kuģi - Fleet (fishing fleet)