A-B-CD-E-FG-H-I-J
K-L-MN-O-PR-S-T
U-V-Z  

 

A-B-C

Akvakultūra - Aquaculture
Algas - Salaries
Ārējā tirdzniecība - International trade
Arodslimības - Occupational diseases
Ārvalstu kontrolētie uzņēmumi - Foreign-controlled enterprises
Ārzonu uzņēmumi - International sourcing
Atkritumi - Waste (environmental data centre on Waste)
Aviācija - Aviation (air)
Bezdarbs - Unemployment
Brīvās darba vietas - Job vacancies
Bruto ienākumi - Gross earnings
Cauruļvadi - Pipelines
Ceļi - Road
Cenas - Prices (including HICP)

 

 

D-E-F

Darba tirgus - Labour market (including LFS)
Darbaspēka apsekojums - Labour Force Survey
Darbaspēka izmaksas - Labour costs
Darbinieku un darba devēju strīdi - Labour disputes
Demogrāfija - Demography
Dzelzceļš - Rail (railways)
Dzimumatšķirības atalgojumā - Gender pay gap
Dzīves apstākļi un sociālā aizsardzība - Living condition and social protection
Eiro indikatori - Euro indicators/PEEIS
EiroGrupu reģistrs - EuroGroups register
Eiropas sektorālie konti - European sector accounts
EKA 95 izmaksu un izlaides tabulas - ESA 95 Input-Output tables
Enerģija - Energy
Finanšu konti - Financial accounts

 

G-H-I-J
Globalizācija - Globalisation
Harmonizētais patēriņa cenu indekss - Harmonized Indices of Consumer Prices (HICP)
Iedzīvotāji - Population 
Iedzīvotāju skaita prognozes - Projections
Iekšzemes ūdensceļi - Inland waterways
Ienākumi - Earnings
Ilgtspējīgas attīstības rādītāji - Sustainable Development Indicators
Inflācija - Inflation
Informācijas sabiedrība - Information society
Infrastruktūra (ceļi, ostas, lidostas, dzelzceļa līnijas) - Infrastructure (roads, ports, airports, tracks…)
Inovācijas - Innovation
Īstermiņa uzņēmējdarbības rādītāji - Short-term business statistics
Izdevumi veselības aprūpei - Health care expenditure
Izglītība un mācības - Education and training
Jūras transports - Maritime (sea)

K-L-M
Kandidātvalstis un potenciālās kandidātvalstis - Candidate and potential candidate countries
Kravas (preces) - Freight (goods, commodities)
Kultūra - Culture
Lauksaimniecība - Agriculture
Lauku saimniecību struktūras apsekojums - Farm Structure Survey
Mācības - Training
Mājsaimniecību budžeta apsekojums - Household Budget Surveys income
Maksājumu bilance - Balance of payments
Mazie un vidējie uzņēmumi - Small and medium-sized enterprises (SMEs)
Mežsaimniecība - Forestry
Migrācija un patvēruma meklētāji - Migration and Asylum
Minimālās algas - Minimum wages
Monetārie un citi finanšu rādītāji - Monetary and other financial statistics

N-O-P
Nacionālie konti (iesk. IKP) - National accounts (incl. GDP)
Nāves cēloņi - Causes of death
Nelaimes gadījumi darbā - Accidents at work
Neto ienākumi - Net earnings
Nodarbinātība un sociālā politika - Employment and social policy indicators
Nodarbinātības politika - Labour market policy
Nodokļu likmes mazām algām - Tax rate on low wage earners
Noziegumi un krimināltiesības - Crime and criminal justice
Nozveja - Catches
Pakalpojumu pieprasījums - Demand for services
Paredzamie veselīgas dzīves gadi - Healthy life years expectancy
Pārtika: no zemnieka līdz galdam - Food: from farm to fork
Pasažieri - Passengers
Pasta pakalpojumi - Postal services
Patēriņa cenas - Consumer prices - HICP)
Pētniecība un attīstība - Research and development
Pilsētas - Cities
Pirktspējas paritātes - Purchasing power parities(PPPs)
Procentu likmes - Interest rates

R-S-T
Reģioni un pilsētas - Regions and cities
Sabiedrības veselība - Public health
Sadarbība ar Vidusjūras valstīm - Co-operation with Mediterranean countries-MEDSTAT programme
Saražotā rūpniecības produkcija - Manufactured goods (Prodcom)
Sociālā aizsardzība - Social protection
Sociālā iekļaušana un dzīves apstākļi - Social inclusion and living conditions
Starptautiskā sadarbība - International co-operation
Streiki - Strikes
Strukturālie rādītāji - Structural indicators
Svarīgākie ekonomiskie rādītāji - Principal Economic Indicators(PEEIs)
Tautas skaitīšana - Census
Transporta līdzekļi - Means (vehicles, trailers, containers)
Transports - Transport
Tūrisms - Tourism

U-V-Z
Uzņēmējdarbība Eiropā - European business
Uzņēmējdarbības rādītāji - Entrepreneurship indicators
Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji - Structural Business Statistics
Uzņēmējdarbības strukturālie rādītāji pa reģioniem - Regional structural business statistics
Uzņēmējdarbības veiksmes faktori - Factors of business success
Uzņēmumu demogrāfija - Business demography
Uzņēmumu reģistri - Business registers
Uzņēmumu sadarbība - Inter-enterprise relations
Valūtas kursi - Exchange rates
Veselība (sabiedrības veselība/veselība un drošība darbā) - Health (Public health/ Health and safety at work)
Veselība un drošība darbā - Health and safety at work

Veselības aprūpe - Health care
Vide- Environment
Vides konti - Environmental accounts
Vispārējās valdības finanses - Government finance statistics
Zinātne, tehnoloģijas un inovācijas - Science technology and innovation
Zinātniskās pētniecības, reklāmas un citi profesionālie pakalpojumi - Business services
Zivju izkrāvumi - Fish landings
Zivsaimniecība - Fisheries
Zvejas kuģi - Fleet (fishing fleet)