Cenrādis

 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.618

Rīgā 2005.gada 23.augustā (prot. Nr.47 5.§)

 

Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Noteikumu nosaukums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.979)

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 5.panta devīto daļu

1. Noteikumi nosaka Centrālās statistikas pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu izcenojumus.

2. Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenu nosaka saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādi (1. un 1.1 pielikums). 
(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.979)

3. Jaunu vai neparedzētu maksas pakalpojumu cenu nosaka atbilstoši pasūtījuma izpildei patērētajam darba laikam, izmantojot šādu formulu:

, kur

C – sniegtā pakalpojuma cena;
L – darba laiks, kas patērēts pasūtījuma izpildei;
S – stundas likme (1. un 1.1 pielikums).
(Grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.979)

4.Centrālās statistikas pārvaldes sagatavoto poligrāfisko izdevumu un veidlapu (turpmāk – produkti) izcenojumu nosaka individuāli, sastādot tāmi (2.pielikums).

5. Centrālās statistikas pārvaldes poli­grāfisko un citu veidu produktu (piemēram, kompaktdisku) realizācijas izmaksas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

, kur

C – izdevuma realizācijas cena;

A – izdevuma autoru darba samaksa;

P – poligrāfijas izmaksas;

D – materiālu patēriņš un citas ar iespieddarbu glabāšanu, izplatīšanu un realizēšanu saistītās izmaksas;

n – izgatavoto eksemplāru skaits.

6. Maksājumu par Centrālās statistikas pārvaldes sniegtajiem maksas pakalpojumiem veic, izmantojot vienu no šādiem maksāšanas veidiem:

6.1. ar tāda maksājumu pakalpojuma sniedzēja starpniecību, kuram ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

6.2. skaidrā naudā Centrālās statistikas pārvaldes kasē;

6.3. ar maksājumu karti Centrālās statistikas pārvaldes maksājumu karšu pieņemšanas terminālī vai citā alternatīvā sistēmā, ja Centrālā statistikas pārvalde vai starpniekinstitūcija to tehniski nodrošina.
(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.979 redakcijā)

7. Šo noteikumu 1.pielikums ir spēkā līdz 2013.gada 31.decembrim.
(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.979 redakcijā)

8. Šo noteikumu 1.1 pielikums stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.979 redakcijā)

9. Skaidras naudas maksājumiem, kurus Euro ieviešanas kārtības likumā noteiktajā vienlaicīgas apgrozības periodā veic latos, piemēro šo noteikumu 1.pielikumu.
(MK 24.09.2013. noteikumu Nr.979 redakcijā)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš 


1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.618

Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Pielikums zaudējis spēku ar 01.01.2014., sk. noteikumu 7.punktu) 


1.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.618 

Centrālās statistikas pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Pielikums MK 24.09.2013. noteikumu Nr.979 redakcijā; pielikums stājas spēkā 01.01.2014., sk. noteikumu 8.punktu)

Nr.
p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena

bez PVN (euro)

PVN

(euro)

Cena ar PVN (euro)

 1.Izziņu sagatavošana
 1.1.Par patēriņa cenu pārmaiņām

1 izziņa

1,25

0,26

1,51

 1.1.1.par katru nākamo periodu

periods

0,17

0,04

0,21

 1.2.par ražotāju, būvniecības, importa un eksporta cenu indeksiem

1 izziņa

1,83

0,38

2,21

 1.2.1.par katru nākamo periodu

periods

0,28

0,06

0,34

 1.3.par minimālo darba samaksu

1 izziņa

0,71

0,15

0,86

 1.4.par vidējo darba samaksu

1 izziņa

1,41

0,30

1,71

 1.4.1.par katru nākamo periodu

periods

0,17

0,04

0,21

 1.5.par iztikas minimuma patēriņa un preču groza vērtību

1 izziņa

1,41

0,30

1,71

 1.5.1.par katru nākamo periodu

periods

0,17

0,04

0,21

 1.6.par izpildīto būvdarbu apjomu

1 izziņa

1,41

0,30

1,71

 1.7.par izziņas iesniedzēja saražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem

1 izziņa

3,04

0,64

3,68

 1.8.vispārēja satura informatīva izziņa

1 izziņa

3,04

0,64

3,68

 2.Informācijas sagatavošana atbilstoši norādītajiem kritērijiem
 2.1.importa (vai eksporta) dati atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodam

1 kods

0,42

0,09

0,51

 2.2.importa (vai eksporta) dati atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodam sadalījumā pa valstīm

1 kods

1,28

0,27

1,55

 2.3.importētāju vai eksportētāju saraksts atbilstoši norādītajiem kritērijiem

1 uzņēmums

0,49

0,10

0,59

 2.4.importa vai eksporta statistika par norādīto valsti sadalījumā pa kombinētās nomenklatūras sadaļām

1 valsts

2,56

0,54

3,10

 2.5.ražošanas dati atbilstoši PRODCOM klasifikācijai

1 kods

0,42

0,09

0,51

 2.6.ražotāju saraksts atbilstoši norādītajiem kritērijiem

1 uzņēmums

0,49

0,10

0,59

 2.7.uzņēmumu saraksts atbilstoši noteiktiem kritērijiem (pēc NACE klasifikācijas, īpašuma formas, teritorijas, ārvalstu kapitāla)

1 uzņēmums

0,49

0,10

0,59

 3.Neparedzētu pieprasījumu izpilde

1 stunda

7,11

1,49

8,60

 4.Poligrāfijas pakalpojumi
 4.1.iespiedformu izgatavošana

1 gab.

1,42

0,30

1,72

 4.2.tādu darbu iespiešana, kur nav nepieciešama krāsu sakritība (minimālā aprēķina tirāža 150)
 4.2.1.tirāža līdz 3000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,6403

0,1345

0,7748

 4.2.2.tirāža no 3001 līdz 6000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,5691

0,1195

0,6886

 4.2.3.tirāža virs 6000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,4980

0,1046

0,6026

 4.3.tādu darbu iespiešana, kur nepieciešama krāsu sakritība (minimālā aprēķina tirāža 250) 
 4.3.1.tirāža līdz 3000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,8537

0,1793

1,0330

 4.3.2.tirāža no 3001 līdz 6000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,7826

0,1643

0,9469

 4.3.3.tirāža virs 6000 iespiedloksnēm

100 iespiedloksnes

0,7114

0,1494

0,8608

 4.4.sanešana (lapu skaits x tirāža)

1 loksne

0,0036

0,0008

0,0044

 4.5.sašūšana ar skavām

1 gab.

0,0071

0,0015

0,0086

 4.6.locījuma vietu izveidošana (bigošana)

1 gab.

0,0071

0,0015

0,0086

 4.7.locīšana

1 gab.

0,0071

0,0015

0,0086

 4.8.līmēšana 
 4.8.1.grāmatas biezums līdz 1 cm

1 gab.

0,1138

0,0239

0,1377

 4.8.2.grāmatas biezums no 1 līdz 1,5 cm

1 gab.

0,1707

0,0358

0,2065

 4.8.3.grāmatas biezums vairāk par 1,5 cm

1 gab.

0,2134

0,0448

0,2582

 4.9.griešana

1 stunda

7,1144

1,4940

8,6084

 4.10.dažādi pēcapstrādes darbi

cilvēkstunda

4,9801

1,0458

6,0259

 5.Kopēšana, drukāšanas pakalpojumi (uz Centrālās statistikas pārvaldes papīra)
 5.1.A4 vienpusēja

gab.

0,06

0,0126

0,07

 5.2.A4 abpusēja

gab.

0,09

0,0189

0,11

 5.3.A3 vienpusēja

gab.

0,09

0,0189

0,11

 5.4.A3 abpusēja

gab.

0,17

0,0357

0,21

 5.5.automātiska dokumentu pavairošana, izdrukas no datnēm ar tirāžu virs 50 eksemplāriem 
5.5.1.A4 vienpusēja

gab.

0,0242

0,0051

0,0293

 5.5.2.A4 abpusēja

gab.

0,0470

0,0099

0,0569

 5.5.3.A3 vienpusēja

gab.

0,0598

0,0126

0,0724

 5.5.4.A3 abpusēja

gab.

0,0968

0,0203

0,1171

 5.6.krāsainu kopiju izgatavošana 
 5.6.1.A4 vienpusēja

gab.

0,4824

0,1013

0,5837

 5.6.2.A4 abpusēja

gab.

0,9647

0,2026

1,1673

 5.6.3.A3 vienpusēja

gab.

0,9647

0,2026

1,1673

 5.6.4.A3 abpusēja

gab.

1,9294

0,4052

2,3346

6.Attālinātās piekļuves sistēmas izmantošana
 6.1.attālinātās piekļuves sistēmas lietotāja konta izveide (izmantošanas laikposms līdz vienam gadam)

gab.

243,17

51,07

294,24

 6.2.attālinātās piekļuves sistēmas lietotāja konta izveide (izmantošanas laikposms līdz sešiem mēnešiem)

gab.

163,49

34,33

197,82

 6.3.attālinātās piekļuves sistēmas lietotāja konta uzturēšana

mēnesis

78,28

16,44

94,72

 6.4.attālinātās piekļuves sistēmas lietotāja darba rezultātu pārbaude

1 stunda

9,33

1,96

11,29

 


2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 23.augusta noteikumiem Nr.618
(Pielikums grozīts ar MK 24.09.2013. noteikumiem Nr.979)

Individuālā izcenojuma noteikšanas tāmes paraugs

 

(darba nosaukums)

   

(tirāža)

(kalkulācijas pasūtītāja rekvizīti)

Nr.
p.k.

Rādītājs

Daudzums

Mērvienība

Vienas mērvienības izmaksas (euro)

Summa (euro)

1

2

3

4

5

6

1.

Poligrāfijas materiālu izmaksas

 

X

X

X

 

Materiāla nosaukums

    
 

Materiāla nosaukums

    

2.

Poligrāfijas darbu izmaksas

 

X

X

X

 

Darba veids

    
 

Darba veids

    

3.

Kopā

X

X

X

 

4.

Cena

    

Izcenojuma aprēķinu sagatavoja

     

(amats)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Izcenojumu apstiprinu

     

(iestādes vadītājs)

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Ekonomikas ministrs A.K.Kariņš
 

Atsauces:
Izraisošais: 24.03.1994, likums , Likums par budžetu un finanšu vadību