4. Notifikācijas sagatavošanā izmantotie datu avoti

 

Datu avoti

Atbildīgā institūcija

Vispārējā valdība

S.13

Centrālā valdība

S.1311

Pašval-dības

S.1313

Sociālās apdroši-nāšanas fonds

S.1314

 

 

Apr

Okt

Apr

Okt

Apr

Okt

Apr

Okt

1. Budžetu pārskati

Gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem n-1 gadā

FM

 

X

 

X

 

X

 

X

Gada pārskats par valsts budžeta izpildi un par pašvaldību budžetiem n-1 gadā

FM

 

X

 

X

 

X

 

X

Oficiālais mēneša pārskats par budžeta izpildi n-1 gada janvārī – decembrī

VK

X

 

X

 

X

 

X

 

2. Finanšu atskaites

Valsts un pašvaldību budžeta iestāžu grāmatvedības bilanču kopsavilkumi uz n-1 gada beigām

VK

 

X

 

X

 

X

 

X

Valsts budžeta finanšu bilance uz n-1 gada beigām

VK

 

X

 

X

 

X

 

X

Kopsavilkums par finanšu aktīviem un pasīviem n-1 gadā

VK

X

X

X

X

X

X

X

X

Statistikas pārskata veidlapa 2-FAP “Finanšu aktīvi un pasīvi” pa n-1 gada ceturkšņiem

CSP

X

 

X

 

X

 

X

 

Statistikas pārskata veidlapa 1-FAP “Finanšu aktīvi un pasīvi” n-1 gadā

CSP

 

X

 

X

 

X

 

X

3.Pārējie datu avoti

Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžetu pārskatu informācijas sistēmas (e-Pārskati) dati par n-1 gadu

VK

X

X

X

X

X

X

X

X

Prognozes par iekšzemes kopproduktu, valsts parādu, bruto pamatkapitāla veidošanu un samaksātajiem procentiem pārskata gadam n

FM

X

X

 

 

 

 

 

 

Prognozes par budžeta deficītu vai pārpalikumu pārskata gadam n

FM

X

X

X

X

X

X

X

X

Nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi n-1 gadam

FM

X

X

X

X

X

X

X

X

Tradicionālo pašu resursu maksājumu korekcijas n-1 gadam

FM

 

 

X

X

 

 

 

 

Korekcija sakarā ar Dienvidu tilta būvniecību n-1 gadā

RD

 

 

 

 

X

X

 

 

n gads – gads, kurā iesniedz kārtējo notifikāciju

FM - Finanšu ministrija, VK – Valsts kase, CSP – Centrālā statistikas pārvalde, EM – Ekonomikas ministrija, RD – Rīgas Dome

 

4.1. Budžeta pārskati

Budžeta pārskati tiek sagatavoti atbilstoši 2009. gada 12. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1486 “Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti”, kuri nosaka kārtību, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti, lietojot vienotus uzskaites pamatprincipus un grāmatvedības kontu plānu atbilstoši grāmatvedību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un Starptautisko publiskā sektora grāmatvedības standartu pamatnostādnēm. Pamata dati ir sagatavoti pēc naudas plūsmas principa un tie nav konsolidēti.

Operatīvā informācija ir pieejama “Valsts kases oficiālajā mēneša pārskatā par valsts konsolidētā budžeta izpildi janvārī - decembrī n-1 gadā”. Attiecībā uz galīgajiem datiem par gadu n-2 izmanto Finanšu ministrijas “Latvijas Republikas gada pārskatu par valsts un pašvaldību budžetu izpildi gadā n-2”. Gada pārskats sniedz detalizētu papildu informāciju.

Laika periodā starp aprīļa un oktobra notifikāciju notiek datu pārskatīšana saskaņā ar detalizētākiem datu avotiem, kas kļuvuši pieejami pēc galīgo datu apkopošanas, piem., Finanšu ministrijas “Latvijas Republikas gada pārskats par valsts un pašvaldību budžetu izpildi n-1 gadā”.

4.2. Finanšu atskaites

Valsts budžeta finanšu bilance ir pārskats par valsts finansiālo darbību, kas parāda valsts finanšu aktīvus un saistības, to pārmaiņas pārskata periodā, kā arī valsts budžeta finanšu darbības rezultātu.

Finanšu bilances sastādīšanas principus nosaka likumi “Par grāmatvedību”, “Likums par budžetu un finanšu vadību” un normatīvie akti grāmatvedības jomā.

Valsts budžeta finanšu bilance ietver finanšu aktīvus un saistības uz n-1 gada 31.decembri, kā arī sniedz salīdzinošos datus uz n-2 gada 31.decembri.

Valsts budžeta grāmatvedības bilance ir sagatavota atbilstoši likumam “Par grāmatvedību”, “Likumam par budžetu un finanšu vadību”, “Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”, “Par valsts budžetu n-2 gadam” un normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajam.

Konsolidētā grāmatvedības bilance ietver finanšu aktīvus un saistības uz n-1 gada 31.decembri, kā arī sniedz salīdzinošos datus uz n-2 gada 31. decembri.

Valsts kases kopsavilkums par finanšu aktīviem un pasīviem ietver informāciju par vispārējās valdības sektora un apakšsektoru sadalījumu pa aktīva un pasīva finanšu instrumentiem pēc EKS 2010 metodoloģijas.

Statistikas pārskata veidlapu 1-FAP un 2-FAP “Finanšu aktīvi un pasīvi” kopsavilkumi satur informāciju par uz vispārējās valdības sektoru pārcelto uzņēmumu bilanču aktīvu un pasīvu finanšu rādītāju sadalījumu pa finanšu instrumentiem pēc EKS 2010 metodoloģijas.

4.3. Pārējie datu avoti

Notifikācijā izmantotās prognozes ir dati, kurus Finanšu ministrija nosaka pārskata gadam. Tās nosakot, tiek ņemti vērā jaunākie budžeta lēmumi, kā arī ekonomikas attīstība un tās perspektīvas.

ES tradicionālie pašu resursi ir pievienotās vērtības nodokļa, ievedmuitas lauksaimniecības precēm maksājumi. Tā kā to maksāšanas termiņi nesakrīt ar budžeta uzskaiti, tabulās tiek veiktas korekcijas, lai pārietu uz uzkrājuma principa piemērošanu.

Nodokļu ieņēmumi budžetu uzskaitē tiek uzskaitīti atbilstoši kases uzskaites principiem, taču EKS 2010 prasa tos novērtēt pēc uzkrājuma principa, tāpēc tiek veikta korekcija, izmantojot laika nobīdes metodi.

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras dati no Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas.

Aizsardzības ministrijas dati par speciālo militāro inventāru.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācija par piešķirtajām vecuma un apgādnieka zaudējuma pensijām, kuru aprēķinā izmantots valsts fondēto pensiju shēmā uzkrātais kapitāls.