3. Notifikāciju skaidrojošās papildu tabulas

Notifikāciju skaidrojošo papildu tabulu sagatavošanu nosaka Padomes regulas Nr. 679/2010 8. panta 2. punkts, kas paredz papildus informācijas iesniegšanu saistībā ar vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda procedūru. Latvija šīs tabulas aizpilda kopš 2006. gada oktobra notifikācijas. Papildu tabulas ir iesniedzamas Eurostat divas reizes gadā – līdz 1. aprīlim un 1. oktobrim līdz ar vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju. Notifikācijas papildu tabulas sniedz daudz detalizētāku informāciju nekā vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas tabulas. Gan papildu skaidrojošām tabulām, gan arī vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikācijas tabulām ir jābūt aizpildītām pēc Eurostat noteiktajiem principiem un abos dokumentos uzrādītajiem datiem ir jābūt savā starpā saskanīgiem.

Papildu tabulas iekļauj šādu informāciju:

Vispārējās valdības sektora tīro aizņēmumu (-)/aizdevumu (+) un konsolidētā bruto parāda izmaiņas

Budžetā iekļauto finanšu darījumu skaidrojums

Sektora norobežošanas korekcijas EDP tabulās

Citu debitoru prasību (+)/citu kreditoru saistību (-) (F.8) sadalījums EDP tabulās

Nodokļi un sociālās iemaksas: vispārējās valdības citu debitoru prasības/citu kreditoru saistības (F.8)

Eiropas Savienības naudas plūsmas uzskaite EDP tabulās

Izdevumi militārajam aprīkojumam (ieroči un papildaprīkojums)

Centrālās valdības prasības, parāda dzēšana

Galvojumu uzskaite

Kapitāla papildināšana, superdividendes un privatizācija

Valsts un privātā partnerība

Notifikāciju skaidrojošās papildu tabulas nav publiski pieejamas, jo tās satur konfidenciālu informāciju.