2018. gada izdevumi

Šeit ir iespējams lejupielādēt Centrālās statistikas pārvaldes 2018. gada izdevumus PDF formātā. Iepriekšējo gadu publikācijas var lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Publikācijas nosaukums un īss aprakstsPublicēšanas datumsLejupielādēt PDF formātā

LATVIJA. GALVENIE STATISTIKAS RĀDĪTĀJI, 2018

 

Brošūrā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas sociālekonomiskā situācija 2017. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

22.05.2018

2018/02 

(2,18 MB)

PATĒRIŅA CENAS
Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.
26.04.20182018/05 
(440 KB)

APSEKOJUMA "PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBA" REZULTĀTI

 

Publikācija, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par apsekojuma “Pieaugušo izglītība” rezultātiem. Publikācijā sniegti dati par Latvijas iedzīvotāju izglītošanos gan regulārās izglītības iestādēs, gan apmeklējot kursus, seminārus, konferences. Informācija iegūta 2016/2017.gadā, aptaujājot iedzīvotājus vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Informācija publicēta salīdzinājumā ar 2007.un 2011.gada apsekojuma rezultātiem 

26.02.2018.2018/08 
(1,55 MB)

MATERIĀLĀ NENODROŠINĀTĪBA LATVIJĀ 2017.GADĀ


Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2017.gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts.

27.04.20182018/09 
(600 kB)

IENĀKUMI UN DZĪVES APSTĀKĻI LATVIJĀ 2017. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2017. gadā veikto apsekojumu "Eiropas Savienības (ES) statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)". Šis apsekojums notiek visās ES dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori, mājsaimniecību ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, mājsaimniecību sastāvs, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem

08.05.2018

2018/10  (3,0 MB)

EMIGRANTA PORTRETS 2014. – 2016. GADĀ

 

Centrālā statistikas pārvalde katru gadu novērtē iedzīvotāju skaitu un aprēķina migrācijas datus. Izmantojot administratīvo datu avotus un salīdzinot iegūtos datus ar dažādiem apsekojumiem (piemēram, darbaspēka apsekojums, ienākumu un dzīves apstākļu apsekojums, tautas mikroskaitīšana u.c.), secināts, ka migrācijas plūsmu izvērtēšanai nepieciešams jauns apsekojums. Tādejādi 2017. gadā tika uzsākts ‘‘Ārējās migrācijas apsekojums’’, kurā ietverti 20 tūkstoši mājsaimniecību. Izlasē iekļuvušās mājsaimniecības pirmo reizi tika izvaicātas 2017. gada beigās, otrā aptauja notiks 2018. gada nogalē. Gatavojoties apsekojumam, Centrālā statistikas pārvalde analizēja administratīvos datus par emigrantiem un izveidoja 2014.–2016. gada emigranta portretu.

29.01.2018. (392 KB)

DARBA SAMAKSAS PĀRMAIŅAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām sadalījumā pa sektoriem, saimniecisko darbību veidiem, dzimumiem un reģioniem.

16.03.2018.

2018_01/13

 (704 KB)

DARBA ŅĒMĒJU SADALĪJUMS PĒC DARBA IENĀKUMIEM 2017. GADĀ


Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

27.04.2018

2018/14

 (960 KB)

RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMI

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

27.02.2018.

2018_01/15

(445 KB)

BŪVNIECĪBA LATVIJĀ

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par ceturkšņa būvniecības apjoma un izsniegto būvatļauju skaita izmaiņām.

01.03.2018.

2018_01/16  (658 KB)

LAUKU SAIMNIECĪBU STRUKTŪRA LATVIJĀ 2016. GADĀ

 

Statistisko datu krājums par lauku saimniecību struktūru: zemes izmantošanu, sējumu platībām, lauksaimniecības dzīvnieku skaitu, lauksaimniecības tehnikas daudzumu, saimniecību ekonomisko lielumu, specializāciju, nodarbinātību un citām saimnieciskās darbības aktivitātes, kā arī par lauku saimniecībās pielietotajām lauksaimnieciskās ražošanas metodēm.

Atsevišķi rādītāji doti reģionu griezumā, kā arī salīdzinājumā ar 2010. gada lauksaimniecības skaitīšanas un 2013. gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma rezultātiem.

29.03.2018.2018/18  
(2,8 MB)

TŪRISMA STATISTIKAS AKTUALITĀTES, 2018

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par viesnīcu un citu tūrisma naktsmītņu darbības rezultātiem, par ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultātiem 2016. gadā. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

20.04.20182018/23 
(384 KB)