2017. gada izdevumi

Šeit ir iespējams lejupielādēt Centrālās statistikas pārvaldes 2017. gada izdevumus PDF formātā, kas ietverti 2017. gada publikāciju katalogā. Iepriekšējo gadu publikācijas var lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Lai pasūtītu publikācijas "Latvijas statistikas gadagrāmata, 2017" drukāto izdevumu, kā arī citu jautājumu vai neskaidrību gadījumā sūtiet e-pastu uz info [at] csb [dot] gov [dot] lv vai zvaniet pa tālruni 67366922.

Publikācijas nosaukums un īss apraksts

Publicēšanas datums

Lejupielādēt PDF formātā

LATVIJAS STATISTIKAS GADAGRĀMATA, 2017

 

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par 2016. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tā sniedz informāciju par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm. Izdevumā ir 10 tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas; ekonomika un finanses; iedzīvotāji un sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; ārējā tirdzniecība; transports; enerģētika, vide un tās aizsardzība; informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas; starptautiskie salīdzinājumi. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā, kā arī publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Statistiskā informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

12.01.2018.

2017_01

 (46,6 MB)

GALVENIE SOCIĀLEKONOMISKIE RĀDĪTĀJI BALTIJAS VALSTĪS

 

Informatīvajā apskatā tabulu veidā sniegta  operatīvā mēneša un ceturkšņa informācija par tādiem galvenajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem kā iekšzemes kopprodukts, cenu indeksi un pārmaiņas, vispārējās valdības ieņēmumi, izdevumi, deficīts un parāds, iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas, nodarbināto un bezdarbnieku skaits, bezdarba līmenis, darba samaksa un tās izmaiņas, rūpniecības un būvniecības produkcijas apjoma indeksi, transporta un ārējās tirdzniecības pamatrādītāji u.c rādītāji. Atsevišķā tabulā ir sniegti  Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar Igauniju un Lietuvu.

23.02.2017.

2017_02/01

  (721 KB)

 (180 KB)

23.03.2017.

2017_02/02
   (820 KB)

 (217 KB)

24.04.2017.

2017_02/03

 (992 KB)

 (244 KB)

23.05.2017.

2017_02/04

 (1,01 MB)

 (261 KB)

26.06.2017.

2017_02/05
 ( 815 KB)

 (334 KB)

24.07.2017.

2017_02/06
 (1,1 MB)

 (271 KB)

23.08.2017.

2017_02/07
  (960 KB)

  (288 KB)

25.09.2017.

2017_02/08
   (808 KB)

   (292 KB)

23.10.2017.

2017_02/09
    (932 KB)

   (296 KB)

23.11.2017.

2017_02/10
   (1,3 MB)

    (292 KB)

27.12.2017.

2017_02/11
   (951 KB)

    (290 KB)

24.01.2018.

2017_02/12
   (952 KB)

    (291 KB)

LATVIJA. GALVENIE STATISTIKAS RĀDĪTĀJI, 2017

 

Brošūrā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas sociālekonomiskā situācija 2016. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

21.04.2017.

2017_03

 (6,9 MB)

 

KONJUNKTŪRAS APSEKOJUMU REZULTĀTI

 

Informatīvajā apskatā apkopoti aktuālākie uzņēmumu konjunktūras apsekojumu rezultāti. Publicēti konfidences rādītāji un to sastāvdaļas apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji apkopoti dinamikā, kā arī sīkākā sadalījumā pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem. Publikācijā ietverts ekonomikas sentimenta indekss Latvijā un konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs. 1. ceturkšņa izdevumā iekļauta atsevišķa nodaļa par investīciju konjunktūru apstrādes rūpniecībā un būvniecībā.

03.03.2017.

2017_07/01
 
 (543 KB)

 

02.06.2017.

2017_17/02

  (3,8 MB)

 

25.08.2017.

2017_17/03

  (820 KB)

01.12.2017.

2017_17/04
 (844 KB)

LATVIJAS NACIONĀLIE KONTI 2015. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā ievietota sabalansēta 2015. gada Latvijas nacionālo kontu sistēma, kā arī sīkāks apraksts par nacionālo kontu sistēmas pamatiezīmēm.

22.12.2017.

2017_08

 (3,2 MB)

LATVIJAS VALSTS FINANSES, 2017

 

Informatīvs apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par vispārējās valdības sektoru atbilstoši Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijai: galvenie rādītāji, starptautiskie salīdzinājumi. Dati sagatavoti par 2016. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

08.11.2017.

2017_09

 (320 KB)

PATĒRIŅA CENAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.

25.04.2017.

2017_10/01
  
 ( 600 KB)

19.07.2017.

2017_10/02
 
 (593 KB)

26.10.2017.

2017_10/03
 
 (524 KB)

26.01.2018.

2017_10/04

 (584 KB)

DEMOGRĀFIJA, 2017

 

Statistisko datu krājums par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati parādīti dinamikā.

09.10.2017.

2017_11
  (24,5 MB)

BĒRNI LATVIJĀ, 2017

 

Statistisko datu krājums apkopo informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2016. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

19.07.2017.

2017_12
  
 (7,2 MB)

VECĀKA GADAGĀJUMA IEDZĪVOTĀJI LATVIJĀ

 

Statistisko datu krājums aptver informāciju par Latvijas vecāka gadagājuma iedzīvotājiem, apkopojot datus par iedzīvotājiem vecumā 65 gadi un vairāk. Dati sniedz šīs iedzīvotāju daļas demogrāfisko raksturojumu, informāciju par viņu ekonomisko aktivitāti, ienākumiem un patēriņu, mājokļa apstākļiem, veselības stāvokli, sociālo nodrošinātību u. c. Krājumā iekļauts īss analītiskais apkopojums, tabulas un grafiskie attēli. Atsevišķi rādītāji sniegti salīdzinājumā ar citām valstīm.

18.09.2017.

2017_13
   (4,6 MB)

IENĀKUMI UN DZĪVES APSTĀKĻI LATVIJĀ 2016. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2016. gadā veikto apsekojumu “Eiropas Savienības (ES) statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)”. Šis apsekojums notiek visās ES dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzības indikatori, mājsaimniecību ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, mājsaimniecību sastāvs, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

09.05.2017.

2017_14
 (4,8 MB)

MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA TENDENCES LATVIJĀ 2016. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu, mājsaimniecību nodrošinātību ar ilglietošanas precēm 2016. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām. Publikācija papildināta ar galveno rādītāju kopsavilkuma tabulām.

13.10.2017.

2017_15
 
 (2,1 MB)

MATERIĀLĀ NENODROŠINĀTĪBA LATVIJĀ 2016. GADĀ

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2016. gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts

28.04.2017.

2017_16
 
 (532 KB)

DARBASPĒKA APSEKOJUMA GALVENIE RĀDĪTĀJI 2016. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā Darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2016. gadā. Krājumā ietverta informācija par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti (nodarbinātību un bezdarbu), kā arī dati par ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem un izglītību.

02.06.2017.

2017_07

 (768 KB)

DARBASPĒKA IZMAKSAS 2016. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2011.–2016.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

25.05.2017.

2017_17 

 (958 KB)

DARBA SAMAKSAS PĀRMAIŅAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām sadalījumā pa sektoriem, saimniecisko darbību veidiem, dzimumiem un reģioniem.

20.03.2017.

2017_19/01

 (938 KB)

16.06.2017.

2017_19/02
 (565 KB) 

18.09.2017.

2017_19/03
 (568 KB) 

18.12.2017.

2017_19/04

 (703 KB) 

DARBA ŅĒMĒJU SADALĪJUMS PĒC DARBA IENĀKUMIEM 2016. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

27.04.2017.

2017_20
 (928 KB) 

RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMI

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

27.02.2017.

2017_21/01 

   (255 KB)

26.05.2017.

2017_21/02 

   (415 KB)

25.08.2017.

2017_21/03 

 (476 KB)

27.11.2017.

2017_21/04

 (464 KB)

BŪVNIECĪBA LATVIJĀ

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par ceturkšņa būvniecības apjoma un izsniegto būvatļauju skaita izmaiņām.

03.03.2017.

2017_22/01 

 (236 KB) 

29.05.2017.

2017_22/02 
 (401 KB) 

29.08.2017.

2017_22/03 
 (440 KB) 

29.11.2017.

2017_22/04

 (688 KB)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS APGROZĪJUMS

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņām.

15.06.2017.

2017_23/01

 (424 KB)

15.09.2017.

2017_23/02

 (420 KB)

15.12.2017.

2017_23/03

 (408 KB)

14.03.2018.

 

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBA, 2017

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2014.–2016. gadā, kas raksturo situāciju Latvijas lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopraža un ražība, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas. Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

29.06.2017.

2017_24
 
 (1,53 MB)

MEŽSAIMNIECĪBA 2016. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

25.08.2017.

2017_25
  (600 KB)

LATVIJAS ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA. SVARĪGĀKĀS PRECES UN PARTNERI

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

29.05.2017.

2017_26/01 
 (682 KB) 

25.08.2017.

2017_26/02
  (444 KB)

27.11.2017.

2017_26/03
 (452 KB)

28.02.2018.

2017_26/04
 (411 KB)

TRANSPORTS LATVIJĀ, 2017

 

Statistisko datu krājumā iekļauta informācija par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu, transporta darbību sadalījumā pa galvenajiem transporta veidiem 2010.–2016. gadā. Tajā sniegta detalizēta informācija par kravas autotransporta darbību, kas iegūta kravas automobiļu izlasveida apsekojuma rezultātā no 2010. līdz 2016. gadam. Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.

25.08.2017.

2017_27

  (3,9 MB)  

TŪRISMS LATVIJĀ, 2017

 

Statistisko datu krājumā ietverti 2016. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptaujas par ceļojumiem rezultāti. Iekļauti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību un lauku tūrisma mītņu darbību. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

04.08.2017.

2017_28

  (3,9 MB)  

TŪRISMA STATISTIKAS AKTUALITĀTES

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par viesnīcu un citu tūrisma naktsmītņu darbības rezultātiem, par ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultātiem 2016. gadā. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

21.04.2017.

2017_29 

 (613 KB) 

VIDES RĀDĪTĀJI LATVIJĀ 2016. GADĀ

 

Statistisko datu krājums par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai, par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā, par vides kvalitāti, sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, kā arī par gaisa emisiju kontiem, par materiālu plūsmas kontiem. Dati uzrādīti sadalījumā pa atsevišķām pilsētām un reģioniem.

14.12.2017.

2017_30
 (4,4 MB)

 

ENERGOBILANCE 2016. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2016. gadā.

21.08.2017.

2017_31
 (1,7 MB)  

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA MĀJSAIMNIECĪBĀS 2017. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par to, kā iedzīvotāji lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

30.11.2017.

2017_32
 
 (752 KB)  

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA UN E-KOMERCIJA UZŅĒMUMOS 2017. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos

30.11.2017.

2017_33
 
 (530 KB)