2016. gada izdevumi

Šeit ir iespējams lejupielādēt Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) 2016. gadā izdotos izdevumus PDF formātā, kas ietverti 2016. gada publikāciju katalogā. Iepriekšējo gadu publikācijas var lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā zvaniet pa tālruni 67366803 vai sūtiet e-pastu uz info [at] csb [dot] gov [dot] lv .

 

 

Publikācijas nosaukums un īss aprakstsPublicēšanas datumsLejupielādēt PDF formātā

 

LATVIJAS STATISTIKAS GADAGRĀMATA, 2016

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par 2015. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Tā sniedz informāciju par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm. Izdevums satur 10 tematiskās sadaļas, kuras veidotas no vairākām apakšsadaļām. Izdevumā iekļautas šādas tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas; ekonomika un finanses; iedzīvotāji un sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; ārējā tirdzniecība; transports; enerģētika, vide un tās aizsardzība; informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas; starptautiskie salīdzinājumi. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā. Papildus statistiskajai informācijai gadagrāmatā ir publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Statistiskā informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

24.02.2017

2016_01 

(158 MB)

LATVIJAS STATISTIKAS IKMĒNEŠA BIĻETENS

 

Statistikas ikmēneša biļetenā sniegta operatīvā mēneša un ceturkšņa informācija par Latvijas ekonomisko un sociālo stāvokli, kā arī iekļauti statistisko apsekojumu un pētījumu rezultāti. Atsevišķā sadaļā ietverta informācija par Baltijas valstu svarīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, kā arī salīdzinošie statistiskie dati par ekonomisko situāciju citās valstīs. Izdevuma ievada tabulā atspoguļota statistika par galvenajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, bet pārējā informācija tabulu veidā grupēta šādās sadaļās: ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, iekšzemes tirdzniecība, tūrisms, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, vide un enerģētika. Katras sadaļas sākumā sniegti skaidrojumi par datu avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm.

09.03.2016.2016_02/01  (2,2 MB)
07.04.2016.2016_02/02 (5,7 MB)
10.05.2016.2016_02/03 (5,5 MB)
06.06.2016.

2016_02/04 (5,7 MB)

04.07.2016.

2016_02/05(4 MB) 

04.08.2016.2016_02/06 (5,7 MB) 

05.09.2016.

2016_02/07 (5,5 MB)

06.10.2016.

2016_02/08 (5,9 MB)

03.11.2016.2016_02/09(5,5 MB)
08.12.20162016_02/10(6,2 MB)
05.01.20172016_02/11(8,1 MB)
08.02.2017

2016_02/12 

(5,05 MB)

LATVIJA. GALVENIE STATISTIKAS RĀDĪTĀJI, 2016

 

Brošūrā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas sociālekonomiskā situācija 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

27.04.2016.

2016_03  

(67 MB)

KONJUNKTŪRAS APSEKOJUMU REZULTĀTI

 

Informatīvajā apskatā apkopoti aktuālākie uzņēmumu konjunktūras apsekojumu rezultāti. Publicēti konfidences rādītāji un to sastāvdaļas apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji apkopoti dinamikā, kā arī sīkākā sadalījumā pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem. Publikācijā ietverts ekonomikas sentimenta indekss Latvijā un konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs. 1. ceturkšņa izdevumā iekļauta atsevišķa nodaļa par investīciju konjunktūru apstrādes rūpniecībā un būvniecībā.

02.03.2016.2016_07/01  (601 KB)

02.06.2016.

2016_07/02 (522 KB)

02.09.2016.

2016_07/03

(573 KB)

28.11.20162016_07/04 
(594 KB)

LATVIJAS NACIONĀLIE KONTI 2014. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā ievietota sabalansēta 2014. gada Latvijas nacionālo kontu sistēma, kā arī sīkāks apraksts par nacionālo kontu sistēmas pamatiezīmēm.

14.11.2016

2016_08

(3,2 MB)

LATVIJAS VALSTS FINANSES, 2016

 

Informatīvs apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par vispārējās valdības sektoru pēc Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģijas: galvenie rādītāji, starptautiskie salīdzinājumi. Dati sagatavoti par 2015. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

07.11.2016.

 

2016_09 

(298 KB)

PATĒRIŅA CENAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.

21.04.2016.

2016_10/01

(378 KB)

 

20.07.2016.

2016_10/02(373 KB)

25.10.2016.2016_10/03(386 KB)
26.01.2017.2016_10/04 
(381 KB)

DEMOGRĀFIJA, 2016

 

Statistisko datu krājums par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati parādīti dinamikā.

12.12.20162016_11(82,7 MB)

BĒRNI LATVIJĀ, 2016

 

Statistisko datu krājums apkopo statistisko informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informāciju tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2015. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

18.07.2016.2016_12(5,57 MB)

SIEVIETES UN VĪRIEŠI LATVIJĀ, 2016

 

Statistisko datu krājums apkopo statistisko informāciju par sieviešu un vīriešu skaitu, to sadalījumu pēc vecuma un tautības, par laulībām, šķiršanos, dzimstību, mirstību, saslimstību, nodarbinātību, bezdarbu, darba samaksu, ieņēmumiem, nabadzības riska indeksu, sociālo nodrošinājumu, izglītību, tūrismu, informācijas tehnoloģiju lietošanu, likumpārkāpumiem, pārstāvību likumdošanas un izpildvaras institūcijās 2015. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

29.09.2016.2016_13 (3,7 MB)

IENĀKUMI UN DZĪVES APSTĀKĻI LATVIJĀ 2015. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2015. gadā veikto apsekojumu „Eiropas Savienības (ES) statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)”. Šis apsekojums notiek visās ES dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: mājsaimniecību sastāvs, mājsaimniecības ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

05.05.2016.

2016_14 

(4,16 MB)

 

MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA TENDENCES LATVIJĀ 2015. GADĀ

 

Publikācijā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu, mājsaimniecību nodrošinātību ar ilglietošanas precēm 2015. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām. Publikācija papildināta ar galveno rādītāju kopsavilkuma tabulām.

03.11.2016

2016_15 

(2,52 MB)

MATERIĀLĀ NENODROŠINĀTĪBA LATVIJĀ 2015. GADĀ

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2015. gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts. 

13.04.2016.

 2016_16 (388 KB) 

DARBASPĒKA APSEKOJUMA GALVENIE RĀDĪTĀJI 2015. GADĀ

 

Datu krājumā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā Darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2015. gadā. Krājumā ietverta informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un situāciju darba tirgū – dati par ekonomiski aktīvo (nodarbināto un bezdarbnieku) un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaitu sadalījumā pa vecuma grupām, pēc dzimuma, izglītības, profesijas, dzīves vietas, statusa u.c. rādītāji, kā arī publicēti nodarbinātības galvenie rādītāji Eiropas Savienībā un Baltijas valstīs. Krājumā iekļauti arī Darbaspēka apsekojuma 2014. gada pielikuma-moduļa „Latvijā iebraukušo personu un viņu pēcnācēju situācija darba tirgū” galvenie rezultāti.

05.05.2016.

2016_17 

(3,1 MB)

DARBA SAMAKSAS STRUKTŪRAS APSEKOJUMA REZULTĀTI 2014. GADĀ

 

Statistisko datu krājums apkopo informāciju, kas ir iegūta no komersantu, budžeta iestāžu, nodibinājumu, biedrību un fondu apsekojuma par darbinieku skaita un darba samaksas sadalījumu pēc dažādiem sociālekonomiskajiem rādītājiem – vecuma, dzimuma, profesijas, izglītības, darba līguma veida u.c. Dati publicēti gan par valsti kopā, gan sadalījumā pa nozarēm un statistiskajiem reģioniem.

22.11.2016

2016_18 

(5,1 MB)

DARBASPĒKA IZMAKSAS 2015. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2011.–2015.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

18.05.2016.

2016_19 

(706 KB)

DARBA SAMAKSAS PĀRMAIŅAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām sadalījumā pa sektoriem un saimniecisko darbību veidiem.

15.03.2016.2016_20/01  (532 KB)
14.06.2016.2016_20/02 (325 KB)

15.09.2016.

2016_20/03 (320 KB)

16.12.2016.

2016_20/04 (348 KB)

DARBA ŅĒMĒJU SADALĪJUMS PĒC DARBA IENĀKUMIEM 2015. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

22.04.2016.

2016_21  (675 KB)

IEDZĪVOTĀJU VESELĪBAS APSEKOJUMA REZULTĀTI LATVIJĀ

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2014. gadā veiktā Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultātiem. Izdevumā publicēti dati par Latvijas iedzīvotāju veselības stāvokļa pašvērtējumu, medicīnas pakalpojumu izmantošanu, zāļu lietošanu un citiem ar veselības jomu saistītiem jautājumiem. Galvenie rādītāji ir doti salīdzinājumā ar 2008. gada Latvijas iedzīvotāju veselības apsekojuma rezultātiem.

27.06.2016.

2016_22 (3,6 MB)

RŪPNIECĪBAS PRODUKCIJAS APJOMI

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

26.02.2016.

2016_23/01  (242 KB)

20.05.2016.

2016_23/02 (242 KB)

26.08.2016.2016_23/03 (242 KB)
22.11.2016

2016_23/04 

(252 KB)

BŪVNIECĪBA

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par ceturkšņa būvniecības apjoma un izsniegto būvatļauju izmaiņām.

25.02.2016.

 2016_24/01  (240 KB)

25.05.2016.

2016_24/02 (230 KB)

24.08.2016.2016_24/03 (244 KB)
23.11.2016

2016_24/04 

(248 KB)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS APGROZĪJUMS

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņām.

02.06.2016.2016_25/01 (212 KB)
06.09.2016.

2016_25/02 (208 KB)

14.12.2016.2016_25/03 (212 KB)
14.03.2017.

2016_25/04 

(232 KB)

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBA, 2016

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2013.–2015. gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopražas un ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas. Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

 

27.06.2016.

2016_26

(2,3 MB)

 

MEŽSAIMNIECĪBA 2015. gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām republikas reģionos, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

 

02.09.2016.

2016_27

(322 KB)

LATVIJAS ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA. SVARĪGĀKĀS PRECES UN PARTNERI

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

20.05.2016.

2016_28/01 (242 KB)

29.08.2016.2016_28/02 (238 KB)
25.11.2016.2016_28/03 (238 KB) 
27.02.2017

2016_28/04 

(247 KB)

TRANSPORTS LATVIJĀ, 2016

 

Statistisko datu krājums satur informāciju par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu, transporta darbību sadalījumā pa galvenajiem transporta veidiem 2005.–2015. gadā. Tajā sniegta detalizēta informācija par kravas autotransporta darbību, kas iegūta kravas automobiļu izlasveida apsekojuma rezultātā no 2010. gada līdz 2015. gadam. Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.

25.08.2016.

2016_29

(3,4 MB)

TŪRISMA STATISTIKAS AKTUALITĀTES

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par viesnīcu un citu tūrisma nakstmītņu darbības rezultātiem, par ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultātiem 2015. gadā. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

19.04.2016.

2016_31 

(206 KB)

TŪRISMS LATVIJĀ, 2016

 

Statistikas datu krājumā ietverti 2015. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptaujas par ceļojumiem rezultāti. Ietverti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību un lauku tūrisma mītņu darbību. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

29.07.2016.

2016_30(2,98 MB)

VIDES RĀDĪTĀJI LATVIJĀ 2015. GADĀ

 

Statistisko datu krājums par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai, par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā, par vides kvalitāti, sadzīves un bīstamiem atkritumiem, kā arī par gaisa emisiju kontiem, par materiālu plūsmas kontiem. Dati uzrādīti sadalījumā pa atsevišķām pilsētām, reģioniem.

14.12.2016

2016_32

(6,01 MB)

LATVIJAS ENERGOBILANCE 2015. GADĀ


Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2015. gadā.

16.08.2016.2016_33 (11,4 MB)

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA MĀJSAIMNIECĪBĀS 2016. GADĀ

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par to, kā iedzīvotāji lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

16.12.2016

2016_34

(319 KB)

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA UN

E-KOMERCIJA UZŅĒMUMOS 2016. GADĀ

 

Informatīvajā apskatā apkopota informācija par pētniecību un attīstību (turpmāk P&A) laika periodā no 2010. līdz 2015. gadam. Informācija par P&A apkopota trijos sektoros: augstākās izglītības, valsts un uzņēmējdarbības sektorā.

16.12.2016

2016_35

(356 KB)

PĒTNIECISKĀ STATISTIKA

 

Informatīvajā apskatā apkopota informācija par pētniecību un attīstību (turpmāk P&A) laika periodā no 2010. līdz 2015. gadam. Informācija par P&A apkopota trijos sektoros: augstākās izglītības, valsts un uzņēmējdarbības sektorā.

15.11.2016

2016_36 

(217 KB)

INOVĀCIJAS LATVIJĀ

 

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par inovācijām Latvijā 2012.–2014. gadā – inovatīvi aktīvo uzņēmumu skaits sadalījumā pa inovāciju veidiem un izdevumi inovāciju aktivitātēm 2014. gadā.

12.07.2016.2016_37
(209 KB) 

PROJEKTA "URBĀNAIS AUDITS 2013/2014" EIROPAS PILSĒTU RAKSTUROJUMS

 

Informatīvais apskats, kurā ietverti 2013. un 2014. gada dati par 38 pilsētām Eiropā: Eiropas Savienības dalībvalstu un Norvēģijas galvaspilsētām un pilsētām ar iedzīvotāju skaitu vairāk par vienu miljonu.

29.07.2016.

2016_00

(6,9 MB)