2015. gada izdevumi

Šeit ir iespējams lejupielādēt Centrālās statistikas pārvaldes 2015. gadā izdotos izdevumus .pdf formātā, iepriekšējo gadu bezmaksas publikācijas var lejupielādēt sadaļā E-publikācijas.

 

Publikācijas nosaukums un īss aprakstsPublicēšanas datumsLejupielādēt PDF formātā

LATVIJAS STATISTIKAS GADAGRĀMATA, 2015

 

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par laika posmu no 2010. līdz 2014. gadam. Tā sniedz informāciju par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm. Izdevums satur 10 tematiskās sadaļas, kuras veidotas no vairākām apakšsadaļām. Izdevumā iekļautas šādas tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas; ekonomika un finanses; iedzīvotāji un sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; ārējā tirdzniecība; transports; enerģētika, vide un tās aizsardzība; informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas; starptautiskie salīdzinājumi. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā. Papildus statistiskajai informācijai gadagrāmatā ir publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota Centrālās statistikas pārvaldes un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Statistiskā informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot datus no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

07.03.2016.  

2015_01 (134 MB) 

 

LATVIJAS STATISTIKAS IKMĒNEŠA BIĻETENS

 

Statistikas ikmēneša biļetenā sniegta operatīvā mēneša un ceturkšņa informācija par Latvijas ekonomisko un sociālo stāvokli, kā arī iekļauti statistisko apsekojumu un pētījumu rezultāti. Atsevišķā sadaļā ietverta informācija par Baltijas valstu svarīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, kā arī salīdzinošie statistiskie dati par ekonomisko situāciju citās valstīs. Izdevuma ievada tabulā atspoguļota statistika par galvenajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, bet pārējā informācija tabulu veidā grupēta šādās sadaļās: ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, iekšzemes tirdzniecība, tūrisms, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, vide un enerģētika. Katras sadaļas sākumā sniegti skaidrojumi par datu avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm.

10.03.2015.2015_02/01  (4,31 MB) 
02.04.2015.2015_02/02  (4,82 MB)
08.05.2015.2015_02/03 (4,96 MB) 
08.06.2015.2015_02/04 (4,64 MB) 
03.07.2015.2015_02/05 (5,05 MB) 
04.08.2015.2015_02/06  (3,07 MB)
07.09.2015.2015_02/07  (3,14 MB)
05.10.2015.2015_02/08  (4,65 MB)
03.11.2015.2015_02/09  (4,87 MB)
07.12.2015.2015_02/10  (5,01 MB)
07.01.2016.2015_02/11  (3,14 MB)
01.02.2016.

2015_02/12 

(2,05 MB)

LATVIJA. GALVENIE STATISTIKAS RĀDĪTĀJI, 2015

 

Brošūrā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, atspoguļota Latvijas sociālekonomiskā situācija 2014. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

05.06.2015.2015_03 (18,9 MB)

KONJUNKTŪRAS APSEKOJUMU REZULTĀTI

 

Informatīvajā apskatā apkopoti aktuālākie uzņēmumu konjunktūras apsekojumu rezultāti. Publicēti konfidences rādītāji un to sastāvdaļas apstrādes rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji apkopoti dinamikā, kā arī sīkākā sadalījumā pa uzņēmumu pamatdarbības veidiem. Publikācijā ietverts ekonomikas sentimenta indekss Latvijā un konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs. Pirmajā ceturkšņa izdevumā iekļauta atsevišķa nodaļa par investīciju konjunktūru apstrādes rūpniecībā un būvniecībā.

04.03.2015.2015_07/01  (430 KB)
02.06.2015.2015_07/02  (562 KB)
04.09.2015.2015_07/03  (588 KB)
02.12.2015.2015_07/04  (556 KB)

LATVIJAS NACIONĀLIE KONTI 2013. GADĀ

 

Statistisko datu krājumā ievietota sabalansēta 2013. gada Latvijas nacionālo kontu sistēma, kā arī sīkāks apraksts par nacionālo kontu sistēmas pamatiezīmēm.

02.11.2015.2015_08  (2,82 MB)

LATVIJAS VALSTS FINANSES, 2015

 

Informatīvs apraksts, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par vispārējās valdības sektoru pēc Eiropas kontu sistēmas (EKS’2010) metodoloģijas: galvenie rādītāji, starptautiskie salīdzinājumi. Dati sagatavoti par 2014. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

28.10.2015.2015_09  (252 KB)

PATĒRIŅA CENAS

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u. tml.

20.04.2015.2015_10/01 (329 KB)
30.07.2015.

2015_10/02 

(328 KB)

26.10.2015.

2015_10/03 

(316 KB)

19.01.2016.

2015_10/04

(353 KB)

DEMOGRĀFIJA, 2015

 

Statistisko datu krājums par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati parādīti dinamikā. Daļa rādītāju dota arī atsevišķi par katru statistisko reģionu un katru republikas pilsētu.

02.10.2015

2015_11 

(15,1 MB)

LATVIJAS 2011. GADA TAUTAS SKAITĪŠANAS REZULTĀTI

 

Tautas skaitīšanas datu krājumā publicēti galīgie 2011. gadā Latvijā notikušās tautas skaitīšanas kopsavilkuma dati par iedzīvotāju skaitu, dzimumsastāvu un vecumsastāvu, iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti, tai skaitā nozarēm, kurās viņi strādā, un nodarbošanos, izglītību, tautību, dzimšanas valsti, valstisko piederību, iekšējo un ārējo migrāciju, valodu, kuru pārsvarā lieto mājās, latviešu valodas paveida – latgaliešu valodas – lietojumu ikdienā, mājsaimniecībām, ģimenēm. Iekļauti arī dati, kas raksturo mājokļus.

Svarīgākie dati doti salīdzinājumā ar iepriekšējo tautas skaitīšanu datiem. Sniegto datu uzskatāmākai atspoguļošanai izmantotas kartes, atsevišķus rādītājus attēlojot arī 1 x 1 km tīklojuma kartēs, diagrammas, kā arī galveno rādītāju kopsavilkuma tabulas, kurās lielākā daļa rādītāju dota arī par katru statistisko reģionu, republikas pilsētu un novadu.

11.04.2016.2015_12 (174 MB) 

BĒRNI LATVIJĀ, 2015

 

Statistisko datu krājums apkopo statistisko informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informācijas tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2014. gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

30.07.2015.2015_13 (5,80 MB)

IENĀKUMI UN DZĪVES APSTĀKĻI

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2014. gadā veikto apsekojumu "Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)". Šis apsekojums notiek visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: mājsaimniecību sastāvs, mājsaimniecības ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

08.05.2015.2015_14 (3,88 MB) 

MĀJSAIMNIECĪBU PATĒRIŅA TENDENCES LATVIJĀ

 

Datu krājumā ietverta vispārīga un metodoloģiska informācija par Mājsaimniecību budžeta apsekojumu, tā izmaiņām pēdējo 20 gadu laikā, kā arī apkopoti Mājsaimniecību budžeta apsekojuma rezultāti laika periodā no 2002. līdz 2014. gadam.

Publikācijā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu, mājsaimniecību nodrošinātību ar ilglietošanas precēm. Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām.

08.12.2015.2015_15 (3,35 MB) 

MATERIĀLĀ NENODROŠINĀTĪBA LATVIJĀ 2014. GADĀ

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas Savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2014. gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, kā arī neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts.

30.04.2015.2015_16 (460 KB)

DARBASPĒKA APSEKOJUMS 1995-2014. GADĀ

 

Datu krājumā ietverta vispārīga un metodoloģiska informācija par Latvijas Darbaspēka apsekojumu un tā speciālajām tēmām (ad hoc moduļiem), kā arī apkopoti Latvijas Darbaspēka apsekojuma rezultāti 20 gadu laikā (1995.–2014. gads). Krājumā ietverta informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un situāciju darba tirgū – dati par ekonomiski aktīvajiem (nodarbinātie un darba meklētāji) un ekonomiski neaktīvajiem iedzīvotājiem dalījumā pēc dažādām pazīmēm: vecuma grupas, dzimuma, izglītības līmeņa u. c.

09.10.2015.2015_17 (2,59 MB)

DARBASPĒKA IZMAKSAS 2014. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2010.– 2014. gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

25.05.2015.2015_18 (759 KB)

DARBA SAMAKSAS PĀRMAIŅAS

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām sadalījumā pa sektoriem un saimniecisko darbību veidiem.

17.03.2015.2015_19/01 (609 KB)
18.06.2015.2015_19/02  (396 KB)
11.09.2015.2015_19/03  (408 KB)
11.12.2015.2015_19/04  (346 KB)

DARBA ŅĒMĒJU SADALĪJUMS PĒC DARBA IENĀKUMIEM 2014.GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

24.04.2015.2015_20 (710 KB)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES LATVIJĀ 2014./2015. MĀCĪBU GADA SĀKUMĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2014./2015. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

26.06.2015.2015_21 (434 KB)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS STRUKTURĀLĀS STATISTIKAS PAMATRĀDĪTĀJI 2013. GADĀ

 

Informatīvs apraksts, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti 2013. gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto kapitālieguldījumi, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, strādājošo skaits u. c. rādītāji. Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības, kuri darbojas tādos uzņēmējdarbības veidos kā rūpniecība (NACE B, C, D, E), būvniecība (NACE F), tirdzniecība (NACE G), transports un uzglabāšana (NACE H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (NACE I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (NACE J) un pārējie komercpakalpojumi (NACE L, M, N, S95).

07.01.2015.2015_22   (293 KB)

RŪPNIECĪBA

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

27.02.2015.2015_23/01 (240 KB)
26.05.2015.2015_23/02 (240 KB)
18.08.2015.2015_23/03 (240  KB) 
19.11.2015.2015_23/04 (244  KB) 

BŪVNIECĪBA

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par ceturkšņa būvniecības apjoma un izsniegto būvatļauju izmaiņām.

24.02.2015.2015_24/01  (254 KB) 
27.05.2015.2015_24/02  (273 KB) 
24.08.2015.2015_24/03 (314 KB)
30.11.2015.2015_24/04 (256 KB)

MAZUMTIRDZNIECĪBAS APGROZĪJUMS

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņa apgrozījuma pārmaiņām.

08.06.2015.2015_25/01  (204 KB) 
03.09.2015.2015_25/02  (208 KB)
10.12.2015.2015_25/03  (212 KB)
07.03.2016.2015_25/04  (208 KB)

LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBA, 2015

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2010., 2012.–2014. gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopražas un ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas. Atsevišķi rādītāji doti sadalījumā pa statistiskajiem reģioniem un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

30.06.2015.2015_26   (3,07 MB)

MEŽSAIMNIECĪBA 2014. GADĀ

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām republikas reģionos, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

01.09.2015.2015_27  (352 KB)

LATVIJAS ĀRĒJĀ TIRDZNIECĪBA. SVARĪGĀKĀS PRECES UN PARTNERI

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

29.05.2015.2015_28/01  (281 KB)
31.08.2015.2015_28/02 (204 KB) 
27.11.2015.2015_28/03 (72 KB) 
29.02.2016.2015_28/04 (256 KB) 

TRANSPORTS LATVIJĀ, 2015

 

Statistisko datu krājums satur informāciju par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu, transporta darbību sadalījumā pa galvenajiem transporta veidiem 2005.–2014. gadā. Tajā sniegta detalizēta informācija par kravas autotransporta darbību, kas iegūta kravas automobiļu izlasveida apsekojuma rezultātā no 2010. līdz 2014. gadam. Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.

07.08.2015.2015_29 (3,05 MB)

TŪRISMS LATVIJĀ, 2015

 

Statistikas datu krājumā ietverti 2014. gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptaujas par ceļojumiem rezultāti. Ietverti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību un lauku tūrisma mītņu darbību. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

07.08.2015.2015_30  (2,73 MB)

TŪRISMA STATISTIKAS AKTUALITĀTES

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par viesnīcu un citu tūrisma naktsmītņu darbības rezultātiem un par ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultātiem 2014. gadā. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

21.04.2015.2015_31 (269 KB)

VIDES RĀDĪTĀJI LATVIJĀ 2014. GADĀ

 

Statistisko datu krājums par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai, par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā, par vides kvalitāti, sadzīves un bīstamajiem atkritumiem, kā arī par gaisa emisiju kontiem un materiālu plūsmas kontiem. Dati uzrādīti sadalījumā pa atsevišķām pilsētām un reģioniem.

21.12.2015.2015_32 (2,84 MB)

ENERGOBILANCE 2014. GADĀ

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2014. gadā.

07.08.2015.2015_33  (585 KB)

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA MĀJSAIMNIECĪBĀS 2015. GADĀ

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par to, kā iedzīvotāji lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

07.12.2015.2015_34  (336 KB)

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOŠANA UN E-KOMERCIJA UZŅĒMUMOS 2015. GADĀ

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos.

07.12.2015.2015_35  (344 KB)

PĒTNIECĪBAS STATISTIKA

 

Informatīvajā apskatā apkopota informācija par pētniecību un attīstību laika periodā no 2010. līdz 2014. gadam. Informācija par pētniecību un attīstību apkopota trijos sektoros: augstākās izglītības, valsts un uzņēmējdarbības sektorā.

13.10.2015.2015_36  (374 KB)