2013.gada izdevumi

Šeit varat lejupielādēt visus CSP 2013.gadā izdotos izdevumus pdf formātā, iepriekšējo gadu bezmaksas publikācijas var lejupielādēt sadaļā E-publikācijas. Visus izdevumus ir iespējams apskatīt Informācijas centrā.

 

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt PDF formātā

 

Vispārīgā statistika
 

Latvijas statistikas gadagrāmata, 2013

 

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par laika posmu no 2000. līdz 2012.gadam. Tā sniedz informācijas par Latvijas sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, tautsaimniecības nozarēm, kā arī zinātni un tehnoloģijām. Atsevišķā nodaļā ir apskatīti Latvijas sociālie un ekonomiskie rādītāji salīdzinājumā ar citām valstīm.

Izdevums satur 10 tematiskās sadaļas, kuras veidotas no vairākām apakšsadaļām. Izdevumā iekļautas šādas tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas, ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, enerģētika, vide un tās aizsardzība, informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas, starptautiskie salīdzinājumi. Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā. Papildus statistiskajai informācijai gadagrāmatā ir publicēti svarīgāko statistisko terminu skaidrojumi, metodoloģiska informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā ir izmantota CSP un citu iestāžu rīcībā esošā informācija. Statistiskā informācija iegūta, veicot statistiskos apsekojumus, kā arī izmantojot valsts reģistros un citās informācijas sistēmās esošos datus.

 2013_01

Latvijas statistikas ikmēneša biļetens

 

Statistikas ikmēneša biļetenā sniegta operatīvā mēneša un ceturkšņa informācija par Latvijas ekonomisko un sociālo stāvokli, kā arī iekļauti statistisko apsekojumu un pētījumu rezultāti. Atsevišķā sadaļā ietverta informācija par Baltijas valstu svarīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, kā arī salīdzinošie statistiskie dati par ekonomisko situāciju citās valstīs. Izdevuma ievada tabulā atspoguļota statistika par galvenajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem, bet pārējā informācija tabulu veidā grupēta šādās sadaļās: ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, iekšzemes tirdzniecība, tūrisms, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, vide un enerģētika. Katras iedaļas sākumā sniegti skaidrojumi par datu avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm.

2013_02/1

2013_02/2

2013_02/3

2013_02/4

2013_02/5

2013_02/6

2013_02/7

2013_02/8

2013_02/9

2013_02/10

2013_02/11

 2013_02/12

Konjunktūras apsekojumu rezultāti

 

Informatīvajā apskatā ievietota informācija par esošo un gaidāmo aktivitātes tendenci, nodarbinātību, finansiālo stāvokli, ražošanu (apgrozību) ierobežojošiem faktoriem, kā arī kopējo konjunktūras novērtējumu Latvijas rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji doti vairākos grupējumos un dinamikā. Datu avots ir apsekojumos iegūtās uzņēmumu vadītāju atbildes. Sniegts konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs.

2013_07/1
2013_07/2

2013_07/3

2013_07/4

 

Ekonomika un finanses

 

Latvijas valsts finanses, 2013

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par vispārējās valdības sektoru pēc Eiropas kontu sistēmas (EKS 1995) metodoloģijas: galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem, ieņēmumi pa nodokļu veidiem, izdevumi pēc valdības funkcijām, parāds, finanšu konts un bilance, kā arī atspoguļoti banku rādītāji: Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi, vidējās svērtās gada likmes izsniegtajiem kredītiem kredītiestādēs, vidējās svērtās gada likmes piesaistītajiem noguldījumiem kredītiestādēs. Galvenie finanšu rādītāji salīdzināti ar pārējām Baltijas valstīm. Publikācijā iekļautas arī valsts budžeta deficīta un parāda notifikācijas tabulas Eiropas Komisijai. Krājuma sagatavošanā izmantoti Valsts kases, Finanšu ministrijas, Latvijas Bankas, Ekonomikas ministrijas un CSP dati. Dati sagatavoti par 2012.gadu, kas salīdzināti ar iepriekšējiem gadiem.

2013_09

Patēriņa cenas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.

2013_10/1

2013_10/2

2013_10/3

2013_10/4

 

Iedzīvotāji un sociālie procesi

 

Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji 2012.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2012.gadā.

2013_11

Demogrāfija, 2013

 

Statistisko datu krājums par iedzīvotāju skaitu un tā izmaiņām, dzimumu, vecuma un nacionālo sastāvu, demogrāfisko slodzi, noslēgtajām un šķirtajām laulībām, dzimstību, mirstību, ilgtermiņa migrāciju, valstisko piederību. Svarīgākie dati parādīti dinamikā. Dati laika posmam no 2000. līdz 2010.gadam pārrēķināti atbilstoši 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Daļa rādītāju dota arī atsevišķi par katru statistisko reģionu un katru republikas pilsētu.

2013_12

Bērni Latvijā, 2013

 

Informatīva publikācija apkopo statistisko informāciju par bērnu dzimstību, mirstību, vecumsastāvu, veselības stāvokli, izglītošanu, sociālo aizsardzību, materiālās nenodrošinātības un nabadzības risku ģimenēs ar bērniem, nepilngadīgo ekonomisko aktivitāti, informāciju tehnoloģiju lietošanu, vardarbību pret bērniem un bērniem konfliktā ar likumu 2012.gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

2013_13

Sievietes un vīrieši Latvijā

 

Statistisko datu krājumā ievietota statistiskā informācija par sieviešu un vīriešu skaitu, to sadalījumu pēc vecuma un tautības, par laulībām, šķiršanos, ģimenes sastāvu, dzimstību, mirstību, saslimstību, nodarbinātību, bezdarbu, darba samaksu, izglītību, informācijas tehnoloģiju izmantošanu, likumpārkāpumiem, pārstāvību likumdošanas un izpildvaras institūcijās 2012.gadā, kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

2013_14

Mājsaimniecību budžetu apsekojuma galvenie rezultāti 2012.gadā

 

Publikācijā sniegta analītiska informācija un galvenie rādītāji par apsekoto mājsaimniecību sastāvu, patēriņa izdevumiem, pārtikas produktu patēriņu, mājsaimniecību nodrošinātību ar ilglietošanas precēm 2012. gadā kā arī salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
Dati sniegti par valsti kopumā, sadalījumā pa pilsētām un laukiem, pa reģioniem, kā arī pēc dažādām mājsaimniecību grupām. Publikācija papildināta ar galveno rādītāju kopsavilkuma tabulām.

2013_15

Ienākumi un dzīves apstākļi Latvijā 2012.gadā

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par 2012.gadā veikto apsekojumu “Eiropas savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC)”. Šis apsekojums notiek visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, un tajā tiek apkopota harmonizēta informācija pēc vienotām metodēm un definīcijām, kas nodrošina datu salīdzināmību starp ES valstīm. Izdevumā publicēti dati par šādiem dzīves apstākļu komponentiem: mājsaimniecību sastāvs, mājsaimniecības ienākumi, mājokļa apstākļi, mājsaimniecību spēja segt dažādas izmaksas (materiālās nenodrošinātības aspekti), veselības stāvokļa pašnovērtējums un medicīnas pakalpojumu pieejamība, citi rādītāji, kas saistīti ar ienākumiem un dzīves apstākļiem.

2013_16

Materiālā nenodrošinātība Latvijā 2012.gadā

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Eiropas savienības statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2012.gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts.

 2013_17

Darbaspēka apsekojuma galvenie rādītāji 2012.gadā

 

Datu krājumā apkopota informācija par Latvijas nepārtrauktā Darbaspēka apsekojuma rezultātiem 2012.gadā. Krājumā ietverta informācija par iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un situāciju darba tirgū - dati par ekonomiski aktīvo (nodarbināto un darba meklētāju) un ekonomiski neaktīvo iedzīvotāju skaitu sadalījumā pa vecuma grupām, pēc dzimuma, izglītības, profesijas, dzīves vietas, statusa u.c. rādītāji. Krājumā iekļauti arī Darbaspēka apsekojuma 2011.gada speciālās tēmas (ad hoc moduļa) “Personu ar ilgstošām veselības problēmām vai darbspējas ierobežojumiem nodarbinātība” galvenie rezultāti.

 2013_18

Darbaspēka izmaksas 2012.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2008.-2012.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

 2013_19

Darba samaksas pārmaiņas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas pārmaiņām pa sektoriem, kā arī saimniecisko darbību veidiem.

 2013_20/1*

2013_20/2

2013_20/3

2013_20/4

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem 2012.gadā. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

2013_21

Izglītības iestādes 2012./2013.mācību gada sākumā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2012./2013. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

2013_22

Apsekojuma "Pieaugušo izglītība" rezultāti

 

Īss informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par apsekojuma “Pieaugušo izglītība” rezultātiem. Publikācijā sniegti dati Latvijas iedzīvotāju izglītošanos gan regulārās izglītības iestādēs, gan apmeklējot kursus, seminārus, konferences. Informācija iegūta 2011.gadā, aptaujājot iedzīvotājus vecumā no 25 līdz 64 gadiem.

2013_23

 

Rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un tūrisms

 

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītāji 2011.gadā

 

Informatīvs apraksts, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti 2011.gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto kapitālieguldījumi, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, strādājošo skaits u.c. rādītāji. Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības, kas darbojas tādos uzņēmējdarbības veidos kā rūpniecība (NACE 2.red. B, C, D, E), būvniecība (NACE 2.red. F), tirdzniecība (NACE 2.red. G), transports un uzglabāšana (NACE 2.red. H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2.red. I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (NACE 2.red. J) un pārējie komercpakalpojumi (NACE 2.red. L, M, N).

2013_24

Rūpniecības produkcijas apjomi

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjomu pārmaiņām, jauno pasūtījumu apjomu pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

2013_25/1*
2013_25/2

2013_25/3

2013_25/4

Būvniecība

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par būvniecību 2013. gada ceturkšņos. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par izpildīto būvdarbu apjomiem, izsniegtajām būvatļaujām.

 2013_26/1*

2013_26/2

2013_26/3

2013_26/4

Mazumtirdzniecības apgrozījums

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņu apgrozījuma pārmaiņām.

2013_27/1

2013_27/2

2013_27/3

 2013_27/4

Tūrisms Latvijā

 

Statistikas datu krājumā ietverti 2012.gadā veiktā ceļotāju izlases veida apsekojuma rezultāti, kā arī Latvijas iedzīvotāju aptaujas par ceļojumiem rezultāti. Ietverti arī dati par viesnīcu un citu tūristu mītņu, tūrisma komersantu darbību un lauku tūrisma mītņu darbību. Dati publicēti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

2013_28

 

Lauksaimniecība un mežsaimniecība
 

Latvijas lauksaimniecība

 

Statistisko datu krājumā apkopota informācija par svarīgākajiem rādītājiem 2009.-2012.gadā, kas raksturo stāvokli lauksaimniecībā: sējumu platība, lauksaimniecības kultūru kopražas un ražības, lauksaimniecības dzīvnieku skaits, lopkopības produkcijas ražošana, minerālā un organiskā mēslojuma lietošana, saimniecību grupējumi pēc lauksaimniecības kultūru sējumu platības, ražības un lauksaimniecības dzīvnieku skaita, lauksaimniecības produktu bilances un cenas.
Atsevišķi rādītāji doti statistisko reģionu griezumā un salīdzināti ar Baltijas valstīm.

2013_30

Mežsaimniecība

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām republikas reģionos, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

2013_31

 

Ārējā tirdzniecība

 

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par ārējo tirdzniecību pa valstu grupām, par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās.

2013_32/1

2013_32/2

2013_32/3

 2013_32/4

 

Transports
 

Transports Latvijā, 2013.gads

 

Statistisko datu krājums satur informāciju par satiksmes ceļu garumu, transporta līdzekļu skaitu, transporta darbību sadalījumā pa galvenajiem transporta veidiem 2000.-2012.gadā. Tajā sniegta detalizēta informācija par kravas autotransporta darbību, kas iegūta kravas automobiļu izlasveida apsekojuma rezultātā no 2005.gada līdz 2012.gadam. Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.

2013_33

 

Vide un enerģētika

 

Vides rādītāji Latvijā 2012.gadā

 

Statistisko datu krājums par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai, par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā, par ūdens ņemšanu un patēriņu, par attīrīšanas iekārtu darbību, sadzīves un bīstamiem atkritumiem, kā arī par mežsaimniecību un medniecību. Dati uzrādīti sadalījumā pa atsevišķām pilsētām, reģioniem, atsevišķi rādītāji - arī pa īpašuma formām.

2013_34

Energobilance

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2012.gadā.

2013_35

 

Informācijas tehnoloģijas un zinātne

 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2013.gadā

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par to, kā iedzīvotāji lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

2013_36

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana un e-komercija uzņēmumos 2013.gadā

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos.

2013_37

Pētniecības statistika

 

Informatīvajā apskatā apkopota informācija par pētniecību un attīstību (turpmāk P&A) laika periodā no 2008. līdz 2012. gadam. Informācija par P&A apkopota trijos sektoros: augstākās izglītības, valsts un uzņēmējdarbības sektorā.

2013_38

 

Dažādi izdevumi
 

Latvijas vietējo pašvaldību pašvērtējumi 2013.gadā

 

Grāmatu veido analītiskā daļa un statistisko tabulu daļa. Analītiskajā daļā analizēti kārtējās pašvaldību aptaujas rezultāti valstī kopumā, reģionālajā dalījumā, republikas pilsētu un novadu grupējumā. Statistisko tabulu daļā ir iekļauti pašvaldību pašvērtējumu aptauju rezultāti gan laikrindās, gan teritoriālajā sadalījumā, pārsvarā periodā pēc administratīvi teritoriālās reformas. Informācija sistematizēta tematiskās nodaļās: teritorija un pārvalde, nodarbinātība, finanses, ekonomika, pašvaldību funkcijas, darbības kvalitāte, iedzīvotāju aktivitāte.

2013_39

* Dati par 2012.gada ceturto ceturksni