2012.gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt LR CSP 2012.gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.
Visi šie izdevumi izdrukātā veidā ir pieejami mūsu Informācijas centrā vai pa pastu – reģistrētiem abonentiem (kā reģistrēties un pasūtīt publikācijas).

Pārējās publikācijas varat iegādāties Informācijas centrā vai abonēt un saņemt pa pastu un/vai e-pastu, reģistrējoties CSP mājaslapā. Lai apskatītu pilnu CSP sagatavoto statistisko izdevumu katalogu un cenas, kā arī iegādātos publikācijas, izmantojiet Publikāciju veikalu.

 

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt ZIP formātā

2011.gada tautas skaitīšanas rezultāti īsumā

 

Informatīvs apraksts par 2011. gada tautas skaitīšanas Latvijā galvenajiem rezultātiem: iedzīvotāju vecuma sastāvs, iedzīvotāju juridiskais ģimenes stāvoklis, iedzīvotāju dzimšanas valsts, iedzīvotāju valstiskā piederība, iedzīvotāju ekonomiskā aktivitāte, iedzīvotāju saimnieciskās darbības nozares, nodarbināto iedzīvotāju profesijas, iedzīvotāju augstākais iegūtais izglītības līmenis, iedzīvotāju tautības, iedzīvotāju lietotās valodas, un 2011. gada tautas skaitīšanas galvenie rezultāti par katru pašvaldību.

 2012_13

Bezdarbu raksturojošie papildu rādītāji 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti Darbaspēka izlases apsekojuma 2010.gada dati par bezdarbu raksturojošiem papildu rādītājiem: nepilnu darba laiku nodarbinātas personas, kuras vēlas strādāt vairāk; personas, kuras meklē darbu, bet nav gatavas to uzsākt; personas, kuras ir gatavas uzsākt darbu, bet to nemeklē, sadalījumā pa vecuma grupām, pēc dzimuma, kā arī pēc izglītības līmeņa.

 2012_19

Būvniecība

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par būvniecību 2012. gada ceturkšņos. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par izpildīto būvdarbu apjomiem, izsniegtajām būvatļaujām.

 2012_28/1

 2012_28/2

2012_28/3

2012_28/4

Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2011.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

2012_23

Darba samaksas pārmaiņas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas izmaiņām pa sektoriem, kā arī saimniecisko darbību veidiem.

2011_22/4

2012_22/1

2012_22/2

2012_22/3

Darbaspēka izmaksas 2011. gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2007.-2011.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

 2012_21

Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji 2011.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2011.gadā.

2012_12

Energobilance 2011.gadā

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2011.gadā.

2011_38

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana mājsaimniecībās 2012.gadā


Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par to, kā iedzīvotāji lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

2012_39

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošana un e-komercija uzņēmumos 2012.gadā

 

Gada informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju lietošanu uzņēmumos.

2012_40

Izglītības iestādes 2011./2012. mācību gada sākumā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2011./2012. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

 2012_25

Konjunktūras apsekojumu rezultāti

 

Informatīvajā apskatā ievietota informācija par esošo un gaidāmo aktivitātes tendenci, nodarbinātību, finansiālo stāvokli, ražošanu (apgrozību) ierobežojošiem faktoriem, kā arī kopējo konjunktūras novērtējumu Latvijas rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji doti vairākos grupējumos un dinamikā. Datu avots ir apsekojumos iegūtās uzņēmumu vadītāju atbildes. Sniegts konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs.

 2012_7/1

 2012_7/2

2012_7/3

2012_7/4

Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās un pēc preču izlietošanas veida (BEC klasifikācija).

 2012_34/1

2012_34/2

2012_34/3

2012_34/4

Latvijas nacionālie konti 2010.gadā

 

Statistisko datu krājumā ievietota sabalansēta 2010.gada Latvijas nacionālo kontu sistēma, kā arī sīkāks apraksts par nacionālo kontu sistēmas pamatiezīmēm.

2012_9

Materiālā nenodrošinātība Latvijā 2011.gadā

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Kopienas statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2011.gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts.

2012_18

Mazumtirdzniecības apgrozījums

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņu apgrozījuma pārmaiņām.

 2012_29/1

2012_29/2

2012_29/3

2012_29/4

Mežsaimniecība 2011.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām republikas reģionos, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

2012_33

Par izmaiņām mājsaimniecību labklājībā 2010.–2011.gadā

 

Informatīvajā apskatā sniegta informācija par mājsaimniecību labklājības izmaiņām ekonomiskās krīzes ietekmē. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par mājsaimniecību pašvērtējumu par ekonomisko situāciju mājsaimniecībā pēdējo 12 mēnešu laikā.

2012_00

Patēriņa cenas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.

2012_11/1

2012_11/2

2012_11/3

2012_11/4

Rūpniecības produkcijas apjomi

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjomu pārmaiņām, jauno pasūtījumu apjomu pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

 2012_27/1

 2012_27/2

2012_27/3

2012_27/4

Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā 2010.gadā

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā analizēta tūrisma nozīme Latvijas tautsaimniecībā, izmantojot tūrisma statistikas pamatdatus un Latvijas nacionālo tūrisma satelītkontu (TSK) aprēķinu rezultātus.

2012_31

Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītāji 2010.gadā

 

Informatīvs apraksts, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti 2010.gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto kapitālieguldījumi, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, strādājošo skaits u.c. rādītāji. Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības, kas darbojas tādos uzņēmējdarbības veidos kā rūpniecība (NACE 2.red. B, C, D, E), būvniecība (NACE 2.red. F), tirdzniecība (NACE 2.red. G), transports un uzglabāšana (NACE 2.red. H), izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi (NACE 2.red. I), informācijas un komunikācijas pakalpojumi (NACE 2.red. J) un pārējie komercpakalpojumi (NACE 2.red. L, M, N).

 2012_26

Vides rādītāji Latvijā 2012.gadā

 

Statistisko datu krājums par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai, par kaitīgo vielu izplūdi atmosfērā, par ūdens ņemšanu un patēriņu, sadzīves un bīstamiem atkritumiem, atjaunojamajiem energoresursiem, kā arī par mežsaimniecību un medniecību. Dati uzrādīti sadalījumā pa atsevišķām pilsētām, reģioniem, atsevišķi rādītāji - arī pa īpašuma formām.

2012_37