2011. gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt CSP 2011.gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.
Visi šie izdevumi izdrukātā veidā ir pieejami mūsu Informācijas centrā.

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt PDF formātā

Tūrisma nozare tautsaimniecībā 2010.gadā

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā analizēta tūrisma nozīme Latvijas tautsaimniecībā, izmantojot tūrisma statistikas pamatdatus un Latvijas nacionālo tūrisma satelītkontu (TSK) aprēķinu rezultātus.

 

2011_30

Ceļotāju apsekojumu rezultāti 2011.gada 1.pusgadā

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par Latvijas iedzīvotāju vietējiem un ārvalstu ceļojumiem, to ilgumu, mērķiem, izdevumiem. Bez tam informatīvajā apskatā būs informācija par ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaitu, pavadītajām diennaktīm, vidējiem izdevumiem Latvijā 1. pusgadā.

 

2011_29

Vides rādītāji 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par investīciju izlietojumu un kārtējām izmaksām dabas resursu un vides aizsardzībai.

 

2011_36

Mežsaimniecība 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par meža zemju platībām, mežu iedalījumu pa īpašuma formām, mežaudžu vecuma struktūru, platību sadalījumu pēc valdošās koku sugas, izcirstām platībām un krājām republikas reģionos, mežsaimniecības izmaksām, skuju un lapu koku zāģbaļķu iepirkumu cenām, meža ugunsgrēkiem, valsts medību resursu aizsardzību, medījamiem dzīvniekiem.

 

2011_33

Energobilance 2010.gadā

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta operatīvā informācija par energoresursu patēriņu 2010.gadā.

 

2011_37

Energoresursu izmaksas 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par energoresursu izmaksu izmaiņām pa saimniecisko darbību veidiem un energoresursu veidiem.

 

2011_38

Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā 2010.gadā.

 

2011_12

Izglītības iestādes 2010./2011.mācību gada sākumā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2010./2011. mācību gada sākumā. Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.

 

2011_23

Pensionāri 2010.gadā

 

Informatīvs apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par pensionāru materiālo nodrošinājumu un dzīves apstākļiem Latvijā: iedzīvotāju skaitu pensijas vecumā; pensionāru nodarbinātību un ienākumiem; pensiju saņēmēju skaitu; pensiju vidējo lielumu, pensionāru patēriņa izdevumu sastāvu, veselības stāvokli, pensionāru nabadzības risku.

 

 2011_15

Latvijas ārējā tirdzniecība

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās un pēc preču izlietošanas veida (BEC klasifikācija).

 

 2011_34/1

 2011_34/2

 2011_34/3
 2011_34/4

Mazumtirdzniecības apgrozījums

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņu apgrozījuma pārmaiņām.

 

 2011_27/1

 2011_27/2

 2011_27/3
 2011_27/4

Darbaspēka izmaksas 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to struktūru, kā arī darbaspēka izmaksām stundā Latvijā 2006.-2010.gadā. Dati sniegti pa saimniecisko darbību veidiem un reģioniem.

 

 2011_20

Par uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītājiem 2009.gadā

 

Informatīvs apraksts, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti 2009.gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati: uzņēmumu skaits, apgrozījums, produkcijas vērtība, pievienotā vērtība, bruto kapitālieguldījumi, iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas, personāla izmaksas, strādājošo skaits u.c. rādītāji. Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēm1miem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības pēc NACE 2.red.

 

 2011_24

Konjunktūras apsekojumu rezultāti

 

Informatīvajā apskatā ievietota informācija par esošo un gaidāmo aktivitātes tendenci, nodarbinātību, finansiālo stāvokli, ražošanu (apgrozību) ierobežojošiem faktoriem, kā arī kopējo konjunktūras novērtējumu Latvijas rūpniecībā, būvniecībā, mazumtirdzniecībā un pakalpojumu sektorā. Rādītāji doti vairākos grupējumos un dinamikā. Datu avots ir apsekojumos iegūtās uzņēmumu vadītāju atbildes. Sniegts konjunktūras apkopojošo rādītāju salīdzinājums Baltijas valstīs.

 

2011_7/1
2011_7/2

2011_7/3

2011_7/4

Būvniecība

 

Informatīvs apraksts, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par būvniecību 2011. gada ceturkšņos. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par izpildīto būvdarbu apjomiem, izsniegtajām būvatļaujām.

 

2011_26/1

2011_26/2

2011_26/3

2011_26/4

Rūpniecības produkcijas apjomi

 

Ceturkšņa informatīvais apskats, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta svarīgākā informācija par rūpniecību. Atspoguļotā informācija sniedz ieskatu par rūpniecības produkcijas apjomu pārmaiņām, jauno pasūtījumu apjomu pārmaiņām un rūpniecības apgrozījuma pārmaiņām.

 

2011_25/1

2011_25/2

2011_25/3

2011_25/4

Darba samaksas izmaiņas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas izmaiņām pa sektoriem, kā arī saimniecisko darbību veidiem.

 

2011_21/1

2011_21/2

2011_21/3

2011_21/4

Patēriņa cenas

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.

 

2011_11/1

2011_11/2

2011_11/3

2011_11/4

Materiālā nenodrošinātība 2010.gadā

 

Informatīvajā apskatā tiek aplūkoti materiālās nenodrošinātības rādītāji, kas tiek iegūti ikgadējā Kopienas statistikas apsekojumā par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC 2010.gada apsekojums). Materiālā nenodrošinātība ir apstākļi, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz mājsaimniecībām pieeju materiāliem labumiem, neapmierinoši mājokļa apstākļi, iekavēti maksājumi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ. Apskatā ir iekļautas tabulas un grafiki, kā arī īss materiālo nenodrošinātību raksturojošo rādītāju apraksts.

 

2011_18

Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2010.gadā

 

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegta informācija par darba ņēmēju sadalījumu pēc bruto darba ienākumiem. Dati sagatavoti, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administratīvos datus.

 

2011_22

Zinātņu doktoru tālākā karjera 2009.gadā.

 

Informatīvajā apskatā otrais izlasveida apsekojums “Zinātņu doktoru tālākā karjera”, kurā ir apkopota informācija par zinātņu doktora grādu ieguvušajiem Latvijā vecumā līdz 69 gadiem.

 

2011_40