Par 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas rezultātiem

Centrālās statistikas pārvalde (CSP) ir apkopojusi 2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojuma rezultātus. Skaitīšanā tika apsekotas 92,7 tūkst. jeb 86,5% no visām ekonomiski aktīvajām lauku saimniecībām 2010.gada sākumā, kuras apsaimniekoja 98,7% izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ). Rezultātā tika iegūta informācija par 90,5 tūkst. lauku saimniecību jeb 97,6% no apsekotajām saimniecībām.

Lauksaimniecības skaitīšanā tika iekļautas lauku saimniecības, kurām lauksaimniecībā izmantojamā zeme bija virs 1 ha vai standarta izlaide (SI)i lielāka par 70 eiro neatkarīgi no platības. No tām 20 tūkst. lauku saimniecības tika iekļautas lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumā.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas atskaites periods - lauksaimniecības dzīvnieku skaits 2010.gada 1.jūlijā un nodarbināto skaits lauksaimniecībā 12 mēneši pirms atskaites perioda – no 2009.gada 1.jūlija līdz 2010.gada 30.jūnijam.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanā apsekoto lauku saimniecību skaits

 

Skaits

%

Apsekotās saimniecības

92696

100,0

Pilnībā aizpildītas anketas

83394

90,0

Informācija netika iegūta

2189

2,4

Informācijas neiegūšanas iemesli:

 

 

 

respondents netika sastapts

2152

2,3

 

respondents atteicās atbildēt

37

0,04

Anketas netika aizpildītas

7113

7,7

Iemesli anketas neaizpildīšanai:

 

 

 

zeme pārdota, iznomāta, netiek izmantota

3901

7,4

 

citi iemesli

212

0,2

Lauksaimniecības skaitīšanas datu vākšanā tika izmantotas jaunas metodes: intervijās izmantoti klēpjdatori, telefonintervijas, respondentiem dota iespēja veidlapu aizpildīt internetā, izmantojot jauno sistēmu CASIS CAWI.

Apsekoto saimniecību skaits pēc pielietojamām datu vākšanas metodēm

Skaitīšanas rezultātā iegūti dati par:

  • vispārīgu informāciju par saimniecību, tās īpašnieku un vadītāju;
  • zemes izmantošanu;
  • lauksaimniecības dzīvnieku skaitu;
  • bioloģiskās lauksaimniecības sistēmām;
  • izmantotajām lauksaimniecības būvēm un saimniecības tehnisko aprīkojumu;
  • nodarbinātajiem lauksaimniecībā;
  • citām saimnieciskās darbības aktivitātēm.

Lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumā iegūt dati par:

  • pielietotām augsnes apstrādes metodēm un veiktajiem augsnes auglības saglabāšanas pasākumiem;
  • izmantotajām dzīvnieku novietnēm un kūtsmēslu krātuvēm;
  • pielietotām laistīšanas metodēm saimniecībā.

Lai mazinātu respondentu noslodzi un saīsinātu intervijas laiku lauku saimniecībā, kā informācijas avots tika izmantoti administratīviem dati. No Lauksaimniecības datu centra (LDC) ieguva informāciju par liellopu, aitu, kazu un zirgu skaitu saimniecībās, savukārt no Lauku atbalsta dienesta Integrētās administratīvās kontroles sistēmas (IAKS) – informāciju par lauku attīstības atbalsta maksājumiem saimniecībās. Datu salīdzināšanai papildus tika izmantota arī LDC Bioloģisko lauku saimniecību datu bāze un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) datubāze par nodarbināto skaitu lauksaimniecības uzņēmumos.

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas norises gaita, provizoriskie un gala rezultāti publicēti CSP mājaslapā vairākās preses relīzēs:

2010.gada lauksaimniecības skaitīšanas datu masīvu paredzēts nosūtīt Eurostat līdz 2012.gada marta beigām.

2012.gada 1.ceturksnī iznāks publikācija „2010.gada lauksaimniecības skaitīšana Latvijā”.

 


i Standartizēts lielums, kurš raksturo saimniecības ekonomisko aktivitāti, t.i., viena lauksaimniecības kultūras hektāra vai lauksaimniecības dzīvnieku vienības iegūtās produkcijas vērtība, novērtēta attiecīgā reģiona cenās un izteikta eiro