2009.gada informatīvie apskati

Šeit varat lejupielādēt LR CSP 2009.gadā izdotos bezmaksas informatīvos izdevumus.
 

 

Nosaukums un īss apraksts

Lejupielādēt ZIP formātā

Tūrisma nozare Latvijas tautsaimniecībā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā, izmantojot tūrisma statistikas pamatdatus un Latvijas nacionālo tūrisma satelītkontu (TSK) aprēķinu rezultātus, sniegti dati par tūrisma nozari. Izdevumā analizēta tūrisma nozīme Latvijas tautsaimniecībā pēc šādiem rādītājiem:

- ceļotāju izdevumu bilance;
- ārvalstu ceļotāju raksturojošie radītāji;
- naktsmītņu ietilpība sadalījumā pa tipiem;
- tūrisma nozares raksturojošie rādītāji;
- ceļotāju izdevumu sadalījums.
 


 2009_37

 Uzņēmējdarbības strukturālās statistikas pamatrādītāji 2008. gadā

Informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti provizoriskie 2008.gada uzņēmējdarbības strukturālās statistikas dati:

- uzņēmumu skaits;
- apgrozījums;
- produkcijas vērtība;
- pievienotā vērtība;
- bruto kapitālieguldījumi;
- iegādāto preču un pakalpojumu izmaksas;
- personāla izmaksas;
- nodarbināto personu skaits;
- un citi rādītāji.

Dati apkopoti par visiem aktīvajiem uzņēmumiem un pašnodarbinātām fiziskām personām pēc to pamatdarbības veida atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai: rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi.  2009_30

 Ceļotāju apsekojumu rezultāti 2009 gada 1.pusgadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par Latvijas iedzīvotāju vietējiem un ārvalstu ceļojumiem, to ilgumu, mērķiem, izdevumiem, kā arī par ārvalstu ceļotāju robežšķērsojumu skaitu, pavadītajām diennaktīm, vidējiem izdevumiem Latvijā 1. pusgadā.
Izdevumā publicētā informācija iegūta, apsekojot personas, kuras šķērso valsts robežu:

- ceļotāju vecums un dzimums;
- valsts, kurā dzīvo ārvalstu ceļotājs;
- valstis, uz kurām devās Latvijas ceļotāji;
- ceļojuma novērtējums;
- Latvijas un ārvalstu ceļotāju izdevumi ceļojuma laikā.
 


  2009_36

 Darba ņēmēju sadalījums pēc darba ienākumiem 2009.gada 1.pusgadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti dati par darba ņēmēju skaita sadalījumu pēc bruto darba ieņēmumiem 2009.gada 1.pusgadā.
Informācija sagatavota, izmantojot ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī.
 
 2009_27

 Energoresursu izmaksas 2008. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par energoresursu izmaksu izmaiņām 2006.-2008.gadā pa saimniecisko darbību veidiem un energoresursu veidiem.
  2009_46

 Mežsaimniecība 2008. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par mežsaimniecības rādītājiem:

- mežu platībām;
- koksnes krājām;
- mežsaimniecības izmaksām.
 
  2009_40

 Latvijas energobilance 2008. gadā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par energoresursiem 2008.gadā:

- energoresursu kopējais un gala patēriņš;
- energobilance teradžoulos un naturālās vienībās;
- koģenerācijas iekārtā saražotā elektroenerģija un siltumenerģija un patērētā kurināmā struktūra elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanai.

Publikācijā iekļautas enerģijas avotu mērvienības un pārveidošanas koeficienti.
  2009_45

 Ostu in lidostas darbības rezultāti

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par ostu darbības rezultātiem pa kravu veidiem un ostām. Turklāt apskatā sniegta informācija par lidostas “Rīga” darbības rezultātiem.
  2009_43/1
 2009_43/2
 2009_43/3
 2009_43/4

 Viesnīcu un citu tūrisma mītņu darbības rezultāti

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par viesnīcās un citās tūrisma mītnēs:

- apkalpoto cilvēku skaitu;
- pavadītajām naktīm;
- numuru un gultas vietu noslogojumu.
   2009_35/1
 2009_35/2
 2009_35/3
 2009_35/4
 

 Demogrāfiskās statistikas galvenie rādītāji

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par galvenajiem demogrāfiskajiem procesiem Latvijā, republikas pilsētās un rajonos 2008.gadā:

- iedzīvotāju skaita izmaiņām;
- noslēgtajām un šķirtajām laulībām;
- dzimstību, mirstību un iedzīvotāju migrāciju.
 
 2009_16

 Izglītības iestādes Latvijā 2008./2009. mācību gada sākumā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti galvenie statistiskie dati par Latvijas izglītības iestāžu darbību 2008./2009. mācību gada sākumā:

- pirmskolas izglītības iestādēs;
- vispārizglītojošās skolās;
- profesionālās izglītības iestādēs;
- augstākās mācību iestādēs.
Svarīgākie rādītāji par izglītības iestādēm doti salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.
 

 

 

 

 2009_28

 Pensionāri Latvijā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par pensionāru dzīves apstākļiem Latvijā:

– iedzīvotāju skaitu pensijas vecumā;
– pensionāru nodarbinātību un ienākumiem;
– pensiju saņēmēju skaitu;
– pensiju vidējo lielumu.
   2009_19

 Latvijas ārējā tirdzniecība. Svarīgākās preces un partneri

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti kopsavilkuma dati par svarīgāko preču eksportu un importu sadalījumā pa galvenajām partnervalstīm par konkrētu periodu no gada sākuma. Preču eksporta un importa kopapjoms sniegts arī salīdzināmajās cenās un pēc preču izlietošanas veida (BEC klasifikācija).
  2009_41/1
 2009_41/2
 2009_41/3
 2009_41/4

Par mazumtirdzniecības apgrozījumu

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par mazumtirdzniecības ceturkšņu apgrozījuma pārmaiņām.
Izdevumā publicētas apgrozījuma pārmaiņas gan pret iepriekšējo periodu, gan iepriekšējā gada attiecīgo periodu gan Latvijā kopumā, gan arī sadalījumā pēc tirdzniecības uzņēmumu pamatdarbības.
 


 2009_33/1
 2009_33/2
 2009_33/3
 2009_33/4

 Darbaspēka izmaksas

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par aizņemto darbvietu skaitu, darbaspēka izmaksām un to sastāvdaļām Latvijā 2003.-2008.gadā. Rādītāji sagrupēti pa ekonomiskās darbības veidiem un reģioniem. Izdevumā iekļauti dati arī par privātā sektora mikro un mazajiem komersantiem pa reģioniem, kā arī dati pa republikas pilsētām un rajoniem bez privātā sektora mikro un mazajiem komersantiem.
   2009_25

 Patēriņa cenas

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par atsevišķu patēriņa preču un pakalpojumu vidējām cenām, kas viegli sagrupējamas un aprakstāmas pēc kopīgām pazīmēm. Cenas netiek publicētas precēm, kam ir plašs piedāvātais sortiments, piemēram, apģērbam, apaviem, elektronikas precēm u.tml.
 

 


 2009_15/1
 2009_15/2
 2009_15/3
 2009_15/4

 Mājokļa apstākļi Latvijā (2007. gada EU-SILC modulis)

Informatīvajā apskatā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti statistiskie dati par mājokļa apstākļiem Latvijā. Izdevums sagatavots, izmantojot moduli "Mājokļa apstākļi", kas tika pievienots 2007.gada Kopienas apsekojumam par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC).
Modulis satur informāciju par tādiem mājokļa apstākļu aspektiem kā:

- platības trūkums;
- vispārējā apmierinātība ar mājokli;
- piekļūšana pamatpakalpojumiem;
- iespējamais mājokļa maiņas risks.
Dati sniegti par valsti kopumā un pa mājsaimniecību sociālekonomiskajām grupām.
Publikācijā iekļauts īss analītisks komentārs.
 

 

 2009_21

 Darba samaksas izmaiņas

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti ceturkšņa dati par darba samaksas izmaiņām pa ekonomiskās darbības veidiem Latvijā kopumā un sadalījumā pa sektoriem.
 

 

 2009_26/1
 2009_26/2
 2009_26/3
 2009_26/4

 Par rūpniecības produkcijas apjomiem

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistikas dati par rūpniecību:

- rūpniecības produkcijas apjomu pārmaiņas;
- jauno pasūtījumu apjomu pārmaiņas apstrādes rūpniecībā;
- rūpniecības apgrozījuma pārmaiņas ieguves, karjeru izstrādes un apstrādes rūpniecības nozarēs.
 

 
 2009_31/1
  2009_31/2
 2009_31/3
 2009_31/4

 Būvniecība Latvijā

Ceturkšņa informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie statistiskie dati par būvniecību:

- izpildīto būvdarbu apjomi;
- izsniegtās būvatļaujas;
- ekspluatācijā pieņemtās dzīvojamās ēkas.
 
 2009_32/1
 2009_32/2
 2009_32/3
 2009_32/4

 Materiālā nenodrošinātība Latvijā

Informatīvais apskats, kurā teksta, tabulu un grafisko attēlu veidā sniegti svarīgākie dati par materiālās nenodrošinātības rādītājiem, kas balstās uz 2007. gada Kopienas statistikas apsekojuma par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) datiem.
 Ar materiālo nenodrošinātību saprot apstākļus, kas ekonomisko resursu trūkuma dēļ liedz pieeju materiāliem labumiem. Materiālo nenodrošinātību raksturo arī neapmierinoši mājokļa apstākļi un piespiedu atteikšanās no ilgtermiņa preču izmantošanas naudas trūkuma dēļ.
Katra materiālās nenodrošinātības dimensija tiek aplūkota pa valsti kopumā, pilsētās un laukos, kā arī atkarībā no mājsaimniecību piederības dažādām ienākumu kvintiļu un citām grupām. Publikācijā iekļauts analītisks komentārs.
 


 2009_23